Home | Resurse juridice | Jurisprudenta | Instante din Romania | Plangere impotriva Ordonantei Parchetului

Plangere impotriva Ordonantei Parchetului

By
Font size: Decrease font Enlarge font

JudecÄtoria SECTORUL 4, Sentinta penala Nr. 339 din 12 februarie 2010

DOSAR NR. .......................
ROMÂNIA
JUDECÄ‚TORIA SECTORULUI .........................
SENTINŢA PENALĂ NR. ..........................
ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: ..............................
INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:
PREĹžEDINTE – .................................
GREFIER – ............................................

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror .......................
Pe rol pronunĹŁarea asupra cauzei penale privind pe petenta ............................ Ĺźi pe intimatul ................................., având ca obiect plângere împotriva rezoluĹŁiilor sau ordonanĹŁelor procurorului de netrimitere în judecatÄ, conform art. 2781 C.p.p.
Dezbaterile Ĺźi cuvântul pe fondul cauzei au avut loc în ĹźedinĹŁa publicÄ din data de ................................, susĹŁinerile pÄrĹŁilor fiind consemnate în încheierea de ĹźedinĹŁÄ de la acea datÄ, care face parte integrantÄ din prezenta sentinĹŁÄ când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanĹŁa a amânat pronunĹŁarea pentru azi, ............................, când a hotÄrât urmÄtoarele:

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei penale de faĹŁÄ, constatÄ urmÄtoarele:
Prin plângerea înregistratÄ pe rolul acestei instanĹŁe în data de ............................., sub numÄrul ..........................., petenta ..................... a solicitat desfiinĹŁarea OrdonanĹŁei nr. ...................... din data de ........................... emisÄ de Parchetul de pe lângÄ JudecÄtoria ...................................., prin care s-a confirmat propunerea organelor de cercetare penalÄ de scoatere de sub urmÄrire a învinuitului ...................................... sub aspectul sÄvârĹźirii infracĹŁiunii de înĹźelÄciune, prev. de art. 215 alin. 1 si 3 C.pen., Ĺźi a ordonanĹŁei nr. ............................. din data de .............................. a prim-procurorului Parchetului de pe lângÄ JudecÄtoria Sectorului ........................, prin care plângerea petentei a fost respinsÄ ca neîntemeiatÄ.
În motivarea plângerii, petenta a susĹŁinut cÄ soluĹŁia Parchetului de pe lângÄ JudecÄtoria .................................................. este netemeinicÄ Ĺźi nelegalÄ in contextul nerespectÄrii dreptului la apÄrare, dreptului la un proces echitabil, precum si al necesitÄĹŁii reparÄrii pagubelor suferite.
Aceasta a arÄtat cÄ în mod greĹźit s-a reĹŁinut lipsa pericolului social concret al faptei ce a primit încadrarea juridicÄ de înĹźelÄciune prevÄzutÄ de art. 215 alin. 1 si 3 C.pen., faĹŁÄ de concluzia certÄ a existenĹŁei vinovÄĹŁiei penale a învinuitului .....................................
S-a învederat de asemenea cÄ în raport de reĹŁinerea întrunirii elementelor constitutive ale infracĹŁiunii anterior individualizate si reĹŁinerea relei credinĹŁe a fÄptuitorului, soluĹŁia de scoaterea de sub urmÄrire penala nu se justifica. Mai mult, societatea petenta nu îĹźi poate explica ce criterii au fost utilizate pentru evaluarea caracterului „relativ restrâns al pagubei”, singura limitÄ legalÄ pe care o considerÄ ca având Ĺźi caracter imperativ fiind în opinia acesteia cea prevÄzutÄ de art. 90 C.pen. - si anume ................. lei, limitÄ care în mod evident este depÄĹźitÄ de paguba ocazionatÄ prin fapta învinuitului.
O altÄ criticÄ formulatÄ face trimitere la forma de vinovÄĹŁie ce caracterizeazÄ latura subiectivÄ a infracĹŁiunii, astfel cum a fost reĹŁinutÄ. Astfel, din probatoriul administrat în cursul urmÄririi penale a rezultat faptul cÄ învinuitul ar fi acĹŁionat cu rea credinĹŁÄ, cunoscând lipsa disponibilitÄĹŁilor necesare pentru onorarea biletelor la ordin, Ĺźi acĹŁionând totuĹźi în consecinĹŁÄ, urmÄrind ca finalitate producerea unei pagube.
Cu privire la temeiurile de drept folosite pentru susĹŁinerea soluĹŁiei de scoatere de sub urmÄrire penalÄ, petenta a apreciat de altfel cÄ aplicarea dispoziĹŁiilor art. 90 Ĺźi 91 C. pen. constituie un atribut exclusiv al instanĹŁei, fÄrÄ a putea fi delegat organelor de urmÄrire penalÄ, considerând pe cale de consecinĹŁÄ cÄ ordonanĹŁa nu a respectat cerinĹŁele de legalitate statuate cu titlu imperativ de legea penalÄ.
În considerarea totalitÄĹŁii criticile expuse si in raport de probatoriul administrat în etapa urmÄririi penale, petenta a solicitat desfiinĹŁarea ordonanĹŁei de scoatere de sub urmÄrire penala, si reĹŁinerea cauzei spre judecare.
În cursul judecÄĹŁii a fost ataĹźat la dosarul cauzei si dosarul de urmÄrire penalÄ nr. .................................. al Parchetului de pe lângÄ JudecÄtoria .......................................
FaĹŁÄ de ansamblul probelor administrate în cauzÄ, instanĹŁa reĹŁine urmÄtoarea situaĹŁie de fapt:
La data de ........................., ......................... a sesizat Parchetul de pe lângÄ JudecÄtoria ........................ cu privire la faptul ca ........................., prin administrator ...................................., a emis douÄ bilete la ordin cunoscând cÄ se aflÄ în procedura insolvenĹŁei, fÄrÄ a aduce acest lucru Ĺźi la cunoĹźtinĹŁa reprezentanĹŁilor societÄĹŁii. Biletele la ordin au fost refuzate dupÄ împlinirea termenului de scadenĹŁÄ, ca urmare a lipsei totale a disponibilului, precum si a litigiului privind dreptul de proprietate (astfel cum rezulta din cererea de înscriere a refuzului bancar ........................ – fila ................... d.u.p.).
Din probele administrate în cursul urmÄririi penale, începutÄ la data de ................................... prin rezoluĹŁia aflata la fila 4 d.u.p., a rezultat în mod cert faptul cÄ între cele douÄ persoane juridice de drept privat au existat relaĹŁii comerciale derulate în perioada .................................. astfel cum rezultÄ din susĹŁinerile ambelor pÄrĹŁi, precum Ĺźi din chitanĹŁele depuse la dosarul cauzei (filele ..................................... d.u.p.).
Aceste relaĹŁii comerciale au constat în achiziĹŁionarea de cÄtre ................................ în calitate de cumpÄrÄtor de vopsele de la societatea .................................. Raporturile juridice nu au fost concretizate în contracte comerciale în formÄ scrisÄ, datoritÄ stabilitÄĹŁii Ĺźi caracterului repetat al tranzacĹŁiilor efectuate între cele doua societÄĹŁi, care funcĹŁionau în cadrul aceluiaĹźi sediu.
Modalitatea de plata stabilitÄ pentru raporturile încheiate în cursul lunii mai a anului ................................... a fost reprezentatÄ de emiterea unor bilete la ordin, scadente in termen de ...................... de zile de la data efectuÄrii tranzacĹŁiei stabilite.
Din declaraĹŁia reprezentantului pÄrĹŁii vÄtÄmate– ...................................., a rezultat faptul cÄ învinuitul ...................................... a achiziĹŁionat marfÄ de la societatea vÄtÄmatÄ cu diferite ocazii. În legÄturÄ cu aspectele legate de plata preĹŁului aferent, reprezentantul societÄĹŁii a învederat faptul cÄ plata se efectua uneori Ĺźi parĹŁial, fiind completatÄ ulterior, lucru cu care petenta a fost de acord, continuându-Ĺźi relaĹŁiile comerciale cu societatea al cÄrei administrator statutar era învinuitul.
Pentru facturile ...................... nr. .............................. si ...................... nr. .............................., în valoare de ....................... lei, respectiv ..................................... lei, învinuitului i s-a solicitat emiterea de bilete la ordin. Acestea au fost completate, semnate si stampilate personal de ......................................... aspect susĹŁinut integral de concluziile cercetÄrii tehnico ĹźtiinĹŁifice dispusÄ în cauza - filele ................................. d.u.p., precum Ĺźi de susĹŁinerile proprii ale învinuitului – declaraĹŁia în acest sens fiind ataĹźatÄ la filele .............................. d.u.p.
Ulterior emiterii celor doua bilete la ordin (ultimul fiind datat ...........................) societatea vÄtÄmatÄ a aflat ca partenerul sÄu se afla în procedura de lichidare, lucru ce se susĹŁine prin declaraĹŁia datÄ în cauzÄ de societate – filele ..................................... d.u.p. care se coroboreazÄ cu înscrisurile depuse la dosarul de urmÄrire penala de aceasta – respectiv înĹźtiinĹŁarea înscrisÄ la registratura cu data de ........................ (aflata la fila .............................. d.u.p.).
Deschiderea procedurii insolvenĹŁei cu privire la ................................................... este probatÄ prin sentinĹŁa civilÄ nr. ................................ pronunĹŁatÄ de Tribunalul ................................... anexatÄ la filele ........................ prin care s-a numit Ĺźi administratorul juridic pentru perioada lichidÄrii societÄĹŁii – respectiv ..............................
Prin rÄspunsul la solicitarea societÄĹŁii ......................................................................... a confirmat existenta acordului verbal al administratorului juridic al societÄĹŁii cu privire la achiziĹŁionarea, respectiv plata materialelor Ĺźi mÄrfurilor necesare desfÄĹźurÄrii activitÄĹŁii curente Ĺźi pentru executarea contractelor în curs de derulare de cÄtre învinuit (fila ............................. d.u.p.) , fÄrÄ însÄ ca acest acord sÄ poatÄ fi interpretat ca vizând exclusiv contractele încheiate în forma scrisÄ.
De asemenea ....................................., lichidatorul judiciar, a confirmat convorbirea telefonicÄ purtatÄ de administratorul juridic Ĺźi cel statutar al ................................................. învinuitul ................................................., prin care primul Ĺźi-a manifestat în mod explicit acordul cu privire la efectuarea de plÄti, ulterior deschiderii procedurii, faĹŁÄ de partenerii comerciali cu care societatea avea contracte valabile, în curs de derulare (fila ..............................d.u.p.).
Pe baza recunoaĹźterilor anterioare, a facturilor fiscale care atestau raporturi juridice constante între cele doua societÄĹŁi, precum Ĺźi onorarea obligaĹŁiilor anterioare celor doua schimburi realizate anterior lunii ........................................., este logic a recunoaĹźte cÄ între aceste societÄĹŁi existau relaĹŁii de încredere si colaborare comercialÄ, materializate prin convenĹŁii încheiate la diverse intervale de timp.
Cu privire la necesitatea unei forma scrise a contractelor, este de precizat cÄ aceasta este necesara doar ad probationem, nepunând în discuĹŁie valabilitatea contractelor. Mai mult manifestarea acordului administratorului judiciar nu poate fi interpretata ca privind exclusiv aceste contracte scrise, în lipsa unei precizÄri explicite, acesta fiind de asemenea, în calitatea deĹŁinutÄ, la curent cu relaĹŁiile comerciale derulate de societatea în curs de lichidare.
A fortiori, din declaraĹŁiile date în cursul urmÄririi penale de învinuit, rezultÄ cÄ societatea beneficia de un cont disponibil deschis anterior intrÄrii în procedura de lichidare, care ar fi putut fi utilizat fie si pentru efectuarea unei plÄĹŁi parĹŁiale. DatoritÄ însÄ situaĹŁiei persoanei juridice contul a fost indisponibilizat, existând ca atare interdicĹŁie cu privire la dreptul de a folosi lichiditÄĹŁile pentru onorarea obligaĹŁiilor asumate anterior ( filele 73 – 76).
Prin procesul verbal din data de ............................, numitului .................................... i s-a adus la cunoĹźtinĹŁÄ învinuirea si drepturile procesuale de care beneficiazÄ, ocazie cu care acesta a înĹŁeles sÄ dea o declaraĹŁie în cauzÄ prin care Ĺźi-a menĹŁinut poziĹŁia adoptatÄ anterior, in sensul ca nerecunoaĹźterii sÄvârĹźirii faptei, motivatÄ de existenĹŁa clarÄ a acordului administratorului juridic.
Pe baza tuturor probelor anterior analizate, prin ordonanĹŁa nr. ............................... soluĹŁia dispusÄ a fost cea de scoatere de sub urmÄrire penalÄ pentru lipsa gradului de pericol social concret al faptei, având ca temei art. 249 rap. la 10 lit b1 Ĺźi art. 11 pct. 1 lit.b C.pr pen., cu aplicarea art. 90 si 91 C.pen. Pentru a reĹŁine în acest sens, s-a apreciat cÄ în raport de prejudiciul ocazionat Ĺźi de lipsa antecedentelor penale, de modalitatea concretÄ de sÄvârĹźire a faptei, deĹźi s-a reĹŁinut reaua credinĹŁÄ a administratorului statutar în emiterea celor doua bilete la ordin, fapta nu întruneĹźte cerinĹŁele de antijuridicitate cerute de legea penala pentru a putea constitui infracĹŁiune, acesteia lipsindu-i una dintre caracteristicile fundamentale Ĺźi cumulative – pericolul social. Pe cale de consecinĹŁÄ, s-a fÄcut aplicarea art. 181 Ĺźi a art.90 C. pen., prin stabilirea unei sancĹŁiuni cu caracter administrativ in cuantum de .....................................lei.
AceastÄ soluĹŁie a fost atacatÄ de petentÄ în termenul legal de ..................................... de zile de la comunicare, prin plângere la prim-procurorul Parchetului de pe lângÄ JudecÄtoria .............................................., criticând-o pentru nelegalitate Ĺźi netemeinicie.
Prin ordonanĹŁa .............................. din ..........................., prim-procurorul Parchetului de pe lângÄ JudecÄtoria ............................ a respins plângerea petentei ca neîntemeiatÄ, rezoluĹŁia atacatÄ fiind considerata temeinicÄ Ĺźi legalÄ.
Petenta a criticat Ĺźi aceastÄ soluĹŁie, la JudecÄtoria .................................... plângerea ei formând obiectul dosarului de faĹŁÄ.
Apreciind asupra criticilor formulate prin prezenta acĹŁiune, instanĹŁa constatÄ cÄ acestea sunt neîntemeiate.
Astfel, cu privire la prima criticÄ prezentatÄ de cÄtre ......................................... – constând în nerespectarea dreptului la apÄrare Ĺźi la un proces echitabil, instanĹŁa observÄ cÄ pe baza actelor de urmÄrire penalÄ, pÄrĹŁii vÄtÄmate i s-a garantat posibilitatea de a propune Ĺźi prezenta probe în susĹŁinerea poziĹŁiei sale, cÄ aceasta a fost audiatÄ prin reprezentantul legal Ĺźi informatÄ asupra lucrÄrilor efectuate Ĺźi de asemenea cÄ în cursul acestei etape au fost administrate probe atât în favoarea cât Ĺźi în defavoarea persoanei cercetate, probe care au condus la clarificarea situaĹŁiei de fapt. Mai mult, instanĹŁa observÄ cÄ durata etapei prealabile judecÄĹŁii nu a reprezentat per se un motiv de depÄĹźire a unui termen rezonabil al procedurilor penale, cÄ pÄrĹŁii vÄtÄmate i s-a asigurat posibilitatea de folosire efectivÄ a tuturor cÄilor de atac prevÄzute de lege, cÄ i-a fost comunicatÄ soluĹŁia de scoatere de sub urmÄrire penalÄ Ĺźi de asemenea analizatÄ plângerea formulatÄ împotriva primei ordonanĹŁe, deschizând astfel calea plângerii ce poate fi adresatÄ instanĹŁei. Organele de cercetare penalÄ au respectat întru totul drepturile procesuale ale pÄrĹŁilor Ĺźi nu au tergiversat în nici un mod derularea procesului.
Pentru aceste motive, cu privire la prima criticÄ a petentei, aceasta urmeazÄ a fi consideratÄ de instanĹŁa ca neîntemeiatÄ, constatându-se respectarea dispoziĹŁiilor art. 6 C.pr.pen, art. 6 din CEDO, precum Ĺźi a dispoziĹŁiilor aferente derulÄrii fazei de urmÄrire penalÄ.
Analizând cea de-a doua criticÄ formulatÄ de petenta ........................................... cu privire la imposibilitatea de acoperire a prejudiciului în contextul soluĹŁiei de scoatere de sub urmÄrire penalÄ ca urmare a constatÄrii gradului de pericol social redus al faptei, care nu justificÄ reĹŁinerea acesteia ca infracĹŁiune nu poate fi primitÄ de instanĹŁÄ în condiĹŁiile în care soluĹŁia nu priveazÄ partea vÄtÄmatÄ de posibilitatea introducerii separate a acĹŁiunii civile la o instanĹŁa civilÄ, care urmeazÄ a analiza condiĹŁiile antrenÄrii rÄspunderii civile delictuale Ĺźi care poate ĹŁine seama de soluĹŁia pronunĹŁatÄ în faza de urmÄrire penalÄ.
Astfel, Ĺźi în raport de aceastÄ criticÄ admiterea plângerii împotriva ordonanĹŁei de scoatere de sub urmÄrire penalÄ este neîntemeiatÄ.
Analizând gradul de pericol social al faptei pentru care s-a efectuat urmÄrirea penalÄ, instanĹŁa va lua în considerare criteriile prevÄzute de art. 181 C.pen. Ĺźi anume: modul Ĺźi mijloacele de sÄvârĹźire a faptei, împrejurÄrile concrete în care aceasta a avut loc, urmÄrile produse sau care s-ar fi putut produce, scopul urmÄrit, persoana Ĺźi conduita fÄptuitorului. Aceste criterii vor fi raportate la probele administrate în cursul urmÄririi penale dupÄ cum urmeazÄ:
Mijlocul de comitere al faptei este reprezentat de emiterea unor bilete la ordin pentru onorarea unor obligaĹŁii de platÄ de cÄtre ................................... cÄtre partenerul comercial al acesteia – ........................................... Din actele depuse la dosarul cauzei Ĺźi coroborarea acestora cu susĹŁinerile persoanei învinuite Ĺźi ale societÄĹŁii de lichidare a rezultat cÄ administratorul statutar a înĹźtiinĹŁat în prealabil administratorul judiciar despre situaĹŁia stabilirii unor raporturi juridice cu unul dintre partenerii constanĹŁi – societatea petentÄ. Astfel cum rezultÄ din acordul verbal, recunoscut a fi dat, ............................................ a fost abilitat sÄ realizeze operaĹŁiuni de platÄ pentru operaĹŁiunile în curs de derulare, intitulate generic contracte, fÄrÄ a exista vreo înĹźtiinĹŁare expresÄ cu privire la forma pe care acestea ar fi trebuit sÄ o îmbrace (scrisÄ sau doar verbalÄ). De altfel, o atare distincĹŁie nici nu poate produce rezultate juridice, în contextul în care operaĹŁiunile desfÄĹźurate între cele douÄ societÄĹŁi puteau fi probate Ĺźi în altÄ manierÄ, precum Ĺźi în contextul în care, indiferent de forma pe care ar fi avut-o reprezentau tot contracte ce trebuiau sÄ se finalizeze.
Astfel, raportat la împrejurÄrile concrete de comitere a faptei, în contextul acordului existent, al înĹźtiinĹŁÄrii anterior datei scadenĹŁei biletelor la ordin a societÄĹŁii creditoare cu privire la intrarea în procedurÄ de lichidare, fapta nu întruneĹźte nici criteriile de tipicitate cerute de legea de incriminare.
În mod greĹźit Parchetul a reĹŁinut reaua credinĹŁÄ a învinuitului, emiterea biletelor la ordin cu acordul verbal al administratorului juridic, reprezentând o procedurÄ conformÄ cu specificul fazei de lichidare a societÄĹŁii.
MenĹŁinând în analizÄ principiul neagravÄrii situaĹŁiei în propria cale de atac, faĹŁÄ de persoana care a formulat plângerea, instanĹŁa nu are însÄ posibilitatea de a schimba temeiul de scoatere de sub urmÄrire penalÄ pentru lipsa elementelor constitutive ale faptei de înĹźelÄciune.
ÎnsÄ, având în vedere Ĺźi prejudiciul ocazionat, care este într-adevÄr de un cuantum redus, precum Ĺźi persoana fÄptuitorului care nu este cunoscut cu antecedente penale Ĺźi care a manifestat pe parcursul urmÄririi penale o atitudine sincerÄ, prezentând aspecte ale situaĹŁiei de fapt ce se coroboreazÄ cu restul actelor depuse Ĺźi mijloacelor de probÄ administrate, instanĹŁa apreciazÄ în esenĹŁÄ cÄ soluĹŁia de constatare a imposibilitÄĹŁii de continuare a exercitÄrii acĹŁiunii penale pronunĹŁatÄ prin ordonanĹŁa ............................. este una legalÄ Ĺźi temeinicÄ.
Cu privire la aspectul invocat de petentÄ referitor la un prag minim al prejudiciului, precum Ĺźi la utilizarea incorectÄ a unor temeiuri de lege – art. 90 Ĺźi 91 C. pen., instanĹŁa constatÄ cÄ în prezenta cauzÄ nu este incidentÄ instituĹŁia înlocuirii rÄspunderii penale, astfel cum corect a fost reĹŁinut Ĺźi în ordonanĹŁa de rÄspuns la prima plângere a ................................. ci trimiterea se realizeazÄ în contextul reĹŁinerii lipsei gradului de pericol social a faptei, prevÄzutÄ de art. 10 lit. b1 C.pr.pen. precum Ĺźi art. 181 C.pen, care justificÄ aplicarea unei sancĹŁiuni administrative dintre cele aplicabile într-adevÄr Ĺźi în cazul înlocuirii rÄspunderii penale. Caracterul comun al acestor sancĹŁiuni se explicÄ prin lipsa unei trÄsÄturi fundamentale a infracĹŁiunii, a aspectului de antijuridicitate, care conduce la apropierea ca naturÄ juridicÄ a faptei de o fapta antisocialÄ, care excede însÄ incidenĹŁei legii penale.
Ca urmare a înlÄturÄrii tuturor criticilor aduse soluĹŁiei promovate prin ordonanĹŁa de scoatere de sub urmÄrire penalÄ instanĹŁa va respinge în baza art.2781 alin. 8 lit. a) C.pr.pen. plângerea formulatÄ de petenta ......................................, ca neîntemeiatÄ.
Va menĹŁine OrdonanĹŁa procurorului de caz din data de .............................. datÄ de Parchetul de pe lângÄ JudecÄtoria ......................... în dosarul nr. ............................., precum Ĺźi OrdonanĹŁa Prim-procurorului aceluiaĹźi .................................... din data de .....................................
În baza art. 192 alin. 2 C.pr.pen., instanĹŁa va obliga petenta la plata sumei de ............................ lei, în contextul respingerii cÄii de atac promovate, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat care se vor achita în contul ................................ cod fiscal ............................................ deschis la Trezoreria ......................................., beneficiar JudecÄtoria .....................................................
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTÄ‚RÄ‚ĹžTE :

În baza art. 2781 alin. 8 lit. a C.pr.pen., respinge ca neîntemeiatÄ plângerea formulatÄ de petenta ........................., cu sediul în ...................., Ĺźos. ......................nr. .............., bl. ............., sc. .............., et. ..................., ap. ....................., sectorul ................ în contradictoriu cu intimatul ..............................., domiciliat în ............................ ...................... nr. ...................., bl. ..........., sc. ................, ap. ......................, sectorul ..................................
MenĹŁine OrdonanĹŁa procurorului de caz din data de .................................... datÄ de Parchetul de pe lângÄ JudecÄtoria ........................ în dosarul nr. .............................., precum Ĺźi OrdonanĹŁa Prim-procurorului aceluiaĹźi Parchet nr. .............................. din data de ...........................
În baza art. 192 alin. 2 C.pr.pen., obligÄ petenta la plata sumei de .............................. lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, care se vor achita în contul ................................cod fiscal ........................... deschis la Trezoreria ..................., beneficiar JudecÄtoria ...........................
Cu drept de recurs în termen de ............................. zile de la pronunĹŁare pentru procuror Ĺźi de la comunicare pentru petentÄ Ĺźi intimat.
PronunĹŁatÄ în ĹźedinĹŁÄ publicÄ, azi, ................................................
PREĹžEDINTE, GREFIER,

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

No tags for this article

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii sÄvârĹźite de un avocat pentru orice fapte care sunt de naturÄ sÄ prejudicieze onoarea Ĺźi prestigiul profesiei de avocat:
2. ĂŽn scopul asigurÄrii secretului profesional:
3. Contractul de asistenĹŁÄ juridicÄ:
4. UrmÄtoarele situaĹŁii sunt specifice grupÄrii cabinetelor individuale de avocaĹŁi:
5. AvocaĹŁii care profeseazÄ Ă®n România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. ĂŽn cazul Ă®nstrÄinÄrii unui cabinet individual cÄtre un alt cabinet individual, contractele Ă®ncheiate de transmiĹŁÄtor cu avocaĹŁii stagiari salarizaĹŁi Ă®n interiorul profesiei:
7. ĂŽn societÄĹŁile civile profesionale hotÄrârile adunÄrilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisÄ Ă®ncheierea unui contract de asistenĹŁÄ juridicÄ Ă®n care sÄ se prevadÄ:
10. Nu are obligaĹŁia de a pÄstra secretul profesional: