Home | Referate si Articole juridice | Dreptul muncii | Conflictele de munca potrivit noului Cod al muncii si Legii dialogului social nr. 62/2011

Conflictele de munca potrivit noului Cod al muncii si Legii dialogului social nr. 62/2011

By
Font size: Decrease font Enlarge font

FaĹŁÄ de vechiul cadru normativ, care fÄcea o distinĹŁie legalÄ Ă®ntre noĹŁiunile de conflicte de interese Ĺźi conflicte de drepturi, Ă®n prezent, Legea dialogului social nr. 62/2011 utilizeazÄ noĹŁiunile de conflicte colective de muncÄ Ĺźi conflicte individuale de muncÄ, iar noul Cod al muncii, republicat Ă®n 2011, se rezumÄ la a preciza doar cÄ â€žprin conflicte de muncÄ se Ă®nĹŁelege conflictele dintre salariaĹŁi Ĺźi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfÄĹźurarea raporturilor de muncÄ” (art. 231 din Noul Cod al muncii, republicat Ă®n M. Of. nr. 345/2011).

PânÄ în 2011, atât Codul muncii (art. 248 alin. 2 Ĺźi 3), cât Ĺźi Legea nr. 168/1999 (art. 4 Ĺźi 5) fÄcea o distincĹŁie clarÄ între[1]: conflictele de interese Ĺźi conflictele de drepturi.

Astfel, art. 248 din Codul muncii dispunea:

-         alin. 2 - conflictele de muncÄ ce au ca obiect stabilirea condiĹŁiilor de muncÄ cu ocazia negocierii contractelor colective de muncÄ sunt conflicte referitoare la interesele cu caracter profesional, social sau economic ale salariaĹŁilor, denumite conflicte de interese;

-         alin. 3 - conflictele de muncÄ ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaĹŁii decurgând din legi ori din alte acte normative, precum Ĺźi din contractele colective sau individuale de muncÄ sunt conflicte referitoare la drepturile salariaĹŁilor, denumite conflicte de drepturi.

Tot astfel, potrivit vechiului art. 4 din Legea nr. 168/1999 privind soluĹŁionarea conflictelor de muncÄ (anterior abrogÄrii intervenite prin Legea nr. 62/2011), conflictele de muncÄ ce aveau ca obiect stabilirea condiĹŁiilor de muncÄ cu ocazia negocierii contractelor colective de muncÄ erau considerate conflicte referitoare la interesele cu caracter profesional, social sau economic ale salariaĹŁilor, denumite conflicte de interese.

În continuare se arÄta, potrivit art. 5 din Legea nr. 168/1999 privind soluĹŁionarea conflictelor de muncÄ (Abrogat în prezent prin Legea nr. 62/2011), cÄ: conflictele de muncÄ ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaĹŁii decurgând din legi sau din alte acte normative, precum Ĺźi din contractele colective sau individuale de muncÄ sunt conflicte referitoare la drepturile salariaĹŁilor, denumite conflicte de drepturi.

La rândul lor, aceste conflicte erau împÄrĹŁite în: conflicte colective de muncÄ Ĺźi conflicte individuale de muncÄ. În literatura de specialitate s-a arÄtat cÄ numai conflictele de drepturi pot fi atât individuale, cât Ĺźi colective, în timp ce conflictele de interese pot fi numai conflicte colective[2].

Conflictele de muncÄ colective implicÄ mai mulĹŁi salariaĹŁi, o colectivitate care revendicÄ ori susĹŁine aceleaĹźi drepturi sau interese, pe când conflictele individuale implicÄ un singur salariat, care revendicÄ un drept propriu, individual (sau promovarea unui interes) de la angajatorul sÄu[3].

Art. 172 alin. 3 din Codul muncii anterior, definea litigiile de muncÄ[4] ca fiind litigiile dintre persoanele încadrate în muncÄ Ĺźi unitÄĹŁi, în legÄtura cu încheierea, executarea Ĺźi încetarea contractului de muncÄ. Erau astfel avute în vedere, folosind terminologia Legii nr. 168/1999, conflictele de drepturi (individuale).

 

ÎN PREZENT dispoziĹŁiile care defineau Ĺźi operau clasificarea conflictele de muncÄ, atât cele din Legea nr. 168/1999, cât Ĺźi cele din Codul muncii, au fost modificate sau chiar abrogate în cea mai mare parte, de cÄtre Legea dialogului social nr. 62/2011.

În aceste condiĹŁii, în conformitate cu art. 1 din Legea dialogului social nr. 62/2011, prin conflict de muncÄ trebuie sÄ înĹŁelegem conflictul dintre angajaĹŁi Ĺźi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfÄĹźurarea raporturilor de muncÄ sau de serviciu.

Referitor la clasificarea conflictelor de muncÄ, potrivit noului act normativ (Legea nr. 62/2011), conflictele de muncÄ pot fi colective sau individuale.

Conflictul colectiv de muncÄ este conflictul de muncÄ ce intervine între angajaĹŁi Ĺźi angajatori care are ca obiect începerea, desfÄĹźurarea sau încheierea negocierilor privind contractele ori acordurile colective de muncÄ.

Conflictul individual de muncÄ este conflictul de muncÄ ce are ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaĹŁii care decurg din contractele individuale Ĺźi colective de muncÄ ori din acordurile colective de muncÄ Ĺźi raporturile de serviciu ale funcĹŁionarilor publici, precum Ĺźi din legi sau din alte acte normative.

Sunt considerate conflicte individuale de muncÄ, conform noii legi a dialogului social nr. 62/2011, urmÄtoarele:

- conflictele în legÄturÄ cu plata unor despÄgubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de pÄrĹŁi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzÄtoare a obligaĹŁiilor stabilite prin contractul individual de muncÄ ori raportul de serviciu;

- conflictele în legÄturÄ cu constatarea nulitÄĹŁii contractelor individuale de muncÄ ori a unor clauze ale acestora;

- conflictele în legÄturÄ cu constatarea încetÄrii raporturilor de serviciu ori a unor clauze ale acestora.

Nici noul cod al muncii astfel cum a fost republicat în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011, nu mai face o distincĹŁie legalÄ între conflictele de drepturi Ĺźi conflictele de interese, rezumându-se doar la a preciza cÄ „prin conflicte de muncÄ se înĹŁelege conflictele dintre salariaĹŁi Ĺźi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfÄĹźurarea raporturilor de muncÄ” (art. 231 din Noul Cod al muncii, republicat în 2011).

Cu toate cÄ prin legislaĹŁia în vigoare nu se mai face o delimitarÄ expresÄ, putem sÄ pÄstrÄm în continuare distincĹŁia dintre conflicte de interese Ĺźi conflicte de drepturi.

Referitor la conflictele de interese sunt incidente dispoziĹŁiile art. 158 din Legea nr. 62/2011, potrivit cÄruia conflictele colective de muncÄ pot avea loc pentru apÄrarea intereselor colective cu caracter economic, profesional sau social, în conformitate cu prevederile art. 156 din Legea dialogului social nr. 62/2011. AĹźadar, putem spune oarecum cÄ notiunea de conflicte de interese din vechea reglementare a fost acum inlocuita cu notiunea de conflicte colective de munca.

Conflicte de drepturi, în baza noului cadru legislativ sunt acele conflicte individuale de muncÄ, la care face referite art. 1, lit. p), i), ii), iii) din Legea nr. 621/2011, amintite Ĺźi de noi în rândurile precedente.

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Alexandru Ţiclea, Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Universul Juridic, BucureĹźti, 2008, p. 407; Ion Traian  ĹžtefÄnescu, Tratat de dreptul muncii, Editura Wolters Kluwer, BucureĹźti, 2008, p. 667 Ĺźi urm; Alexandru Athanasiu, LuminiĹŁa Dima, “Dreptul muncii”, Editura All Beck, BucureĹźti, 2005, p. 317.

[2] Legea nr. 168/1999 privind soluĹŁionarea conflictelor de muncÄ împÄrĹŁea conflictele colective de muncÄ în conflicte din faza precontractualÄ, de negociere (care se soluĹŁionau prin conciliere, mediere, arbitraj), Ĺźi conflicte din faza de executare a unui contract colectiv sau individual de muncÄ (care se soluĹŁionau de cÄtre instanĹŁa de judecatÄ, asemeni oricÄror litigii ce au ca obiect nerespectarea prevederilor contractuale de cÄtre una dintre pÄrĹŁi).

[3] Alexandru Ţiclea, Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 408.

[4] În literatura juridicÄ s-a subliniat cÄ sintagma "litigiu de muncÄ" este utilizatÄ de legiuitor în art. 92 din Statutul funcĹŁionarilor publici Ĺźi desemneazÄ pricinile în care "una din pÄrĹŁi are calitatea de funcĹŁionar public". Tot astfel de litigii sunt Ĺźi cele referitoare la modificarea raporturilor de serviciu ale funcĹŁionarilor publici (în acest sens, Aurelia Cotutiu, CompetenĹŁa de soluĹŁionare a litigiilor privind funcĹŁionarii publici, în Revista Curierul judiciar nr. 6/2005, p. 113). Din practica judiciarÄ rezultÄ însÄ cÄ sunt litigii, dar de competenĹŁa instanĹŁelor de contencios administrativ cele privind: rÄspunderea materialÄ a militarilor; destituirea din poliĹŁie; neacordarea tichetelor de masÄ.

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

Conflictele de munca, Conflictele de munca potrivit noului Cod al muncii, Conflictele de munca potrivit Legii nr. 62/2011, clasificarea conflictelor de munca, conflictele colective de munca, conflictele individuale de munca, conflictele de interese, conflictele de drepturi, Conflictele de munca potrivit Legii dialogului soc

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor