Home | Resurse juridice | Jurisprudenta | Instante din Romania | Cerere de recalculare a pensiei pe baza veniturilor obtinute in acord global.

Cerere de recalculare a pensiei pe baza veniturilor obtinute in acord global.

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Curtea de apel IAĹžI, Decizia Nr. 273 din 19 martie 2010

Cerere de recalculare a pensiei pe baza veniturilor obĹŁinute în acord global Revirimentul de jurisprudenĹŁÄ ca urmare a pronunĹŁÄrii deciziei nr.30/2009 de cÄtre Înalta Curtea de CasaĹŁie Ĺźi JustiĹŁie
Curtea are în vedere Decizia nr.30/2009 pronunĹŁatÄ în recursul în interesul legii de cÄtre Înalta Curtea de CasaĹŁie Ĺźi JustiĹŁie, obligatorie prin conĹŁinutul sÄu pentru instanĹŁele judecÄtoreĹźti în pronunĹŁarea soluĹŁiilor, asupra modalitÄĹŁii de aplicare a art. 164 alin. 1, 2, 3 din Legea nr.19/2000 Ĺźi în O.U.G. nr. 4/2005, în sensul neluÄrii în considerare a formelor de retribuire obĹŁinute în acord global.
Curtea de Apel IaĹźi, decizia nr. 273 din 19 martie 2010
Prin decizia nr.388/14.09.2009 pronunĹŁatÄ de Curtea de Apel IaĹźi s-a dispus declinarea competenĹŁei de soluĹŁionare în favoarea Tribunalului IaĹźi a cererii formulate de B.P., cerere înregistratÄ la data de 14.05.2009 pe rolul Tribunalului IaĹźi.
Prin cererea formulatÄ, contestatorul B.P., în contradictoriu cu intimata Casa JudeĹŁeanÄ de Pensii IaĹźi, a solicitat anularea deciziei de pensie nr.270511/2.03.2009 Ĺźi emiterea unei noi decizii prin care, la stabilirea punctajului pentru pensia de limitÄ de vârstÄ, sÄ se ia în calcul Ĺźi adeverinĹŁele nr.2553/25.02.2005 Ĺźi nr.2492/19.05.2005, care atestau veniturile suplimentare cu caracter permanent, pentru care a achitat lunar contribuĹŁia CAS, fÄcând parte din baza de calcul conform legislaĹŁiei anterioare. A mai solicitat contestatorul ca drepturile de pensie astfel recalculate, sÄ îi fie acordate începând cu data de 28.03.2008 precum, iar intimata sÄ fie obligatÄ la plata daunelor morale reprezentând contravaloarea a trei pensii recalculate, întrucât i s-a agravat starea de sÄnÄtate datoritÄ stresului.
Intimata a depus întâmpinare, solicitând respingerea acĹŁiunii ca neîntemeiatÄ, motivând cÄ la baza stabilirii drepturilor de pensie prin ultima decizie au stat: stagiul total de cotizare realizat de asigurat – de 32 ani, 3 luni Ĺźi o zi – din care 26 ani, 2 luni Ĺźi 25 zile în condiĹŁii normale de muncÄ, 6 ani Ĺźi 6 zile stagiu asimilat precum Ĺźi salariile tarifare înscrise în carnetul de muncÄ pentru perioadele 01.10.1968-08.04.1994, sporul de vechime în procentele prevÄzute de art.164 alin.3 din Legea nr.19/2000 pentru perioadele anterioare datei de 1.04.1992 Ĺźi sporurile de vechime precizate în carnetul de muncÄ. În adeverinĹŁele invocate de contestator se preciza cÄ acesta a beneficiat de retribuĹŁie în acord global Ĺźi de alte sporuri permanente Ĺźi prime. Acordul global constituie o formÄ de retribuire Ĺźi nu un spor la salariu, salariul de care a beneficiat Ĺźi care a fost luat în calcul la pensie, iar primele anuale Ĺźi primele acordate în cursul anului pentru realizÄri deosebite nefiind considerate sporuri cu caracter permanent nu au fost luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual corespunzÄtor perioadelor anterioare datei de 1.04.2001. Mai mult, nu rezulta care erau celelalte sporuri menĹŁionate în adeverinĹŁe. Legea nr.19/2000 nu prevede faptul cÄ orice spor se poate lua în calcul la stabilirea drepturilor de pensie, dacÄ pensia se stabileĹźte dupÄ intrarea sa în vigoare. Pot fi avute în vedere doar sporurile ce au fÄcut parte din baza de calcul a pensiilor Ĺźi în legislaĹŁia anterioarÄ, sporurile cu caracter permanent, precum Ĺźi cele evidenĹŁiate în carnetul de muncÄ sau dovedite legal. Intimata a anexat documentaĹŁia ce a stat la baza emiterii deciziei contestate.
