Home | Referate si Articole juridice | Drept penal | Omorul calificat (art. 175 Cod penal). Concept si caracterizare

Omorul calificat (art. 175 Cod penal). Concept si caracterizare

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Omorul calificat este incriminat în art. 175 C. pen. Ĺźi constÄ în omorul sÄvârĹźit în vreuna din urmÄtoarele împrejurÄri:

Öľ         cu premeditare (lit. a);

Öľ         din interes material (lit. b);

Öľ         asupra soĹŁului sau unei rude apropiate (lit. c);

Öľ         profitând de starea de neputinĹŁÄ a victimei de a se apÄra (lit. d);

Öľ         prin mijloace ce pun în pericol viaĹŁa mai multor persoane (lit. e);

Öľ         în legÄturÄ cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei (lit. f);

Öľ         pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urmÄrire sau arestare ori, de la executarea unei pedepse (lit. g);

Öľ         pentru a înlesni sau ascunde sÄvârĹźirea altei infracĹŁiuni (lit. h);

Öľ         în public (lit. i)”[1].

Tentativa se pedepseĹźte – art. 175 alin. 2 Cod penal.

Prin Decizia nr. IV/2005[2] Înalta Curte de CasaĹŁie Ĺźi JustiĹŁie a admis recursul în interesul în interesul legii Ĺźi a statuat cÄ: în cazul infracĹŁiunii de omor calificat prevÄzut de art. 174 alin. 1 raportat la art. 175 alin. 1 lit c) din Codul penal, nu sunt aplicabile dispoziĹŁiile art. 75 alin. 1 lit. b) din acelaĹźi cod privind circumstanĹŁa agravatÄ care se referÄ la sÄvârĹźirea infracĹŁiunii „prin violenĹŁe asupra membrilor familiei”.

Omorul calificat este varianta agravatÄ a omorului simplu dar prevÄzutÄ distinct în Codul penal, ca o infracĹŁiune autonomÄ Ĺźi poate fi definit ca fiind uciderea unei per­soane cu intenĹŁie în vreuna din împrejurÄrile descrise în art. 175 lit. (a) la lit. (i) C. pen. DeĹźi infracĹŁiunea de omor prezintÄ întotdeauna aceleaĹźi caracteristici - acĹŁiunea de a ucide cu intenĹŁie o fiinĹŁÄ omeneascÄ, acĹŁiune ce are ca rezultat moartea victimei - în realizarea sa concretÄ poate prezenta diverse particularitÄĹŁi, dupÄ cum în jurul faptei tipice (omorul simplu) se grupeazÄ, se alÄturÄ diferite elemente care, fÄrÄ a schimba substanĹŁa faptei, îi dau acesteia o coloraturÄ diferitÄ, sporindu-i vÄdit gradul de pericol social. Legea prevede împrejurÄrile care constituie elemente circumstanĹŁiale în conĹŁinutul infracĹŁiunii de omor, creând astfel anumite modalitÄĹŁi normative agravate ale acesteia. Elementele circumstanĹŁiale se alÄturÄ fie laturii obiective a infracĹŁiunii, fie laturii subiective. Alteori împrejurÄrile agravate privesc subiectul activ sau pasiv al infracĹŁiunii ori relaĹŁia ce existÄ între cei doi subiecĹŁi.

Formele agravate ale infracĹŁiunii de omor sunt incriminate în articolele distincte de cel care prevede forma tipicÄ a infracĹŁiunii de omor. Codul penal grupeazÄ împrejurÄrile, care schimbÄ întotdeauna gradul generic de pericol al infracĹŁiunii de omor, în douÄ categorii de modalitÄĹŁi normative ale omorului, sub denumirea de omor calificat (art. 175 C. pen.) Ĺźi omor deosebit de grav (art. 176 C. pen.).

Omorul calificat prezintÄ un grad de pericol social mai ridicat faĹŁÄ de infracĹŁiunea de omor simplu, ceea ce explicÄ incriminarea sa, prin dispoziĹŁii separate Ĺźi sancĹŁiunea mai severÄ. ÎmprejurÄrile care justificÄ aplicarea sancĹŁiunilor mai severe sunt limitativ prevÄzute de lege Ĺźi au caracterul unor circumstanĹŁe agravante legale speciale. Eroarea autorului, în momentul comiterii faptei; asupra împrejurÄrilor susceptibile sÄ-i agraveze rÄspunderea penalÄ, înlÄturÄ caracterul calificat al faptei (art. 51 alin. 2 C. pen.)[3].

ÎmprejurÄrile de agravare a omorului care conduc la încadrarea faptei în dispoziĹŁi­ile art. 175 C. pen. sunt limitativ prevÄzute în acest text de lege, nefiind posibilÄ extin­derea lor Ĺźi la alte împrejurÄri, ceea ce înseamnÄ cÄ  nu se poate reĹŁine infracĹŁiunea de omor califi­cat în situaĹŁia în care fapta de ucidere a unei persoane se sÄvârĹźeĹźte în alte împrejurÄri decât cele prevÄzute la art. 175 C. pen.

DacÄ uciderea unei persoane, cu intenĹŁie, se realizeazÄ în prezenĹŁa mai multor împrejurÄri dintre cele prevÄzute la art. 175 C. pen., nu va duce la pierderea caracteru­lui unitar al faptei însÄ de pluralitatea împrejurÄrilor se va ĹŁine seama la aprecierea peri­colului social concret al omorului Ĺźi la periculozitatea infractorului care se vor reflecta în individualizarea pedepsei aplicatÄ.

În ipoteza în care omorul se sÄvârĹźeĹźte în condiĹŁiile unei împrejurÄri descrise în art. 175 C. pen., împrejurare care, însÄ constituie Ĺźi o circumstanĹŁÄ agravantÄ generalÄ (de exemplu, omorul s-a comis din interes material, împrejurare prevÄzutÄ în art. 175 lit. b C. pen., dar care constituie Ĺźi o circumstanĹŁÄ agravantÄ generalÄ prevÄzutÄ în art. 75 lit. d C. pen.), se va reĹŁine numai împrejurarea specialÄ cuprinsÄ în art. 175 C. pen., fÄrÄ a fi aplicatÄ Ĺźi agravanta generalÄ asemÄnÄtoare prevÄzutÄ la art. 75 lit. d. C. pen[4].

DacÄ omorul calificat s-a sÄvârĹźit într-un asemenea mod încât atrage pe lângÄ aplicarea împrejurÄrii speciale, prevÄzutÄ în art. 175 C. pen. Ĺźi o împrejurare care constituie o circumstanĹŁÄ agravantÄ generalÄ, neasemÄnÄtoare (de exemplu, autorul fiind major sÄvârĹźeĹźte omorul cu premeditare, dar Ĺźi împreunÄ cu un minor), ambele circumstanĹŁe se vor aplica, adicÄ, se va considera, în raport cu exemplul dat, cÄ fÄptuitorul a comis infracĹŁiunea de omor calificat prevÄzut la art. 175 lit. a C. pen., cu reĹŁinerea Ĺźi a agravantei generale prevÄzutÄ la art. 75 lit. (c). C. pen.

În situaĹŁia în care se stabileĹźte cÄ fÄptuitorul s-a aflat, în momentul comiterii infracĹŁiunii, în eroare cu privire la faptul cÄ sÄvârĹźeĹźte uciderea unei persoane în vreuna din împrejurÄrile speciale care calificÄ omorul (de exemplu, autorul se aflÄ în eroare cu privire la calitatea de rudÄ apropiatÄ a victimei), potrivit art. 51 alin. 2 C. pen., în sarcina fÄptuitorului nu se mai reĹŁine omorul calificat, ci omorul simplu.

În practica judiciarÄ s-a decis[5]: constituie infracĹŁiunea de omor calificat, prevÄzutÄ în art. 175 lit. F Cod penal, omorul sÄvârĹźit în legÄturÄ cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu ale victimei. Pentru existenĹŁa acestei variante este necesar ca sÄvârĹźirea faptei sÄ fi fost determinatÄ de nemulĹŁumirea, justÄ sau injustÄ, a fÄptuitorului cu privire la modul în care victima Ĺźi-a îndeplinit faĹŁÄ de el îndatoririle de serviciu. În speĹŁÄ, victima a refuzat sÄ predea inculpatului un bun al întreprinderii unde era muncitor, fapt care nu este în legÄturÄ cu îndeplinirea unei sarcini de serviciu a victimei. În consecinĹŁÄ, omorul comis de inculpat se încadreazÄ în art. 174 Cod penal (omor simplu), nu în art. 175 lit. (f) Cod penal care reglementeazÄ infracĹŁiunea de omor calificat.

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Agravanta „în public" a fost introdusÄ în art. 175 Cod penal prin Legea nr. 140 din 1996 pentru modificarea Ĺźi completarea Codului penal.

[2] Înalta Curte de CasaĹŁie Ĺźi JustiĹŁie, Decizia nr. IV/2005, publicatÄ în Monitorul Oficial nr. 15 din 9 ianuarie 2006.

[3] T. Vasiliu, D. Pavel Ĺź.a., „Codul penal comentat Ĺźi adnotat, partea specialÄ”, Vol. 1., Editura ĹžtiinĹŁificÄ Ĺźi EnciclopedicÄ, BucureĹźti, 1975, p. 81.

[4] A. Oroveanu-HanĹŁiu, “Drept penal special”, Vol. l, Editura Helios, 1997, p. 47 Ĺźi urm.

[5] Tribunalul Suprem, secĹŁia penalÄ, decizia nr. 1710/1977, în Constantin Sima, „Codul penal adnotat cu practicÄ judiciarÄ 1969-2000”, Editura Lumina Lex, BucureĹźti, 2000, p. 453.

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

referate drept penal, lucrari de disertatie drept penal, omorul calificat, referate omorul calificat, lucrari de licenta omorul calificat, lucrari de disertatie omorul calificat, lucrari de diploma omorul calificat, drept de diploma drept penal, omorul cu premeditare, omorul din interes material, omorul in public, omorul asupra sotului, omorul asupra unei rude apropiate, art. 175 C. pen., jurisprudenta omor calificat, practica judiciara omor calificat

Apreciati acest articol

0

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor