Home | Resurse juridice | Jurisprudenta | Instante din Romania | Funciar nulitate titlu

Funciar nulitate titlu

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI, Sentinta civila Nr. 2815 din 6 octombrie 2010

R O M Â N I A Cod operator 3924

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

Dosar nr. 4661/317/2009 constatare nulitate titlu de proprietate

Sentinţa Civilă Nr. 2815
Şedinţa publică din 06 Octombrie 2010
Completul compus din:
PREŞEDINTE ...
Grefier ...


Pe rol fiind judecarea acţiunii civile pentru constatare nulitate acte formulată de reclamanţii D. I. Ş., domiciliat în comuna Dăneşti, ……………… nr. …, judeţul Gorj şi D. Şte. O. D., domiciliat în Petroşani, strada…………., bloc …. scara .., etaj .., apartament …, judeţul Hunedoara, în contradictoriu cu intimatele Comisia Locală de Fond Funciar S., cu sediul în comuna S., judeţul Gorj, Comisia Judeţeană Gorj de Fond Funciar, cu sediul în municipiul Tg-Jiu, judeţul Gorj şi pârâtul P. D. P.domiciliat în comuna S. , sat ………….., judeţul Gorj.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile, reclamanţii fiind reprezentaţi de domnul avocat B. A..
Procedura completă.
S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care apărătorul reclamanţilor depune la dosar note de şedinţă prin care precizează acţiunea potrivit art.132 alineat 2 pct.2 Cod proc.civ., arătând că nu mai are alte probe de administrat şi alte cereri de formulat.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată dosarul în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei:
Avocat B. A. pentru reclamanţi solicită admiterea acţiunii precizate, constatarea nulităţii absolute parţiala a titlului de proprietate nr.14886787/22.06.2004 şi a procesului-verbal de punere în posesie din 05.05.2004 pentru suprafaţa de 1,3403 ha., conform precizării depuse în şedinţă, obligarea intimatei Comisia Locală de Fond Funciar S. să procedeze la punere în posesie a reclamanţilor, în calitate de moştenitori ai defunctei D. E., şi a numiţilor P. D P., P. D . şi P. D D., în indiviziune, pentru terenul susmenţionat, precum şi să întocmească şi să înainteze documentaţia necesară eliberării titlului de proprietate în acest sens, obligarea intimatei Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj să elibereze titlul de proprietate pe numele numiţilor P. D P., P. D ., P. D ., D. E., în calitate de moştenitori ai autorului P. Gh. D., pentru suprafeţele susmenţionate, după ce este înaintată documentaţia de către Comisia Locală de Fond Funciar S., cu cheltuieli de judecată.


I N S T A N Ţ A .
Prin acţiunea civilă adresată Judecătoriei Tg-Cărbuneşti la data de 30. 11. 2009 şi înregistrată sub nr. 661/317/2009, precizată ulterior prin notele de şedinţă depuse la dosar, filele 204, reclamanţii D. I. Ş. şi D. Şte. O. D., în calitate de moştenitori ai numitei D. E., i-au chemat în judecată pe intimatele Comisia Locală de Fond Funciar S., Comisia Judeţeană Gorj de Fond Funciar şi pârâtul P. D ., solicitând constatarea nulităţii absolute parţiala a titlului de proprietate nr.14886787/22.06.2004 şi a procesului-verbal de punere în posesie din 05.05.2004 pentru suprafaţa de 1,3403 ha., conform precizării depuse în şedinţă, obligarea intimatei Comisia Locală de Fond Funciar S. să procedeze la punere în posesie a reclamanţilor, în calitate de moştenitori ai defunctei D. E., şi a numiţilor P. D P., P. D G. şi P. D D., în indiviziune, pentru terenul susmenţionat, precum şi să întocmească şi să înainteze documentaţia necesară eliberării titlului de proprietate în acest sens, obligarea intimatei Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj să elibereze titlul de proprietate pe numele numiţilor P. D P., P. D G., P. D D., D.E., în calitate de moştenitori ai autorului P. Gh. D., pentru suprafeţele susmenţionate, după ce este înaintată documentaţia de către Comisia Locală de Fond Funciar S., cu cheltuieli de judecată.
În motivarea acţiunii, reclamanţii au arătat că autoarea D. E. în termen legal în calitate de moştenitoare a autorului P.D., alături de ceilalţi moştenitori ai defunctului P.D., a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul agricol pentru suprafaţa de 3, 25 ha, ce a fost validată prin HCJ 11/1991, pentru întreaga suprafaţă.
Au mai arătat prin sentinţa civilă 1565/24.04.2008 a fost constatată nulitatea absolută a HCJ cu nr. 11/20.09.1991 poziţia nr. 319b în sensul că persoane îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 3,25 ha teren arabil sunt P.D P., P.D G., P.D D., D.E., în calitate de moştenitori ai autorului defunct P.Ghe. D..
Că, până în prezent, din suprafaţa de 3,25 ha validată numai pentru suprafaţa de 1,9097 ha au fost emise titluri de proprietate în indiviziune persoanelor îndreptăţite, respectiv titlul de proprietate nr.1517623/2009 pentru 1,5971 ha şi titlul de proprietate nr.1327659/1996 pentru 3126 mp. Că, pentru diferenţa de 1,3403 ha nu au fost emise titluri de proprietate şi procese-verbal în indiviziune persoanelor îndreptăţite.
Au mai arătat reclamanţii că au aflat că în favoarea pârâtului a fost emit titlul de proprietate a cărei nulitate o solicită în cauză şi în care a fost inclusă diferenţa de teren de 1,3403 ha. pentru care trebuia să fie emis titlul de proprietate în indiviziune moştenitorilor solicitanţi ai defunctului P.D..
În dovedire, reclamanţii s-au folosit de proba cu înscrisuri, depunând la dosar în copie, titlul de proprietate nr.14886787 din data de 22.06.2004, procesul verbal de punere în posesie din 05.05.2004 schiţa terenurilor , titlul de proprietate nr. 1517623 din 24. 07. 2009, , proces verbal încheiat la data de 17. 06.2009, schiţa terenurilor , titlul de proprietate nr. 1327659 din 17 mai 1996, proces verbal de punere în posesie nr. 3586 din 09.03. 1991, , filă din registrul agricol tabel anexă la HCJ nr. 11/1991, , sentinţa civilă nr. 1565 din 24. 04. 2008, din dosarul nr. 2995/317/2007, decizia civilă 2608 din 29. 08.2008, încheierea din camera de consiliu din 15. 12. 2008, notă cu arborele genealogic cu privind pe autoarea P.D Eugenia, , procura specială pentru reclamantul D. O.D. acte de filiaţie , cererii de reconstituire a proprietăţii formulate de autoarea D.E., cererii de reconstituirea proprietăţii formulate de Ionici D Rusalia , P.D P., adresa nr. 6601/2009, emisă de Primăria S., (filele 5-49), precum şi de proba cu expertiza de specialitate.
La solicitarea instanţei, intimata Comisia Locală de Fond Funciar S. a comunicat cu adresele nr. 22 din 23 din 18.01. 2010 documentaţia premergătoare, filele 60- 100, cu menţiunea că pârâtul nu figurează în evidentele acesteia ca autor de rol în perioada 1959-1962, acesta fiind validat, alături de ceilalţi moştenitori ai autorului de rol P.D.. Că, la baza eliberării titlului de proprietate s-a avut în vedere cererea de reconstituire formulată de soacra pârâtului, I.R. care a fost înscrisă în registrul agricol în perioada 1959-1962 cu suprafaţa de 2,54 ha., teren suprafaţă validată prin HCJ nr.11/1991, poziţia 291 din anexa a a satului Budieni. A mai arătat intimata că în baza sentinţei civile nr.1565/2008 a Judecătoriei Tg-Cărbuneşti a fost emis titlul de proprietate nr.1517623/2009 în indiviziune moştenitorilor autorului P.D..
În cauză a fost încuviinţată proba cu expertiza de specialitate topografie şi cadastru, fiind demnat expertul V. N.
La data de 01.09.2010 a fost depus la dosar raportul de expertiză întocmit de către expertul desemnat, împotriva concluziilor acestuia nicio parte neformulând obiecţiuni.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
Prin titlul de proprietate nr.14886787 din 22.06.2004 a fost reconstituit dreptul de proprietate în favoarea pârâtului P. D. P.pentru suprafaţa totală de 5,5146 ha, teren situat pe raza comunei S., judeţul Gorj, punerea în posesie fiind realizată prin procesul-verbal din 05.05.2004, fila 6 din dosar.
Potrivit adreselor comunicate de către intimata Comisia Locală de fond Funciar S., se reţine că pârâtul nu figurează în evidentele acesteia ca autor de rol în perioada 1959-1962, acesta fiind validat, alături de ceilalţi moştenitori ai autorului de rol P.D.. Că, la baza eliberării titlului de proprietate s-a avut în vedere cererea de reconstituire formulată de soacra pârâtului, I.R. care a fost înscrisă în registrul agricol în perioada 1959-1962 cu suprafaţa de 2,54 ha., teren suprafaţă validată prin HCJ nr.11/1991, poziţia 291 din anexa a a satului Budieni.
De asemenea, prin sentinţa civilă nr.1565/24.04.2008 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.2995/317/2007 a fost constatată, printre altele, nulitatea absolută a HCJ cu nr. 11/20.09.1991 poziţia nr. 319, a procesului-verbal de punere în posesie încheiat la data de 26.01.1995 şi a titlului de proprietate cu nr. 205058 eliberat la data de 17.03.1995, în sensul că persoane îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 3,25 ha teren arabil sunt P.D P., P.D Grigore, P.D D., D.E., în calitate de moştenitori ai autorului defunct P.Ghe. D..
În raport de recunoaşterea intimatei Comisia Locală de Fond Funciar S. cu privire la faptul că pentru terenul validat prin HCJ nr.11/1991 în favoarea moştenitorilor defunctului P.D., după pronunţarea acestei sentinţe civile, a fost emis titlul de proprietate nr.1517623/24.07.2009 pentru suprafaţa de 1,5971 ha., ţinând cont de faptul că anterior a fost emis titlul de proprietate nr.1327659/1996 pentru suprafaţa de 3126 mp., instanţa constată justificată cererea reclamanţilor privind întocmirea documentaţiei pentru diferenţa de teren validat.
Prin raportul de expertiză întocmit în cauză, expertul a constatat că suprafaţa de 1,3403 ha din terenurile înscrise în titlul de proprietate nr.14886787/2004 emis pârâtului reprezintă diferenţa de teren validat pentru care nu au fost emise titluri de proprietate în indiviziune în favoarea moştenitorilor autorului P.D.. A mai constatat expertul că soacra pârâtului, numita I.R., prin cererea de reconstituire formulată a solicitat suprafaţa de 4 ha., deşi în registrul agricol figura înscrisă cu suprafaţa de 2,44 ha.
În raport de constatările expertului, coroborând raportul de expertiză cu celelalte probe administrate în cauză, respectiv înscrisurile de la dosar, inclusiv adresele intimatei Comisia Locală de Fond Funciar S., se reţine că reclamanţii au făcut dovada că terenul în suprafaţă de 1,3403 ha provine de la autorul comun, defunctul P.D., teren ce face parte din suprafaţa totală validată în favoarea moştenitorilor defunctului, numiţii D. E., autoarea reclamanţilor, P.D P., P.D Grigore şi P.D D., aspecte ce rezultă şi din cuprinsul sentinţei susmenţionate, astfel că, instanţa, în temeiul art.III alineat 1 litera a i din Legea nr.169/1997 raportat la art. 8 şi 13 din Legea nr.18/1991, urmează a admite acţiunea precizată şi a constata nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr.14886787/22.06.2004 şi a procesului-verbal de punere în posesie din 05.05.2004 pentru suprafaţa de 1,3403 ha., ce se compune din următoarele: suprafaţa de 6570 mp, T 94, P 59, păşune, cu lungimea de 365 m, lăţimea de 18 m., cu vecinii N- Ungureanu Ion, S- moşt Popete V Ion, E – moşt. Bardan Terente, V- pârâul Turcu, teren de 1400 mp., T 94, P 49, păşune, lung de 350 m, lat de4 m, cu vecinii: N- moşt. Borcan P., S- Benzan Grigore, E- rest proprietate, V- pârâul Turcu, teren de 4380 mp., T 94, P 29, păşune, lat de 12 m, lung de 365 m, cu vecinii: N – moşt. Isac Elena, S- moşt Lemnaru Aristică, E – rest proprietate, V – pârâul Turcu, teren de 1053 mp., T 94, P 62, păşune, lat de 4 m, lung de 263 m, cu vecinii: N moşt Şendroiu Nicolae, S Constantinescu Constantin, E rest proprietate pârât, V – pârâul Turcu.
Dat fiind caracterul accesoriu al celorlalte capete de cerere, în temeiul art. 5 şi 6 din Regulamentul aprobat prin HG nr.890/2005, va obliga Comisia Locală de Fond Funciar S. să procedeze la punere în posesie a reclamanţilor, în calitate de moştenitori ai defunctei D.ă E., şi a numiţilor P.D P., P.D G. şi P.D D., în indiviziune, pentru terenul susmenţionat, precum şi să întocmească şi să înainteze documentaţia necesară eliberării titlului de proprietate în acest sens, va obliga Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj să elibereze titlul de proprietate pe numele numiţilor P.D P., P.D Grigore, P.D D., D.E., în calitate de moştenitori ai autorului P.Gh. D., pentru suprafeţele susmenţionate, după ce este înaintată documentaţia de către Comisia Locală de Fond Funciar S..
Dată fiind culpa procesuală a pârâtului P.P., in temeiul art.274 Cod proc.civ., instanţa îl va obliga pe acesta către reclamanţi la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 1222 lei, reprezentând onorariu expert, onorariu avocat şi cheltuieli de transport, conform dovezilor de la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite acţiunea precizată formulată de reclamanţii D. I. Ş., domiciliat în comuna …, sat … nr. …, judeţul Gorj şi D. Şte. O. D., domiciliat în Petroşani, strada …, bloc …, scara …, etaj …, apartament …., judeţul Hunedoara, în contradictoriu cu intimatele Comisia Locală de Fond Funciar S., cu sediul în comuna S., judeţul Gorj, Comisia Judeţeană Gorj de Fond Funciar, cu sediul în municipiul Tg-Jiu, judeţul Gorj şi pârâtul P. D. P. domiciliat în comuna S. , sat … ., judeţul Gorj.
Constată nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr.14886787/22.06.2004 şi a procesului-verbal de punere în posesie din 05.05.2004 pentru suprafaţa de 1,3403 ha., ce se compune din următoarele:
- suprafaţa de 6570 mp, T 94, P 59, păşune, cu lungimea de 365 m, lăţimea de 18 m., cu vecinii N- Ungureanu Ion, S- moşt Popete V Ion, E – moşt. Bardan Terente, V- pârâul Turcu,
- teren de 1400 mp., T 94, P 49, păşune, lung de 350 m, lat de4 m, cu vecinii: N- moşt. Borcan P., S- Benzan Grigore, E- rest proprietate, V- pârâul Turcu
- teren de 4380 mp., T 94, P 29, păşune, lat de 12 m, lung de 365 m, cu vecinii: N – moşt. Isac Elena, S- moşt Lemnaru Aristică, E – rest proprietate, V – pârâul Turcu
- teren de 1053 mp., T 94, P 62, păşune, lat de 4 m, lung de 263 m, cu vecinii: N moşt Şendroiu Nicolae, S Constantinescu Constantin, E rest proprietate pârât, V – pârâul Turcu.
Obligă Comisia Locală de Fond Funciar S. să procedeze la punere în posesie a reclamanţilor, în calitate de moştenitori ai defunctei D. E., şi a numiţilor P.D P., P.D Grigore şi P.D D., în indiviziune, pentru terenul susmenţionat, precum şi să întocmească şi să înainteze documentaţia necesară eliberării titlului de proprietate în acest sens.
Obligă Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj să elibereze titlul de proprietate pe numele numiţilor P.D P., P.D G., P.D D., D.E., în calitate de moştenitori ai autorului P.Gh. D., pentru suprafeţele susmenţionate, după ce este înaintată documentaţia de către Comisia Locală de Fond Funciar S..
Obligă pârâtul către reclamanţi la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 1222 lei, reprezentând onorariu expert, onorariu avocat şi cheltuieli de transport.
Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare
Pronunţată în şedinţa publică, azi, 06 Octombrie 2010 la Judecătoria Tg Cărbuneşti
Preşedinte,
M. P.S. Grefier,
I. E.
RED. PSM/ tehnodact . RE/ 7 ex/ 08 Noiembrie 2010

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Captcha
Cărţi juridice Editura Nomina Le

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text

Etichetat ca:

No tags for this article

Apreciati acest articol

0
Lucrari de licenta

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii săvârşite de un avocat pentru orice fapte care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei de avocat:
2. În scopul asigurării secretului profesional:
3. Contractul de asistenţă juridică:
4. Următoarele situaţii sunt specifice grupării cabinetelor individuale de avocaţi:
5. Avocaţii care profesează în România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. În cazul înstrăinării unui cabinet individual către un alt cabinet individual, contractele încheiate de transmiţător cu avocaţii stagiari salarizaţi în interiorul profesiei:
7. În societăţile civile profesionale hotărârile adunărilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisă încheierea unui contract de asistenţă juridică în care să se prevadă:
10. Nu are obligaţia de a păstra secretul profesional:
eXTReMe Tracker