Home | Resurse juridice | Jurisprudenta | Instante din Romania | Punere sub interdictie

Punere sub interdictie

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Curtea de apel CLUJ, Decizia Nr. 1228 din 26 mai 2010

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, Decizia nr. 1228 din 26 mai 2010

Prin sentinţa civilă nr. 12394/13.10.2009, a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a admis cererea formulată de reclamanta Asociaţia de Proprietari din Cluj-Napoca Cluj-Napoca str. S. nr.2, jud.Cluj în contradictoriu cu pârâta G.D., având ca obiect punere sub interdicţie.
S-a dispus punerea sub interdicţie a pârâtei G.D.
S-a dispus, ca după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, aceasta să fie publicată în extras într-un ziar de largă răspândire.
S-a dispus comunicarea către Autoritatea Tutelară din mun. Cluj-Napoca a prezentei hotărâri judecătoreşti.
Pentru a pronunţa această sentinţă, judecătoria a reţinut că, aşa cum rezultă din actele de stare civilă, pârâta G.D., născută la data de 07.08.1960 şi este fiica lui D.I. şi V.
Evoluţia psihică a pârâtei s-a deteriorat, din anul 1999, pârâta manifestând primele semne de schizofrenie paranoidă, dovadă fiind actele medicale depuse în copie la dosar.
Situaţia specială în care se găseşte pârâta a mai rezultat şi din ancheta socială efectuată în cauză şi din declaraţiile martorilor din care s-a reţinut că pârâta este cunoscută ca o persoană suferindă, crizele fiind legate în mare măsură de nerespectarea tratamentului medicamentos. Ca şi manifestări, pârâta are atitudini revendicative, logoree, ton ridicat, iritabilitate. Cu toate acestea pârâta reuşeşte să se gospodărească singură.
Apoi, raportul de expertiză medico-legală psihiatrică efectuat în cauză, a relevat faptul că pârâta suferă de schizofrenie paranoidă în tratament şi în cadrul stării sale psihice aceasta nu are discernământul faptelor sale.
Audiată în cauză, pârâta a arătat că nu este bolnavă şi nu urmează nici un tratament medicamentos. Cu privire la relaţiile cu vecinii, pârâta a arătat că, de la balconul de la bucătărie se încearcă să se intre în apartamentul său, iar un vecin pe nume P.L. intenţionează să îi strice instalaţia electrică. Totodată a arătat pârâta că, în bloc este prostituţie, politică şi au fost montate nişte simulatoare. Cu privire la cablurile electrice care se află sub fereastra apartamentului său, doreşte să fie scoase deoarece de la acestea are arsuri pe corp.
Faţă de cele expuse anterior, având în vedere afecţiunea de care suferă şi lipsa de discernământ a pârâtei, instanţa şi-a format convingerea că pârâta nu se poate administra singură fiind în interesul acesteia punerea sa sub interdicţie.
În concluzie, în temeiul art.30-35 din Decretul nr.32/1954 instanţa a admis cererea şi a dispus punerea sub interdicţie a pârâtei G.D.
S-a dispus, ca după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, aceasta să fie publicată în extras într-un ziar de largă răspândire.
S-a dispus comunicarea către Autoritatea Tutelară din mun. Cluj-Napoca a prezentei hotărâri judecătoreşti.
Prin decizia civilă nr. 134/A/2.03.2010 a Tribunalului Cluj s-a admis apelul declarat de pârâta G.D. prin curator S.A., împotriva sentinţei civile nr. 12394 din 13.10.2009 a Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost desfiinţată şi trimisă cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut următoarele:
Verificând dosarul instanţei de fond s-a constatat că, la cererea instanţei a fost numită în cauză în calitate de curator pentru a reprezenta interesele apelantei pârâte G.D., numita C.M.I.. Aceasta a fost numită prin Dispoziţia nr.3735/06.06.2008 a Primarului municipiului Cluj-Napoca, însă curatorul numit a depus la dosarul cauzei o cerere, prin care a arătat că este în imposibilitate de a-i reprezenta interesele pârâtei deoarece este în concediu de îngrijire al copilului. Din adeverinţa depusă a rezultat faptul că, curatorul C.M.I. a fost în concediu de sarcină şi lăuzie încă din data de 15.08.2008, motiv pentru care tribunalul a constatat că practic, întreaga cercetare efectuată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în raport de prevederile art. 30-32 din Decretul 32/1954, s-a făcut cu nerespectarea prevederilor art. 146 C. familiei, respectiv fără ca, curatorul pârâtei să-i fi reprezentat interesele acesteia în mod real.
Curatorul a fost înlocuit abia la data de 01.06.2009, când prin Dispoziţia nr. 3122/01.06.2009 a Primarului municipiului Cluj-Napoca, s-a numit în calitate de curator al pârâtei numita S.A., care a fost citată practic pentru ultimul termen de judecată, la data de 09.10.2009, când instanţa a şi rămas în pronunţare asupra cauzei de faţă.
Din considerentele exprimate mai sus, tribunalul a apreciat că întreaga probaţiune administrată în faţa instanţei de fond s-a făcut fără să existe o reprezentare legală a apelantei pârâte, aşa cum prevede art. 146 Codul familiei, care arată că până la rezolvarea cererii de punere sub interdicţie de către instanţă, autoritatea tutelară trebuie să numească un curator pentru reprezentarea intereselor celui a cărui interdicţie a fost cerută.
În aceste condiţii, tribunalul a apreciat că trebuie refăcută cercetarea care se impune potrivit art. 30, 32 din Decretul 32/1954, respectiv trebuie readministrate toate probele care au fost efectuate în faţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, cât şi în faţa instanţei de judecată.
Aceste probe au fost administrate din nou în faţa instanţei de fond deoarece lipsa reprezentării legale a apelantei pârâte de către curator echivalează cu necercetarea fondului cauzei, motiv pentru care devin aplicabile dispoziţiile art. 297 alin. 1 C. proc. civ., în sensul că s-a impus desfiinţarea cu trimitere a cauzei spre rejudecare în favoarea aceleiaşi instanţe.
Prin urmare, în temeiul art. 297 alin. 1 C. proc. civ., a admis apelul declarat de pârâta G.D. prin curator S.A., împotriva sentinţei civile nr. 12394 din 13.10.2009 a Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost desfiinţată şi a fost trimisă cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
Tribunalul a formulat următoarele indicaţii primei instanţe; în rejudecare, prima instanţă să dispună trimiterea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, pentru refacerea cercetărilor anterior menţionate, cu citarea legală a curatorului S.A., şi să procedeze şi la refacerea probelor administrate în faţa instanţei, cu citarea legală a aceluiaşi curator.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta, Asociaţia de Proprietari, solicitând în temeiul art. 312 alin. 4 Cod proc.civ., desfiinţarea deciziei şi trimiterea cauzei în vederea soluţionării apelului pe fond la Tribunalul Cluj.
În motivarea recursului reclamanta a invocat următoarele:
Dispoziţiile art. 297 alin. 1 Cod proc.civ., reclamă desfiinţarea unei hotărâri şi trimiterea spre rejudecare a cauzei primei instanţe în cazul în care judecata s-a făcut în lipsa părţii, care nu a fost legal citată.
Or, aşa cum rezultă din actele din dosarul primei instanţe, reiese că la toate termenele procesului curatorul numit în cauză a fost legal citat.
Totodată pârâta a beneficiat de asistenţă juridică prin avocat, interesele acesteia fiind apărate.
Reluarea întregii proceduri ar duce la o tergiversare nejustificată a soluţionării cauzei.
Decizia recurată fiind dată cu greşita aplicare a art. 297 Cod proc.civ., nu este legală.
Prin întâmpinarea formulată, pârâta reprezentată prin curator şi prin avocat a solicitat respingerea recursului ca nefondat.
Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, curtea constată că acesta este fondat, urmând a fi admis pentru următoarele considerente:
Argumentul ce a stat la baza desfiinţării hotărârii primei instanţe a fost acela că în raport de prevederile art. 30-32 din Decretul nr. 32/1954, întreaga cercetare efectuată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca în vederea soluţionării cererii de punere sub interdicţie a pârâtei, s-a făcut fără ca pârâta să fie reprezentată prin curator.
Această reţinere nu este corectă, întrucât din actele dosarului de fond reiese că cererea Asociaţiei de Proprietari de punere sub interdicţie a pârâtei G.D. a fost înregistrată la Judecătoria Cluj-Napoca la data de 8.05.2008.
La data de 6.06.2008 Primarul mun. Cluj-Napoca a numit curator în cauză pentru reprezentarea intereselor pârâtei în prezentul dosar pe numita C.M.I., prin Dispoziţia nr. 3735.
Curatorul a fost citat pentru data de 28.04.2009, din 29.07.2008, din 14.10.2008, 9.12.2008, 24.02.2009, 10.03.2009.
La data de 9.03.2009 curatorul a înregistrat o cerere prin care solicită înlocuirea sa, deoarece în perioada următoare este în imposibilitate de a se prezenta în instanţă, fiind în concediu de îngrijire a copilului.
Prin Dispoziţia nr. 3122/01.06.2009 a Primarului mun. Cluj-Napoca, Dispoziţia nr. 3735/6.06.2008 a fost modificată în sensul numirii în calitate de curator pentru a reprezenta interesele pârâtei G.D. în dosar, a doamnei S.A., aceasta fiind citată pentru termenul din 13.10.2009.
Reiese din cele arătate că pe parcursul întregii proceduri derulate în faţa instanţei şi a Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, curatorul numit în cauză a fost legal citat.
Împrejurarea că nu s-a prezentat şi nu a reprezentat efectiv interesele pârâtei nu justifică desfiinţarea hotărârii, întrucât cerinţa art. 297 alin. 1 – care condiţionează desfiinţarea de împrejurarea ca judecata să se facă în lipsa părţii care nu a fost legal citată – nu este îndeplinită. Pe de o parte, curatorul numit pentru reprezentarea intereselor persoanei cu privire la care se solicită punerea sub interdicţie nu este parte în proces, iar, pe de altă parte, curatorul a fost legal citat pe tot parcursul derulării judecăţii în faţa primei instanţe.
Pentru aceste considerente, curtea constată că instanţa de apel a interpretat eronat prev. art. 297 alin. 1 Cod proc.civ. şi a dispus desfiinţarea hotărârii primei instanţe, în condiţiile în care se impunea să procedeze la judecarea apelului pe fond.
Neprocedând astfel, sunt incidente deopotrivă disp. art. 304 pct. 9 Cod proc.civ., şi art. 312 alin. 3, 5 Cod proc.civ., constând în aplicarea greşită a art. 297 alin. 1 Cod proc.civ., respectiv în soluţionarea procesului fără a intra în cercetarea fondului, impunându-se în baza art. 312 alin. 3 teza a II-a Cod proc.civ., casarea în întregime a hotărârii, cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecarea apelului pe fond la Tribunalul Cluj.
Cu ocazia rejudecării instanţa va analiza pe fond apelul declarat de pârâta împotriva sentinţei civile nr. 12394/13.10.2009 a Judecătoriei Cluj-Napoca, prin prisma motivelor invocate în declaraţia de apel şi în precizarea şi completarea acestor motive.

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Captcha
Cărţi juridice Editura Nomina Le

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text

Etichetat ca:

No tags for this article

Apreciati acest articol

5.00
Lucrari de licenta

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii săvârşite de un avocat pentru orice fapte care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei de avocat:
2. În scopul asigurării secretului profesional:
3. Contractul de asistenţă juridică:
4. Următoarele situaţii sunt specifice grupării cabinetelor individuale de avocaţi:
5. Avocaţii care profesează în România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. În cazul înstrăinării unui cabinet individual către un alt cabinet individual, contractele încheiate de transmiţător cu avocaţii stagiari salarizaţi în interiorul profesiei:
7. În societăţile civile profesionale hotărârile adunărilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisă încheierea unui contract de asistenţă juridică în care să se prevadă:
10. Nu are obligaţia de a păstra secretul profesional:
eXTReMe Tracker