Home | Referate si Articole juridice | Drept penal | Omorul (art. 174 Cod penal). Concept si caracterizare

Omorul (art. 174 Cod penal). Concept si caracterizare

By
Font size: Decrease font Enlarge font

DupÄ cum rezultÄ din dispoziĹŁiile art. 174 C. pen., omorul constÄ în uciderea unei persoane[1]. Acest mod de exprimare nu reprezintÄ altceva decât o explicare mai precisÄ a denumirii marginale a infracĹŁiunii (omorul), fÄrÄ a reprezenta o descriere explicitÄ a tuturor elementelor constitutive ale infracĹŁiunii. Pedeapsa pentru infracĹŁiunea de omor este închisoarea de la 10 la 20 de ani Ĺźi interzicerea unor drepturi[2]. Tentativa se pedepseĹźte.

În ĹźedinĹŁa din 20 februarie 2006, Înalta Curte de CasaĹŁie Ĺźi JustiĹŁie, constituitÄ în SecĹŁii Unite, a soluĹŁionat un numÄr de 3 dosare în care au fost declarate recursuri în interesul legii de cÄtre procurorul general al Parchetului de pe lângÄ Înalta Curte de CasaĹŁie Ĺźi JustiĹŁie, pronunĹŁându-se urmÄtoarele soluĹŁii[3]:

Öľ         prin decizia nr. V, admiĹŁându-se recursul în interesul legii, s-a stabilit cÄ:

Actele de violenĹŁÄ cu intenĹŁia de a ucide, sÄvârĹźite în aceeaĹźi împrejurare asupra a douÄ persoane, dintre care una a decedat, constituie atât infracĹŁiunea de omor - simplu, calificat sau deosebit de grav - comisÄ asupra unei singure persoane, cât Ĺźi tentativa de omor, dupÄ caz, simplu, calificat sau deosebit de grav, aflate în concurs. Agravanta prevÄzutÄ în art. 176 alin. 1 lit. b din Codul penal nu este aplicabilÄ în cazul faptelor menĹŁionate.

Öľ         prin decizia nr. VI, admiĹŁându-se recursul în interesul legii, s-a stabilit cÄ:

În aplicarea dispoziĹŁiilor art. 52 alin. 5 din Codul de procedurÄ penalÄ, neindicarea corectÄ, în cuprinsul cererii de recuzare ce priveĹźte întreaga instanĹŁÄ, a cazului de incompatibilitate în care se aflÄ fiecare judecÄtor, atrage respingerea cererii ca nefondatÄ; prin decizia nr. VII, admiĹŁându-se recursul în interesul legii, s-a stabilit cÄ: în aplicarea dispoziĹŁiilor art. 140 alin. 1 lit. a din Codul de procedurÄ penalÄ, neverificarea de cÄtre instanĹŁÄ, în cursul judecÄĹŁii, a legalitÄĹŁii Ĺźi temeiniciei arestÄrii preventive a inculpatului major înainte de împlinirea duratei de 60 de zile, la care se referÄ art. 160b  alin. 1 din Codul de procedurÄ penalÄ, a inculpatului minor între 14 Ĺźi 16 ani înainte de expirarea duratei de 30 de zile prevÄzutÄ în art. 160 lit. h alin. 2 din Codul de procedurÄ penalÄ, iar a inculpatului minor mai mare de 16 ani înainte de expirarea duratei de 40 de zile prevÄzute în art. 160b  alin. 3 din Codul de procedurÄ penalÄ, atrage încetarea de drept a mÄsurii arestÄrii preventive luatÄ faĹŁÄ de inculpaĹŁi Ĺźi punerea lor de îndatÄ în libertate. DupÄ redactarea considerentelor Ĺźi semnarea deciziilor, acestea vor fi publicate în Monitorul Oficial Partea I.

În literatura de specialitate, omorul a fost definit ca fiind “fapta persoanei care, cu intenĹŁie, ucide o altÄ persoanÄ”[4]. Nici o astfel de definiĹŁie însÄ, nu scoate în evidenĹŁÄ toate elementele conĹŁinutului juridic al infracĹŁiunii de omor (de exemplu, ar evidenĹŁia numai actul de violentÄ asupra altei persoane, dar nu Ĺźi rezultatul constând din moartea acelei persoane, precum Ĺźi raportul de cauzalitate între act si rezultat).

DacÄ totuĹźi legiuitorul român a preferat sÄ foloseascÄ o exprimare elipticÄ, explicaĹŁia trebuie cÄutatÄ în faptul cÄ nu a socotit necesarÄ descrierea mai amplÄ a conĹŁinutului incriminÄrii. În definirea omorului legiuitorul se foloseĹźte de însuĹźirea obiectivÄ a substantivului provenit dintr-un verb (uciderea) de a comprima în el descrierea acĹŁiunii (manifestarea de violenĹŁÄ faĹŁÄ de victimÄ), rezultatul imediat (moartea victimei), cât Ĺźi legÄtura de cauzalitate dintre faptÄ Ĺźi rezultat Ĺźi de a exprima concludent aceste realitÄĹŁi. O asemenea tehnicÄ mai foloseĹźte legiuitorului Ĺźi în cazul altor incriminÄri (de exemplu: distrugerea, lipsirea de libertate etc.). Cu acest mod de exprimare legiuitorul opereazÄ nu numai în definirea variantei simple a omorului, dar Ĺźi a variantelor de specie (pruncuciderea, determinarea sau înlesnirea sinuciderii, uciderea din culpÄ), precum Ĺźi a variantelor agravate ale omorului (omorul calificat Ĺźi omorul deosebit de grav)[5].

În practica judiciarÄ s-a reĹŁinut cÄ uciderea în urma unei certe între foĹźti concubini Ĺźi apoi însuĹźirea de cÄtre inculpat a unor obiecte ale victimei, nu confirmÄ neîndoielnic intenĹŁia acestuia de a o ucide pentru a sÄvârĹźi o tâlhÄrie. Nefiind stabilit un atare mobil, faptele se încadreazÄ în infracĹŁiunile de omor prevÄzutÄ în art. 174 Ĺźi de furt prevÄzutÄ în art. 208 alin. 1 C. pen[6].

Tot astfel, s-a decis cÄ ameninĹŁarea repetatÄ a unei persoane cu moartea, o duratÄ mai mare de timp, urmatÄ de deplasarea inculpatului înarmat cu topor Ĺźi cuĹŁit la domiciliul victimei Ĺźi uciderea acesteia, întruneĹźte elementele caracteristice ale infracĹŁiunii de omor calificat prevÄzutÄ în art. 175 lit. a) C. pen. Ĺźi nu infracĹŁiunea de omor simplu (art. 174 Cod penal) cum a susĹŁinut inculpatul în apel Ĺźi recurs.

În speĹŁÄ, instanĹŁa a reĹŁinut cÄ[7], în seara zilei de 16 mai 2004, inculpatul s-a înarmat cu un cuĹŁit Ĺźi un topor Ĺźi s-a deplasat cu autoturismul spre imobilul în care locuia fosta sa soĹŁie împreunÄ cu pÄrinĹŁii sÄi, parcând maĹźina pe un alt drum, pentru a nu fi observat de aceĹźtia. Inculpatul a pÄtruns în curtea imobilului prin escaladarea gardului, a forĹŁat încuietoarea uĹźii de acces, iar apoi a intrat în dormitorul în care se afla fosta sa soĹŁie, pe care a prins-o cu mâna de gât Ĺźi i-a aplicat repetat lovituri în zona inimii, dupÄ care Ĺźi-a provocat o plagÄ înĹŁepatÄ în abdomen. Prin decizia penalÄ nr. 136 din 26 mai 2005, Curtea de Apel PiteĹźti a respins apelul inculpatului. Împotriva acestei decizii inculpatul a declarat recurs, susĹŁinând cÄ fapta sa constituie infracĹŁiunea de omor prevÄzut în art. 174 C. pen. Recursul este nefondat.

La organele de poliĹŁie locale au fost primite, anterior faptei, repetate plângeri ale victimei prin care fÄcea cunoscut cÄ este ameninĹŁatÄ cu moartea de inculpat. Se constatÄ, astfel, cÄ hotÄrârea de a ucide victima a fost luatÄ de inculpat mult anterior sÄvârĹźirii faptei. Deplasarea inculpatului la domiciliul victimei înarmat cu toporul Ĺźi un cuĹŁit, reprezintÄ acĹŁiuni neîndoielnice de premeditare Ĺźi de pregÄtire a omorului.

            În consecinĹŁÄ, reĹŁinând cÄ fapta inculpatului a fost corect încadratÄ juridic de instanĹŁe, iar pedeapsa a fost corect individualizatÄ, recursul a fost respins[8].

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Legea nr. 278/2006, pentru modificarea Ĺźi completarea Codului penal, precum Ĺźi pentru modificarea Ĺźi completarea altor legi, Editura C.H. Beck, actualizat la 15.07.2006, BucureĹźti, 2006, p. 68.

[2] În ceea ce priveĹźte acĹŁiunea civilÄ, în cazul sÄvârĹźirii infracĹŁiunii de omor, obligarea inculpatului la plata unei prestaĹŁii periodice cÄtre copiii minori ai victimei, pânÄ la majoratul acestora, are rolul de a acoperi prejudiciul cauzat minorilor prin lipsirea acestora de contribuĹŁia lunarÄ pe care victima o avea la întreĹŁinerea lor. Prin urmare, obligarea inculpatului la plata unei sume globale, reprezentând prestaĹŁia periodicÄ calculatÄ cumulat pânÄ la majoratul minorilor, este nelegalÄ - Înalta Curte de CasaĹŁie Ĺźi JustiĹŁie, secĹŁia penalÄ, decizia nr. 822 din 8 februarie 2006

[3] www.scj.ro (site-ul oficial al instanĹŁei Supreme - Înalta Curte de CasaĹŁie Ĺźi JustiĹŁie)

[4] V. Dongoroz Ĺź.a., “ExplicaĹŁii teoretice ale Codului penal român”, Editura Academiei, BucureĹźti, p. 180.

[5] Alexandru Boroi, “InfracĹŁiuni contra vieĹŁii”, Editura All Beck, BucureĹźti, 1999, p. 47-48; Alexandru Boroi, „Aspecte teoretice Ĺźi practice privind infracĹŁiunile de omor Ĺźi loviturile sau vÄtÄmÄrile cauzatoare de moarte”, Editura Ministerului de Interne, BucureĹźti, 1991, p. 13.

[6] Înalta Curte de CasaĹŁie Ĺźi JustiĹŁie, secĹŁia penalÄ, decizia nr. 5931 din 21 octombrie 2005

[7] Prin sentinĹŁa penalÄ nr. 29 din 16 martie 2005, Tribunalul Vâlcea a condamnat pe inculpatul  M.C. pentru sÄvârĹźirea infracĹŁiunii de omor calificat prevÄzutÄ în art. 174 raportat la art. 175 lit. a) C. pen.

[8] Înalta Curte de CasaĹŁie Ĺźi JustiĹŁie, secĹŁia penalÄ, decizia nr. 4582 din 3 august 2005 - publicatÄ pe site-ul oficial al instanĹŁei supreme: www.scj.ro

 

Link-uri catre alte site-uri: www.practicajudiciara.ro, www.romaniajuridica.ro, www.penalnet.ro, www.comunitar.ro, www.infolucrari.ro, www.dreptulcivil.ro, www.europainfo.ro, www.ejuridice.ro, www.admiterebarou.ro, www.lucrari.ro,  www.admitereavocatura.ro, www.lexmag.ro, www.elucrari.ro, www.nominalex.ro, www.afaceriagricole.ro, www.retetaculinara.ro, www.eurinfo.ro, www.edocumentare.ro, www.roavocatura.ro, www.edocumentare.ro, www.legicomentate.ro, www.studiijuridice.ro, www.librariejuridica.ro, www.agendajuridica.ro, www.infoagency.ro, www.librarieeuropeana.ro, www.lexmania.ro, www.jurispedia.ro, www.decorativedesign.ro, www.juridice.eu, www.traducericontracte.ro, www.eavocatura.ro, www.dizertatie.ro, www.infocontracte.ro, www.infotipografie.ro, www.disertatie.ro, www.trufele.ro, www.cartiagricultura.ro, www.tabloulavocatilor.ro, www.lucraridedisertatie.ro, www.magistratura.ro, www.universulliterar.ro, www.taxedetimbru.ro, www.dexjuridic.ro, www.dedrept.ro.

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

referate drept penal, lucrari de licenta drept penal, lucrari de disertatie drept penal, carti de drept penal, omorul, infractiunea de omor, omorul simplu, art. 174 Cod penal, uciderea unei persoane, referate omorul simplu, lucrari de diploma drept penal

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor