Home | Resurse juridice | Jurisprudenta | Instante din Romania | Rejudecare dupa extradare

Rejudecare dupa extradare

By
Font size: Decrease font Enlarge font

JudecÄtoria SECTORUL 4, Sentinta penala Nr. 1167 din 4 iunie 2010

DOSAR NR. ..........................
ROMÂNIA
JUDECÄ‚TORIA SECTORULUI ..................................
SENTINŢA PENALĂ NR. ..........................
ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE : ..............................
INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:
PREĹžEDINTE – .......................................
GREFIER – ..............................................

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror .............................
Pe rol soluĹŁionarea cererii formulatÄ de petentul ................................, având ca obiect rejudecarea dupÄ extrÄdare, conform art. 522/1 C.p.p.
La apelul nominal fÄcut în ĹźedinĹŁÄ publicÄ a rÄspuns petentul, personal Ĺźi asistat de apÄrÄtor din oficiu ............................... conform delegaĹŁiei avocaĹŁiale depusÄ la dosar.
Procedura legal îndeplinitÄ.
S-a fÄcut referatul cauzei de cÄtre grefier care învedereazÄ instanĹŁei faptul cÄ s-a depus la dosar copia sentinĹŁei penale nr. ........................................
La întrebarea instanĹŁei, petentul, personal, aratÄ cÄ a declarat apel împotriva sentinĹŁei penale nr. .........................., pronunĹŁatÄ de JudecÄtoria Sector ....................... în dosarul nr. ............................., prin care a fost condamnat la pedeapsa de ............................... ani închisoare, iar prezenta cerere de rejudecare vizeazÄ sentinĹŁa penalÄ pron. în dosarul nr. .................................................
FaĹŁÄ de menĹŁiunile petentului Ĺźi de înscrisurile existente în dosarul nr. ................................. în care s-a pronunĹŁat sentinĹŁa penalÄ nr. ................................., instanĹŁa pune în discuĹŁie inadmisibilitatea prezentei cereri, având în vedere cÄ petentul a declarat Ĺźi apel peste termen.
Reprezentanta Ministerului Public solicitÄ respingerea ca inadmisibilÄ a cererii formulatÄ de cÄtre petent.
ApÄrÄtorul din oficiu al petentului, lasÄ la aprecierea instanĹŁei modalitatea de soluĹŁionare a cererii petentului.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând constatÄ urmÄtoarele:
La data de ............................. petentul ................................ a formulat cerere de rejudecare în lipsÄ având în vedere cÄ a fost judecat Ĺźi condamnat în lipsÄ în dosarul nr. .....................................
Cu privire la inadmisibilitatea pusÄ în discuĹŁie din oficiu la acest termen de judecatÄ instanĹŁa reĹŁine cÄ prin s. pen. nr. ............................... petentul a fost condamnat în lipsÄ la pedeapsa de ...................ani închisoare, sentinĹŁÄ penalÄ rÄmânând definitivÄ la data de ..................... prin neapelare.
Ulterior aducerii în ĹŁarÄ petentul a formulat la data de ....................................... apel peste termen, apel ce a format obiectul dosarului nr. ................. al TB SecĹŁia ........................... PenalÄ, apel ce a fost respins pe fond prin decizia penalÄ nr. ........................ a TB SecĹŁia .............................. PenalÄ, dupÄ ce s-a constatat cÄ sunt îndeplinite condiĹŁiile prev. de art. 365 alin. 1 C.p.p. la termenul din data de ...........................................
Petentul a declarat recurs împotriva deciziei penale mai sus menĹŁionate, acesta fiind respins ca nefondat prin decizia penalÄ nr. .............................. a CAB SecĹŁia .............................. PenalÄ.
Potrivit art. 5221 alin. (1) C. proc. pen., în cazul în care se cere extrÄdarea unei persoane judecate Ĺźi condamnate în lipsÄ, cauza va putea fi rejudecatÄ de cÄtre instanĹŁa care a judecat în primÄ instanĹŁÄ, la cererea condamnatului.
InstanĹŁa constatÄ cÄ cererea de rejudecare a cauzei formulatÄ de condamnat nu este admisibilÄ, întrucât acesta nu a fost condamnat în lipsÄ, condiĹŁie cerutÄ de art. 5221 C. proc. pen. pentru a se dispune rejudecarea cauzei, aceasta în condiĹŁiile în care petentul a declarat deja apel peste termen, apel ce a fost soluĹŁionat pe fond, apel în care petentul a propus probe Ĺźi s-a procedat la o nouÄ cercetare judecÄtoreascÄ.
În interpretarea corectÄ a condiĹŁiei existenĹŁei „unei persoane judecate Ĺźi condamnate în lipsÄ", cuprinsÄ în art. 5221 C. proc. pen., trebuie avute în vedere Ĺźi prevederile art. 365 alin. (1) C. proc. pen. referitoare la apelul peste termen, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 356/2006, apel care poate fi declarat de partea care a lipsit atât la toate termenele de judecatÄ, cât Ĺźi la pronunĹŁare (a se vedea Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, decizia nr. .......................................).
Pentru a fi respectatÄ voinĹŁa legiuitorului, interpretarea corectÄ din punct de vedere gramatical Ĺźi sistematic a sintagmei amintite nu poate fi decât aceea ce include în sfera de aplicare exclusiv pe inculpaĹŁii condamnaĹŁi ce au lipsit pe întreaga duratÄ a procedurii de judecatÄ pânÄ la rÄmânerea definitivÄ a hotÄrârii (atât la judecata Ĺźi pronunĹŁarea în primÄ instanĹŁÄ, cât Ĺźi la judecata în apel Ĺźi recurs, în mÄsura în care au fost exercitate în cauzÄ aceste cÄi ordinare de atac) (a se vedea Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, decizia nr. ................ din ............... mai .................................).
InstanĹŁa considerÄ cÄ nu se pot formula de aceiaĹźi persoanÄ douÄ cereri simultan sau succesiv, cum este cazul de faĹŁÄ, respectiv apel peste termen Ĺźi rejudecare potrivit art. 5221 C. proc. pen., în condiĹŁiile în care apelul peste termen a fost soluĹŁionat pe fond, o nouÄ judecatÄ potrivit art. 5221 C. proc. pen. neputând duce la administrarea aceloraĹźi probe ca în fazele anterioare de judecatÄ.
De asemenea instanĹŁa mai constatÄ cÄ aceiaĹźi opinie a fost menĹŁionatÄ Ĺźi în încheierea de ĹźedinĹŁÄ din data de ................ din dosarul nr. ....................... de cÄtre Tribunalul BucureĹźti SecĹŁia .................................... PenalÄ.
FaĹŁÄ de cele menĹŁionate anterior instanĹŁa va respinge ca inadmisibilÄ cererea de rejudecare în caz de extrÄdare formulatÄ de petentul condamnat ..................................... având în vedere cÄ o soluĹŁie pe fond de respingere ar fi presupus mai întâi îndeplinirea condiĹŁiilor pentru rejudecare, soluĹŁie ce ar fi putut fi pronunĹŁatÄ printr-o nouÄ sentinĹŁÄ potrivit disp. art. 405 – 408 C.p.p.
În baza art. 192 alin. 2 C.pr.pen., obligÄ petentul condamnat la plata sumei de ............... lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.
Onorariul apÄrÄtorului din oficiu care a asigurat asistenĹŁa juridicÄ a petentului condamnat se va vira din fondul MJLC cÄtre Baroul BucureĹźti.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTÄ‚RÄ‚ĹžTE :

Respinge, ca inadmisibilÄ, cererea de rejudecare în caz de extrÄdare formulatÄ de petentul condamnat .........................., fiul lui ................... Ĺźi ........................ nÄscut la data de ............................, în prezent deĹŁinut în Penitenciarul .............................
În baza art. 192 alin. 2 C.pr.pen., obligÄ petentul condamnat la plata sumei de ........................ lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.
Onorariul apÄrÄtorului din oficiu care a asigurat asistenĹŁa juridicÄ a petentului condamnat se va vira din fondul MJLC cÄtre Baroul BucureĹźti.
Cu apel în 10 zile de la pronunĹŁare pentru procuror Ĺźi de la comunicare pentru petentul condamnat.
PronunĹŁatÄ în ĹźedinĹŁÄ publicÄ, azi, ....................................

PREĹžEDINTE, GREFIER,

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

No tags for this article

Apreciati acest articol

0

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii sÄvârĹźite de un avocat pentru orice fapte care sunt de naturÄ sÄ prejudicieze onoarea Ĺźi prestigiul profesiei de avocat:
2. ĂŽn scopul asigurÄrii secretului profesional:
3. Contractul de asistenĹŁÄ juridicÄ:
4. UrmÄtoarele situaĹŁii sunt specifice grupÄrii cabinetelor individuale de avocaĹŁi:
5. AvocaĹŁii care profeseazÄ Ă®n România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. ĂŽn cazul Ă®nstrÄinÄrii unui cabinet individual cÄtre un alt cabinet individual, contractele Ă®ncheiate de transmiĹŁÄtor cu avocaĹŁii stagiari salarizaĹŁi Ă®n interiorul profesiei:
7. ĂŽn societÄĹŁile civile profesionale hotÄrârile adunÄrilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisÄ Ă®ncheierea unui contract de asistenĹŁÄ juridicÄ Ă®n care sÄ se prevadÄ:
10. Nu are obligaĹŁia de a pÄstra secretul profesional: