Home | Referate si Articole juridice | Drept penal | Infractiunea de talharie potrivit Noului Cod penal român (Legea nr. 286/2009)

Infractiunea de talharie potrivit Noului Cod penal român (Legea nr. 286/2009)

By
Font size: Decrease font Enlarge font

1. Aspecte generale privind Noul Cod penal al României (Legea nr. 286/2009)

Elaborarea Ĺźi adoptarea unui nou Cod penal reprezintÄ un moment crucial în evoluĹŁia legislativÄ a oricÄrui stat. În România, decizia de a se trece la elaborarea unui nou Cod penal nu a fost o simplÄ manifestare a voinĹŁei politice, ci a reprezentat, în egalÄ mÄsurÄ, un corolar al evoluĹŁiei economico-sociale, dar Ĺźi a doctrinei Ĺźi jurisprudenĹŁei Ĺźi a avut la bazÄ o serie de neajunsuri existente în actuala reglementare.

Codul penal actual, a fost adoptat prin Legea nr. 15/1968, Ĺźi se aflÄ în vigoare din 1 ianuarie 1969 Ĺźi deĹźi, începând cu anul 1990 s-a constatat o preocupare constantÄ de înlÄturare a unor reglementÄri incompatibile cu exigenĹŁele statului de drept, modificÄrile operate nu au fost - Ĺźi nici nu puteau fi în mÄsurÄ - sÄ determine o modificare structuralÄ a reglementÄrii penale române.

Actualul regim sancĹŁionator penal reglementat de Codul penal în vigoare, supus unor frecvente intervenĹŁii legislative asupra diferitelor instituĹŁii, a condus la o aplicare Ĺźi interpretare neunitarÄ, lipsitÄ de coerenĹŁÄ a legii penale, cu repercusiuni asupra eficienĹŁei Ĺźi finalitÄĹŁii actului de justiĹŁie.

În acest context, la 24 iulie 2009 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009 noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009). Noul Cod penal urmÄreĹźte îndeplinirea urmÄtoarelor obiective:

-   crearea unui cadru legislativ coerent în materie penalÄ, cu evitarea suprapunerilor inutile de norme în vigoare existente în actualul Cod penal Ĺźi în legile speciale;

-   simplificarea reglementÄrilor de drept substanĹŁial, menitÄ sÄ faciliteze aplicarea lor unitarÄ Ĺźi cu celeritate în activitatea organelor judiciare;

-    asigurarea satisfacerii exigenĹŁelor decurgând din principiile fundamentale ale dreptului penal consacrate de ConstituĹŁie Ĺźi de pactele Ĺźi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte;

-    transpunerea în cadrul legislativ penal naĹŁional a reglementÄrilor adoptate la nivelul Uniunii Europene;

-    armonizarea dreptului penal material român cu sistemele celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ca o premisÄ a cooperÄrii judiciare în materie penalÄ bazatÄ pe recunoaĹźtere Ĺźi încredere reciprocÄ.

 

2. TâlhÄria potrivit Noului Cod penal (Legea nr. 286/2009). Privire comparativÄ faĹŁÄ de vechiul cod

Referitor la incriminarea infracĹŁiunii sau infracĹŁiunilor de tâlhÄrie, înainte de orice comentariu vom reda comparativ cele douÄ texte legale, din vechiul Ĺźi noul cod penal, care reglementeazÄ infracĹŁiunile de tâlhÄrie:

Codul penal în vigoare

Art. 211. TâlhÄria. (1) Furtul sÄvârĹźit prin întrebuinĹŁare de violenĹŁe sau ameninĹŁÄri ori prin punerea victimei în stare de inconĹźtienĹŁÄ sau neputinĹŁÄ de a se apÄra, precum Ĺźi furtul urmat de întrebuinĹŁarea unor astfel de mijloace pentru pÄstrarea bunului furat sau pentru înlÄturarea urmelor infracĹŁiunii ori pentru ca fÄptuitorul sÄ-Ĺźi asigure scÄparea, se pedepseĹźte cu închisoare de la 3 la 18 ani.

(2) TâlhÄria sÄvârĹźitÄ în urmÄtoarele împrejurÄri:

a) de o persoanÄ mascatÄ, deghizatÄ sau travestitÄ;

b) în timpul nopĹŁii;

c) într-un loc public sau într-un mijloc de transport, se pedepseĹźte cu închisoare de la 5 la 20 de ani.

(2^1) Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani, dacÄ tâlhÄria a fost sÄvârĹźitÄ:

a) de douÄ sau mai multe persoane împreunÄ;

b) de o persoanÄ având asupra sa o armÄ, o substanĹŁÄ narcoticÄ ori paralizantÄ;

c) într-o locuinĹŁÄ sau în dependinĹŁe ale acesteia;

d) în timpul unei calamitÄĹŁi;

e) a avut vreuna din urmÄrile arÄtate în art. 182.

(3) TâlhÄria care a produs consecinĹŁe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepseĹźte cu închisoare de la 15 la 25 de ani Ĺźi interzicerea unor drepturi.

 

Noul Cod penal (Legea nr. 286/2009)

Art. 233. TâlhÄria. Furtul sÄvârĹźit prin întrebuinĹŁarea de violenĹŁe sau ameninĹŁÄri ori prin punerea victimei în stare de inconĹźtienĹŁÄ sau neputinĹŁÄ de a se apÄra, precum Ĺźi furtul urmat de întrebuinĹŁarea unor astfel de mijloace pentru pÄstrarea bunului furat sau pentru înlÄturarea urmelor infracĹŁiunii ori pentru ca fÄptuitorul sÄ-Ĺźi asigure scÄparea se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani Ĺźi interzicerea exercitÄrii unor drepturi.

Art. 234. TâlhÄria calificatÄ. (1) TâlhÄria sÄvârĹźitÄ în urmÄtoarele împrejurÄri:

a) prin folosirea unei arme ori substanĹŁe explozive, narcotice sau paralizante;

b) prin simularea de calitÄĹŁi oficiale;

c) de o persoanÄ mascatÄ, deghizatÄ sau travestitÄ;

d) în timpul nopĹŁii;

e) într-un mijloc de transport sau asupra unui mijloc de transport;

f) prin violare de domiciliu sau sediu profesional, se pedepseĹźte cu închisoarea de la 3 la 10 ani Ĺźi interzicerea exercitÄrii unor drepturi.

(2) TâlhÄria sÄvârĹźitÄ în condiĹŁiile art. 229 alin. (3) se pedepseĹźte cu închisoarea de la 5 la 12 ani.

(3) Cu aceeaĹźi pedeapsÄ se sancĹŁioneazÄ tâlhÄria care a avut ca urmare vÄtÄmarea corporalÄ.

DacÄ avem în vedere structura celor douÄ coduri, observÄm în primul rând cÄ, faĹŁÄ de actualul cod (încÄ în vigoare la momentul redactÄrii acestui studiu), Noul Cod penal – Legea nr. 286/2009 (care va intra probabil în vigoare la sfârĹźitul anului 2011) a incriminat distinct în douÄ articole separate (art. 233 Ĺźi art. 234) pe de o parte, infracĹŁiunea de tâlhÄrie în formÄ simplÄ Ĺźi pe de altÄ parte, infracĹŁiunea de tâlhÄrie în formÄ calificatÄ. Cele douÄ infracĹŁiuni au fost reglementate alÄturi de piraterie în cadrul Capitolului II al Titlului II din noul Cod – „TâlhÄria Ĺźi pirateria”.

Mai mult decât atât legiuitorul Noului Cod penal a reglementat în cadrul aceluiaĹźi articol cele mai grave forme ale tâlhÄriei Ĺźi pirateriei, Ĺźi anume cele urmate de moartea victimei:

Art. 236. TâlhÄria sau pirateria urmatÄ de moartea victimei. DacÄ faptele prevÄzute în art. 233-235 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani Ĺźi interzicerea exercitÄrii unor drepturi.

Referitor la sancĹŁionarea tentativei, de asemenea, reglementarea se face în cadrul unui articol comun atât pentru tâlhÄrie, cât Ĺźi pentru piraterie:

Art. 237. SancĹŁionarea tentativei. Tentativa la infracĹŁiunile prevÄzute în art. 233-235 se pedepseĹźte.

AĹźadar, din prezentarea cadrului legal, reĹŁinem cÄ în Capitolul II (din cadrului Titlului II – InfracĹŁiuni contra patrimoniului) sunt incriminate tâlhÄria în varianta tip, tâlhÄria calificatÄ Ĺźi pirateria, fiind pÄstrate în mare parte dispoziĹŁiile din Codul penal în vigoare, cu precizarea cÄ s-a renunĹŁat la unele dintre elementele circumstanĹŁiale de agravare prevÄzute de legea în vigoare. Este vorba despre tâlhÄria sÄvârĹźitÄ de douÄ sau mai multe persoane împreunÄ, în timpul unei calamitÄĹŁi sau într-o locuinĹŁÄ ori în dependinĹŁe ale acesteia. RaĹŁiunea modificÄrii rezidÄ în aceea cÄ primele douÄ împrejurÄri sunt prevÄzute, cu un conĹŁinut apropiat, ca Ĺźi circumstanĹŁe agravate legale, iar ultima împrejurare a fost reformulatÄ.

De asemenea, au fost introduse noi ipoteze de agravare, incidente în ipoteza în care fapta se sÄvârĹźeĹźte „asupra unui mijloc de transport” sau prin simularea de „calitÄĹŁi oficiale”, în condiĹŁiile în care practica judiciarÄ a semnalat cazuri relativ frecvente în care infractorii recurg la asemenea procedee.

Urmarea praeterintenĹŁionatÄ constând în moartea victimei în cazul tâlhÄriei Ĺźi pirateriei a fost prevÄzutÄ într-un text distinct Ĺźi comun.

DispoziĹŁii interesante, cu impact Ĺźi în cazul infracĹŁiunii de tâlhÄrie se regÄsesc Ĺźi în partea generalÄ a noului Cod penal, în cadrul dispoziĹŁiilor ce reglementeazÄ concursul de infracĹŁiuni. Astfel, în materia sancĹŁionÄrii concursului a fost introdusÄ o dispoziĹŁie de excepĹŁie, care permite ca în situaĹŁia comiterii mai multor fapte deosebit de grave, instanĹŁa sÄ poatÄ aplica pedeapsa detenĹŁiunii pe viaĹŁÄ, chiar dacÄ aceasta nu a fost stabilitÄ pentru niciuna dintre infracĹŁiunile concurente. Spre exemplu, autorul a comis 4 fapte de viol sau tâlhÄrie urmate de moartea victimei Ĺźi pentru fiecare instanĹŁa a stabilit câte o pedeapsÄ de 20 de ani. Aplicând sistemul clasic de sancĹŁionare a concursului, s-ar putea adÄuga la pedeapsa cea mai grea un spor de cel mult 10 ani, cu toate cÄ faĹŁÄ de numÄrul Ĺźi gravitatea infracĹŁiunilor comise se justificÄ aplicarea detenĹŁiunii pe viaĹŁÄ. De aceea, art. 39 alin. (2) oferÄ judecÄtorului aceastÄ posibilitate, urmând a se aprecia de la caz la caz dacÄ o asemenea opĹŁiune este sau nu justificatÄ.

 

--------------------------------------------------------------------------------  

JURISPRUDENŢĂ ÎN MATERIA INFRACŢIUNII DE TÂLHÄ‚RIE

--------------------------------------------------------------------------------  

 

 

www.StudiiJuridice.ro - PENAL: Talharie. Nerecunoasterea inculpatului ... 

27 Apr 2011 ... PENAL: Talharie. Nerecunoasterea inculpatului. Interpretarea probatoriului.
www.studiijuridice.ro/.../4176-penal-talharie-nerecunoasterea-inculpatului-interpretarea-probatoriului.html

 

www.StudiiJuridice.ro - Talharie. Nelegala citare a partii.c

28 Mai 2011 ... TâlhÄrie. Nelegala citare a pÄrĹŁii. Când activitatea infracĹŁionalÄ s-a desfÄĹźurat în mai multe locuri, citaĹŁia se afiĹźeazÄ la sediul ...
www.studiijuridice.ro/.../11812-talharie-nelegala-citare-a-partii-c.html 

  

www.StudiiJuridice.ro - Infractiunea de talharie. Individualizarea ...

13 Mai 2011 ... Infractiunea de talharie. Individualizarea pedepei. Criterii.
www.studiijuridice.ro/.../7225-infractiunea-de-talharie-individualizarea-pedepei-criterii.html  

  

www.StudiiJuridice.ro - Talharie. Furt. Lovire sau alte violente ... 

TâlhÄrie. Furt. Lovire sau alte violenĹŁe. Elemente constitutive. DistincĹŁie. Cheltuieli judiciare. Obligarea pÄrĹŁii responsabile civilmente în solidar cu ...
www.studiijuridice.ro/.../11687-talharie-furt-lovire-sau-alte-violente-elemente-constitutive.html  

  

www.StudiiJuridice.ro - Talharie.Circumstante atenuante.Reducerea ...

26 Apr 2011 ... Talharie.Circumstante atenuante.Reducerea pedepsei sub minimul special.
www.studiijuridice.ro/.../4116-talharie-circumstante-atenuante-reducerea-pedepsei-sub-minimul-special.html  

  

Talharie. CSJ Decizia nr. 1204/2002 - www.StudiiJuridice.ro - Librarie ...

infracĹŁiunea de tâlhÄrie este consumatÄ când executarea acĹŁiunii principale, de furt, a fost consumatÄ. Când dupÄ întreruperea executÄrii acĹŁiunii ...
www.studiijuridice.ro/.../talharie.-csj-decizia-nr.-1204-2002,131.html  

  

Talharie sau omor - www.StudiiJuridice.ro - Librarie electronica on ...

DiferenĹŁa între infracĹŁiunea de tâlhÄrie prin care s-a cauzat moartea unei persoane Ĺźi infracĹŁiunea de omor deosebit de grav sÄvârĹźit în condiĹŁiile ...
www.studiijuridice.ro/.../talharie-sau-omor-iccj-sec.-pen.-dec.-nr.-6621-2004,126.html  

  

Complicitate. Talharie. CSJ, sec. pen., Dec. nr. 769/2002 ... 

Talharie. Curtea SupremÄ de JustiĹŁie, secĹŁia penalÄ, decizia nr. ... Fapta de a lua parte la adoptarea hotÄrârii de a sÄvârĹźi o tâlhÄrie, la stabilirea ...
www.studiijuridice.ro/.../complicitate.-talharie.-csj-sec.-pen.-dec.-nr.-769-2002,129.html  

  

Talharie. Furt prin violenta. CSJ, Decizia nr. 2037 din 17 aprilie ...

17 Apr 2002 ... Talharie. Furt prin violenta. CSJ, Decizia nr. 2037 din 17 aprilie 2002.
www.studiijuridice.ro/.../talharie.-furt-prin-violenta.-csj-decizia-nr.-2037-din-17-aprilie-2002,132.html  

  

 Furt si talharie. ICCJ, sec. pen., Dec. nr. 2717/2004 ...

Furt si talharie. ICCJ, sec. pen., Dec. nr. 2717/2004.
www.studiijuridice.ro/.../furt-si-talharie.-iccj-sec.-pen.-dec.-nr.-2717-2004,125.html

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

Noul Cod Penal, infractiunea de Talharie, Talharia - Legea nr. 286/2009, Legea nr. 286/2009, Legea nr. 286/2009 - Noul Cod penal, Talharia - Jurisprudenta, Talharia - Practica judiciara, Talharia - Spete, Infractiunea de talharie - Jurisprudenta, Talharia - Noul Cod penal, Infractiuni contra patrimoniului - Legea nr. 286/2

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii sÄvârĹźite de un avocat pentru orice fapte care sunt de naturÄ sÄ prejudicieze onoarea Ĺźi prestigiul profesiei de avocat:
2. ĂŽn scopul asigurÄrii secretului profesional:
3. Contractul de asistenĹŁÄ juridicÄ:
4. UrmÄtoarele situaĹŁii sunt specifice grupÄrii cabinetelor individuale de avocaĹŁi:
5. AvocaĹŁii care profeseazÄ Ă®n România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. ĂŽn cazul Ă®nstrÄinÄrii unui cabinet individual cÄtre un alt cabinet individual, contractele Ă®ncheiate de transmiĹŁÄtor cu avocaĹŁii stagiari salarizaĹŁi Ă®n interiorul profesiei:
7. ĂŽn societÄĹŁile civile profesionale hotÄrârile adunÄrilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisÄ Ă®ncheierea unui contract de asistenĹŁÄ juridicÄ Ă®n care sÄ se prevadÄ:
10. Nu are obligaĹŁia de a pÄstra secretul profesional: