Home | Referate / Articole juridice | Drept penal | Infractiunea de talharie potrivit Noului Cod penal român (Legea nr. 286/2009)

Infractiunea de talharie potrivit Noului Cod penal român (Legea nr. 286/2009)

By
Font size: Decrease font Enlarge font

1. Aspecte generale privind Noul Cod penal al României (Legea nr. 286/2009)

Elaborarea şi adoptarea unui nou Cod penal reprezintă un moment crucial în evoluţia legislativă a oricărui stat. În România, decizia de a se trece la elaborarea unui nou Cod penal nu a fost o simplă manifestare a voinţei politice, ci a reprezentat, în egală măsură, un corolar al evoluţiei economico-sociale, dar şi a doctrinei şi jurisprudenţei şi a avut la bază o serie de neajunsuri existente în actuala reglementare.

Codul penal actual, a fost adoptat prin Legea nr. 15/1968, şi se află în vigoare din 1 ianuarie 1969 şi deşi, începând cu anul 1990 s-a constatat o preocupare constantă de înlăturare a unor reglementări incompatibile cu exigenţele statului de drept, modificările operate nu au fost - şi nici nu puteau fi în măsură - să determine o modificare structurală a reglementării penale române.

Actualul regim sancţionator penal reglementat de Codul penal în vigoare, supus unor frecvente intervenţii legislative asupra diferitelor instituţii, a condus la o aplicare şi interpretare neunitară, lipsită de coerenţă a legii penale, cu repercusiuni asupra eficienţei şi finalităţii actului de justiţie.

În acest context, la 24 iulie 2009 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009 noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009). Noul Cod penal urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective:

-   crearea unui cadru legislativ coerent în materie penală, cu evitarea suprapunerilor inutile de norme în vigoare existente în actualul Cod penal şi în legile speciale;

-   simplificarea reglementărilor de drept substanţial, menită să faciliteze aplicarea lor unitară şi cu celeritate în activitatea organelor judiciare;

-    asigurarea satisfacerii exigenţelor decurgând din principiile fundamentale ale dreptului penal consacrate de Constituţie şi de pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte;

-    transpunerea în cadrul legislativ penal naţional a reglementărilor adoptate la nivelul Uniunii Europene;

-    armonizarea dreptului penal material român cu sistemele celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ca o premisă a cooperării judiciare în materie penală bazată pe recunoaştere şi încredere reciprocă.

 

2. Tâlhăria potrivit Noului Cod penal (Legea nr. 286/2009). Privire comparativă faţă de vechiul cod

Referitor la incriminarea infracţiunii sau infracţiunilor de tâlhărie, înainte de orice comentariu vom reda comparativ cele două texte legale, din vechiul şi noul cod penal, care reglementează infracţiunile de tâlhărie:

Codul penal în vigoare

Art. 211. Tâlhăria. (1) Furtul săvârşit prin întrebuinţare de violenţe sau ameninţări ori prin punerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţă de a se apăra, precum şi furtul urmat de întrebuinţarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 18 ani.

(2) Tâlhăria săvârşită în următoarele împrejurări:

a) de o persoană mascată, deghizată sau travestită;

b) în timpul nopţii;

c) într-un loc public sau într-un mijloc de transport, se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani.

(2^1) Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani, dacă tâlhăria a fost săvârşită:

a) de două sau mai multe persoane împreună;

b) de o persoană având asupra sa o armă, o substanţă narcotică ori paralizantă;

c) într-o locuinţă sau în dependinţe ale acesteia;

d) în timpul unei calamităţi;

e) a avut vreuna din urmările arătate în art. 182.

(3) Tâlhăria care a produs consecinţe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.

 

Noul Cod penal (Legea nr. 286/2009)

Art. 233. Tâlhăria. Furtul săvârşit prin întrebuinţarea de violenţe sau ameninţări ori prin punerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţă de a se apăra, precum şi furtul urmat de întrebuinţarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Art. 234. Tâlhăria calificată. (1) Tâlhăria săvârşită în următoarele împrejurări:

a) prin folosirea unei arme ori substanţe explozive, narcotice sau paralizante;

b) prin simularea de calităţi oficiale;

c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită;

d) în timpul nopţii;

e) într-un mijloc de transport sau asupra unui mijloc de transport;

f) prin violare de domiciliu sau sediu profesional, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Tâlhăria săvârşită în condiţiile art. 229 alin. (3) se pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 12 ani.

(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează tâlhăria care a avut ca urmare vătămarea corporală.

Dacă avem în vedere structura celor două coduri, observăm în primul rând că, faţă de actualul cod (încă în vigoare la momentul redactării acestui studiu), Noul Cod penal – Legea nr. 286/2009 (care va intra probabil în vigoare la sfârşitul anului 2011) a incriminat distinct în două articole separate (art. 233 şi art. 234) pe de o parte, infracţiunea de tâlhărie în formă simplă şi pe de altă parte, infracţiunea de tâlhărie în formă calificată. Cele două infracţiuni au fost reglementate alături de piraterie în cadrul Capitolului II al Titlului II din noul Cod – „Tâlhăria şi pirateria”.

Mai mult decât atât legiuitorul Noului Cod penal a reglementat în cadrul aceluiaşi articol cele mai grave forme ale tâlhăriei şi pirateriei, şi anume cele urmate de moartea victimei:

Art. 236. Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei. Dacă faptele prevăzute în art. 233-235 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Referitor la sancţionarea tentativei, de asemenea, reglementarea se face în cadrul unui articol comun atât pentru tâlhărie, cât şi pentru piraterie:

Art. 237. Sancţionarea tentativei. Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 233-235 se pedepseşte.

Aşadar, din prezentarea cadrului legal, reţinem că în Capitolul II (din cadrului Titlului II – Infracţiuni contra patrimoniului) sunt incriminate tâlhăria în varianta tip, tâlhăria calificată şi pirateria, fiind păstrate în mare parte dispoziţiile din Codul penal în vigoare, cu precizarea că s-a renunţat la unele dintre elementele circumstanţiale de agravare prevăzute de legea în vigoare. Este vorba despre tâlhăria săvârşită de două sau mai multe persoane împreună, în timpul unei calamităţi sau într-o locuinţă ori în dependinţe ale acesteia. Raţiunea modificării rezidă în aceea că primele două împrejurări sunt prevăzute, cu un conţinut apropiat, ca şi circumstanţe agravate legale, iar ultima împrejurare a fost reformulată.

De asemenea, au fost introduse noi ipoteze de agravare, incidente în ipoteza în care fapta se săvârşeşte „asupra unui mijloc de transport” sau prin simularea de „calităţi oficiale”, în condiţiile în care practica judiciară a semnalat cazuri relativ frecvente în care infractorii recurg la asemenea procedee.

Urmarea praeterintenţionată constând în moartea victimei în cazul tâlhăriei şi pirateriei a fost prevăzută într-un text distinct şi comun.

Dispoziţii interesante, cu impact şi în cazul infracţiunii de tâlhărie se regăsesc şi în partea generală a noului Cod penal, în cadrul dispoziţiilor ce reglementează concursul de infracţiuni. Astfel, în materia sancţionării concursului a fost introdusă o dispoziţie de excepţie, care permite ca în situaţia comiterii mai multor fapte deosebit de grave, instanţa să poată aplica pedeapsa detenţiunii pe viaţă, chiar dacă aceasta nu a fost stabilită pentru niciuna dintre infracţiunile concurente. Spre exemplu, autorul a comis 4 fapte de viol sau tâlhărie urmate de moartea victimei şi pentru fiecare instanţa a stabilit câte o pedeapsă de 20 de ani. Aplicând sistemul clasic de sancţionare a concursului, s-ar putea adăuga la pedeapsa cea mai grea un spor de cel mult 10 ani, cu toate că faţă de numărul şi gravitatea infracţiunilor comise se justifică aplicarea detenţiunii pe viaţă. De aceea, art. 39 alin. (2) oferă judecătorului această posibilitate, urmând a se aprecia de la caz la caz dacă o asemenea opţiune este sau nu justificată.

 

--------------------------------------------------------------------------------  

JURISPRUDENŢĂ ÎN MATERIA INFRACŢIUNII DE TÂLHĂRIE

--------------------------------------------------------------------------------  

 

 

StudiiJuridice.ro - PENAL: Talharie. Nerecunoasterea inculpatului ... 

27 Apr 2011 ... PENAL: Talharie. Nerecunoasterea inculpatului. Interpretarea probatoriului.
www.studiijuridice.ro/.../4176-penal-talharie-nerecunoasterea-inculpatului-interpretarea-probatoriului.html

 

StudiiJuridice.ro - Talharie. Nelegala citare a partii.c

28 Mai 2011 ... Tâlhărie. Nelegala citare a părţii. Când activitatea infracţională s-a desfăşurat în mai multe locuri, citaţia se afişează la sediul ...
www.studiijuridice.ro/.../11812-talharie-nelegala-citare-a-partii-c.html 

  

StudiiJuridice.ro - Infractiunea de talharie. Individualizarea ...

13 Mai 2011 ... Infractiunea de talharie. Individualizarea pedepei. Criterii.
www.studiijuridice.ro/.../7225-infractiunea-de-talharie-individualizarea-pedepei-criterii.html  

  

StudiiJuridice.ro - Talharie. Furt. Lovire sau alte violente ... 

Tâlhărie. Furt. Lovire sau alte violenţe. Elemente constitutive. Distincţie. Cheltuieli judiciare. Obligarea părţii responsabile civilmente în solidar cu ...
www.studiijuridice.ro/.../11687-talharie-furt-lovire-sau-alte-violente-elemente-constitutive.html  

  

StudiiJuridice.ro - Talharie.Circumstante atenuante.Reducerea ...

26 Apr 2011 ... Talharie.Circumstante atenuante.Reducerea pedepsei sub minimul special.
www.studiijuridice.ro/.../4116-talharie-circumstante-atenuante-reducerea-pedepsei-sub-minimul-special.html  

  

Talharie. CSJ Decizia nr. 1204/2002 - StudiiJuridice.ro - Librarie ...

infracţiunea de tâlhărie este consumată când executarea acţiunii principale, de furt, a fost consumată. Când după întreruperea executării acţiunii ...
studiijuridice.ro/.../talharie.-csj-decizia-nr.-1204-2002,131.html  

  

Talharie sau omor - StudiiJuridice.ro - Librarie electronica on ...

Diferenţa între infracţiunea de tâlhărie prin care s-a cauzat moartea unei persoane şi infracţiunea de omor deosebit de grav săvârşit în condiţiile ...
studiijuridice.ro/.../talharie-sau-omor-iccj-sec.-pen.-dec.-nr.-6621-2004,126.html  

  

Complicitate. Talharie. CSJ, sec. pen., Dec. nr. 769/2002 ... 

Talharie. Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. ... Fapta de a lua parte la adoptarea hotărârii de a săvârşi o tâlhărie, la stabilirea ...
studiijuridice.ro/.../complicitate.-talharie.-csj-sec.-pen.-dec.-nr.-769-2002,129.html  

  

Talharie. Furt prin violenta. CSJ, Decizia nr. 2037 din 17 aprilie ...

17 Apr 2002 ... Talharie. Furt prin violenta. CSJ, Decizia nr. 2037 din 17 aprilie 2002.
studiijuridice.ro/.../talharie.-furt-prin-violenta.-csj-decizia-nr.-2037-din-17-aprilie-2002,132.html  

  

 Furt si talharie. ICCJ, sec. pen., Dec. nr. 2717/2004 ...

Furt si talharie. ICCJ, sec. pen., Dec. nr. 2717/2004.
studiijuridice.ro/.../furt-si-talharie.-iccj-sec.-pen.-dec.-nr.-2717-2004,125.html

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Captcha
Cărţi juridice Editura Nomina Le

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text

Etichetat ca:

Noul Cod Penal, infractiunea de Talharie, Talharia - Legea nr. 286/2009, Legea nr. 286/2009, Legea nr. 286/2009 - Noul Cod penal, Talharia - Jurisprudenta, Talharia - Practica judiciara, Talharia - Spete, Infractiunea de talharie - Jurisprudenta, Talharia - Noul Cod penal, Infractiuni contra patrimoniului - Legea nr. 286/2

Apreciati acest articol

5.00
Lucrari de licenta

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii săvârşite de un avocat pentru orice fapte care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei de avocat:
2. În scopul asigurării secretului profesional:
3. Contractul de asistenţă juridică:
4. Următoarele situaţii sunt specifice grupării cabinetelor individuale de avocaţi:
5. Avocaţii care profesează în România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. În cazul înstrăinării unui cabinet individual către un alt cabinet individual, contractele încheiate de transmiţător cu avocaţii stagiari salarizaţi în interiorul profesiei:
7. În societăţile civile profesionale hotărârile adunărilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisă încheierea unui contract de asistenţă juridică în care să se prevadă:
10. Nu are obligaţia de a păstra secretul profesional:
eXTReMe Tracker