Prin precizÄrile depuse la data de 7.10.2009 intimata a invocat excepĹŁia autoritÄĹŁii de lucru judecat, raportat la sentinĹŁa civilÄ nr.1218/3.09.2008 a Tribunalului IaĹźi. Prin sentinĹŁa civilÄ nr.1/6.01.2010 Tribunalul IaĹźi a respins excepĹŁia autoritÄĹŁii de lucru judecat invocatÄ de intimatÄ, precum Ĺźi contestaĹŁia formulatÄ de contestatorul B.P. în contradictoriu cu intimata Casa JudeĹŁeanÄ de Pensii IaĹźi.
Pentru a pronunĹŁa aceastÄ soluĹŁie, tribunalul a reĹŁinut cÄ în cauzÄ s-a invocat excepĹŁia autoritÄĹŁii de lucru judecat raportat la sentinĹŁa civilÄ nr.1218/3.09.2008 a Tribunalului IaĹźi. Puterea lucrului judecat este o excepĹŁie de fond care paralizeazÄ o nouÄ acĹŁiune ce se referÄ la acelaĹźi obiect, are aceeaĹźi cauzÄ Ĺźi se poartÄ între aceleaĹźi pÄrĹŁi Ĺźi în aceeaĹźi calitate.
Puterea lucrului judecat opereazÄ atât ca prezumĹŁie legalÄ absolutÄ, irefragabilÄ reglementatÄ de art.1201 C.civ., cât Ĺźi ca excepĹŁie de fond peremptorie Ĺźi absolutÄ prevÄzutÄ de art.166 C.pr.civ. Atât prezumĹŁia, cât Ĺźi excepĹŁia puterii lucrului judecat au ca fundament principiul potrivit cÄruia o cerere nu poate fi judecatÄ definitiv decât o singurÄ datÄ Ĺźi pe acela cÄ soluĹŁia cuprinsÄ în hotÄrâre este pronunĹŁatÄ pentru a exprima adevÄrul Ĺźi nu trebuie contrazisÄ de o altÄ hotÄrâre.
Pentru a opera aceastÄ excepĹŁie se cere identitate între raportul juridic dedus judecÄĹŁii Ĺźi cel anterior judecat. Având în vedere faptul cÄ, prin prezenta acĹŁiune s-a contestat decizia nr. 270511/2.03.2009 (solicitându-se Ĺźi emiterea unei noi decizii prin care sÄ se ia în calcul Ĺźi adeverinĹŁele nr. 2553/25.02.2005 Ĺźi nr. 2492/19.05.2005, recalcularea drepturilor de pensie Ĺźi acordarea începând cu data de 28.03.2008, precum Ĺźi obligarea intimatei la plata daunelor morale), iar prin sentinĹŁa civilÄ 1218/03.09.2008 pronunĹŁatÄ de Tribunalul IaĹźi în dosarul nr.2932/99/2008 s-a solicitat anularea deciziei nr.270511/28.03.2008 Ĺźi recalcularea drepturilor de pensie, instanĹŁa a respins excepĹŁia considerând cÄ nu se poate vorbi de identitate de obiect, chiar dacÄ la baza ambelor contestaĹŁii au stat aceleaĹźi adeverinĹŁe suntem în prezenĹŁa a douÄ contestaĹŁii împotriva unor decizii diferite.
Pe fondul cauzei, instanĹŁa, analizând actele Ĺźi lucrÄrile dosarului, a reĹŁinut cÄ prin cererea formulatÄ de contestatorul B.P., în contradictoriu cu intimata Casa JudeĹŁeanÄ de Pensii IaĹźi, s-a solicitat anularea deciziei de pensie nr.270511/2.03.2009 Ĺźi emiterea unei noi decizii prin care sÄ se ia în calcul Ĺźi adeverinĹŁele nr.2553/25.02.2005 Ĺźi nr.2492/19.05.2005, care atestÄ veniturile suplimentare cu caracter permanent, pentru care a achitat lunar contribuĹŁia CAS, fÄcând parte din baza de calcul conform legislaĹŁiei anterioare. S-a mai solicitat ca drepturile de pensie astfel recalculate, sÄ îi fie acordate începând cu data de 28.03.2008, iar intimata sÄ fie obligatÄ la plata daunelor morale reprezentând contravaloarea a trei pensii recalculate, întrucât i s-a agravat starea de sÄnÄtate datoritÄ stresului. AĹźa cum reiese din decizia de pensie nr. 270511/2.03.2009 stagiul total de cotizare realizat de asigurat este de 32 ani, 3 luni Ĺźi o zi – din care 26 ani, 2 luni Ĺźi 25 zile în condiĹŁii normale de muncÄ, 6 ani Ĺźi 6 zile stagiu asimilat – precum Ĺźi salariile tarifare înscrise în carnetul de muncÄ pentru perioadele 01.10.1968 – 08.04.1994, sporul de vechime în procentele prevÄzute de art. 164 alin.3 din Legea nr.19/2000 pentru perioadele anterioare datei de 1.04.1992 Ĺźi sporurile de vechime precizate în carnetul de muncÄ. Intimata a recunoscut faptul cÄ nu a luat în calcul sporurile din cele douÄ adeverinĹŁe motivat de faptul cÄ primele anuale Ĺźi primele acordate în cursul anului pentru realizÄri deosebite nu sunt considerate sporuri cu caracter permanent Ĺźi nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual corespunzÄtor perioadelor anterioare datei de 1.04.2001; mai mult nu reiese care sunt celelalte sporuri menĹŁionate în adeverinĹŁe.
Din analizarea celor douÄ adeverinĹŁe (nr.2553/25.02.2005 Ĺźi nr.2492/19.05.2005) tribunalul a reĹŁinut faptul cÄ, în perioada noiembrie 1969 – aprilie 1994, contestatorul a realizat venituri suplimentare la retribuĹŁia tarifarÄ de încadrare, venituri evidenĹŁiate în coloanele „acord global Ĺźi alte sporuri” Ĺźi „prime”. Aceste venituri suplimentare au fost incluse în baza lunarÄ de calcul a contribuĹŁiei de asigurÄri sociale Ĺźi au avut caracter permanent.
AĹźa cum reiese din anexa la O.U.G. nr.4/2005 (pct.VI), adeverinĹŁele prin care se dovedesc sporurile trebuie sÄ cuprindÄ denumirea unitÄĹŁii, perioada în care s-a lucrat cu indicarea datei de începere Ĺźi de încetare a raportului de muncÄ, funcĹŁia, meseria sau specialitatea exercitatÄ, denumirea sporurilor, procentul sau suma acordatÄ, perioada în care s-a primit sporul Ĺźi temeiul în baza cÄruia s-a acordat. Din cuprinsul adeverinĹŁei nr.2492/19.05.2005 completatÄ cu adeverinĹŁa nr.2553/25.05.2005, a rezultat cÄ reclamantul a realizat venituri suplimentare, venituri evidenĹŁiate în rubrica „acord global + alte sporuri permanente”. Ori, pct.VI din anexa la O.U.G. nr.4/2005 prevede faptul cÄ adeverinĹŁele trebuie sÄ cuprindÄ denumirea concretÄ a sporului, nefiind suficientÄ menĹŁiunea „alte sporuri permanente”. În consecinĹŁÄ, atât timp cât veniturile suplimentare realizate de contestator au fost înscrise în rubrica „acord global + alte sporuri permanente”, fÄrÄ a fi indicate în mod concret care au fost acele sporuri permanente de care acesta a beneficiat, tribunalul a reĹŁinut cÄ în mod corect intimata nu a valorificat aceste venituri la stabilirea drepturilor de pensie, adeverinĹŁa nr.2492/19.05.2005 neîndeplinind condiĹŁiile prevÄzute de dispoziĹŁiile legale.
Împotriva acestei sentinĹŁe a declarat recurs contestatorul B.P. considerând-o nelegalÄ Ĺźi netemeinicÄ. Motivând cÄ în mod greĹźit prima instanĹŁÄ nu a dispus obligarea casei de pensii la recalcularea pensiei cu luarea în considerarea a adeverinĹŁelor nr.2553/25.02.2005 Ĺźi nr.2492/19.05.2005, a solicitat Ĺźi obligarea intimatei la plata daunelor morale reprezentând contravaloarea a cinci pensii recalculate.
Examinând actele Ĺźi lucrÄrile dosarului în raport de motivele de recurs invocate Ĺźi dispoziĹŁiile legale aplicabile, curtea de apel a luat act cÄ prin decizia nr.XXX/2009 SecĹŁiile Unite ale Înalta Curtea de CasaĹŁie Ĺźi JustiĹŁie au respins recursul în interesul legii cu privire la recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurÄrilor sociale de stat, prin luarea în considerare a formelor de retribuire obĹŁinute în acord global, prevÄzute de art.12 alin.1 lit.a din Legea nr.57/1974 privind retribuirea dupÄ cantitatea Ĺźi calitatea muncii.
DeĹźi soluĹŁia este de respingere, prin considerente instanĹŁa supremÄ a statuat asupra modalitÄĹŁii de aplicare a textelor de lege în discuĹŁie, reĹŁinând cÄ textele de lege enunĹŁate sunt clare Ĺźi lipsite de echivoc, nu este vorba de o ambiguitate de reglementare, astfel încât nu se poate considera cÄ problema de drept supusÄ examinÄrii este susceptibilÄ de a fi soluĹŁionatÄ diferit de instanĹŁele judecÄtoreĹźti. Pentru a decide în acest sens, Î.C.C.J a reĹŁinut cÄ ansamblul dispoziĹŁiilor cuprinse în art.164 alin.1, 2, 3 din Legea nr.19/2000 Ĺźi în O.U.G. nr.4/2005 stabileĹźte care sunt veniturile ce constituie baza de calcul a drepturilor de pensie.
Astfel, în privinĹŁa perioadelor anterioare datei de 1 aprilie 2001 (când a intrat în vigoare Legea nr.19/2000) sunt incidente dispoziĹŁiile tranzitorii cuprinse în art.164 din acest act normativ, care permit valorificarea în procesul de stabilire a punctajelor anuale doar a veniturilor obĹŁinute ce au fÄcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaĹŁiei anterioare.
Pe de altÄ parte, în privinĹŁa recalculÄrii drepturilor la pensie, O.U.G nr.4/2005 prevede la pct.VI al anexei cÄ formele de retribuire în acord nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au fÄcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaĹŁiei anterioare datei de 1 aprilie 2001.
În aceste circumstanĹŁe, cererea de recalculare a pensiei cu luarea în considerarea a veniturilor realizate în acord, menĹŁionate în adeverinĹŁele nr.2553/25.02.2005 Ĺźi nr.2492/19.05.2005 emise de I.S.P.E. S.A este nefondatÄ.
În ceea ce priveĹźte pronunĹŁarea de instanĹŁe a unor hotÄrâri diferite în cazuri similare, curtea de apel a avut în vedere revirimentul de jurisprudenĹŁÄ ce a intervenit ca urmare a pronunĹŁÄrii de Înalta Curtea de CasaĹŁie Ĺźi JustiĹŁie a recursului în interesul legii, obligatoriu prin conĹŁinutul sÄu pentru instanĹŁele judecÄtoreĹźti în pronunĹŁarea soluĹŁiilor asupra modalitÄĹŁii de aplicare a textelor de lege în discuĹŁie, în sensul neluÄrii în considerare a formelor de retribuire obĹŁinute în acord global.
În ceea ce priveĹźte argumentarea adusÄ menĹŁiunii „alte sporuri permanente” de instanĹŁa de fond este corectÄ. CâtÄ vreme veniturile suplimentare realizate de contestator au fost înscrise în rubrica „acord global + alte sporuri permanente”, fÄrÄ a fi indicate în mod concret care au fost acele sporuri permanente de care acesta a beneficiat, corect s-a reĹŁinut cÄ nu pot fi valorificate aceste venituri la stabilirea drepturilor de pensie, adeverinĹŁa nr.2492/19.05.2005 (sub aspectul veniturilor altele decât acordul global) neîndeplinind condiĹŁiile prevÄzute de dispoziĹŁiile legale.
Prin urmare, în temeiul dispoziĹŁiilor art.312 C.pr.civ., curtea de apel a respins recursul Ĺźi a menĹŁinut sentinĹŁa.

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (3 postate)

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

No tags for this article

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii sÄvârĹźite de un avocat pentru orice fapte care sunt de naturÄ sÄ prejudicieze onoarea Ĺźi prestigiul profesiei de avocat:
2. ĂŽn scopul asigurÄrii secretului profesional:
3. Contractul de asistenĹŁÄ juridicÄ:
4. UrmÄtoarele situaĹŁii sunt specifice grupÄrii cabinetelor individuale de avocaĹŁi:
5. AvocaĹŁii care profeseazÄ Ă®n România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. ĂŽn cazul Ă®nstrÄinÄrii unui cabinet individual cÄtre un alt cabinet individual, contractele Ă®ncheiate de transmiĹŁÄtor cu avocaĹŁii stagiari salarizaĹŁi Ă®n interiorul profesiei:
7. ĂŽn societÄĹŁile civile profesionale hotÄrârile adunÄrilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisÄ Ă®ncheierea unui contract de asistenĹŁÄ juridicÄ Ă®n care sÄ se prevadÄ:
10. Nu are obligaĹŁia de a pÄstra secretul profesional: