Home | Coltul specialistului | Administratie publica / Drept administrativ | Raspunderea disciplinara a functionarilor publici

Raspunderea disciplinara a functionarilor publici

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Responsabilitatea este principiul conform cÄruia funcĹŁionarul public trebuie sÄ poarte rÄspunderea pentru actele sale. Pentru funcĹŁionarul public, ca Ĺźi pentru administraĹŁie în ansamblul sÄu, legalitatea reprezintÄ criteriul fundamental de moralitate; o astfel de concluzie rezultÄ din însuĹźi misiunea administraĹŁiei publice care constÄ în activitatea de punere în executare a legii Ĺźi prestarea de servicii publice, în limitele legii, în condiĹŁii responsabile Ĺźi eficiente. Prin urmare, pentru a-Ĺźi asuma în mod responsabil funcĹŁiile care le revin, funcĹŁionarii publici trebuie sÄ fie convinĹźi de importanĹŁa Ĺźi supremaĹŁia legii Ĺźi de nevoia ca ea sÄ fie respectatÄ de toĹŁi cei care cad sub incidenĹŁa ei.

RÄspunderea juridicÄ într-o accepĹŁiune „lato sensu”, poate fi definitÄ ca ansamblul normelor care  contureazÄ un anumit comportament profesional Ĺźi privat. În aceastÄ accepĹŁiune, ea cuprinde norme de comportament, care privesc atât relaĹŁiile de serviciu de toate tipurile, ceea ce poate fi evocat prin sintagma comportament profesional, cât Ĺźi acele norme care privesc viaĹŁa privatÄ.

Regimul juridic al funcĹŁionarilor publici include Ĺźi problema rÄspunderii acestora. FuncĹŁionarul public trebuie sÄ-Ĺźi ducÄ la bun sfârĹźit atribuĹŁiile nu pentru cÄ aĹźa i se impune, ci fiindcÄ este convins cÄ ele reprezintÄ rostul sÄu profesional. Astfel este normal, ca în orice societate democraticÄ cei care încalcÄ normele juridice, sÄ cunoascÄ forĹŁa de constrângere a statului.

InstituĹŁia rÄspunderii, faĹŁÄ de funcĹŁionarii publici apare cu atât mai necesarÄ, dacÄ se are în vedere importanĹŁa deosebitÄ a activitÄĹŁii organelor administraĹŁiei publice. Având ca sarcinÄ executarea legii, funcĹŁionarii din aparatul administrativ trebuie ca ei, în primul rând, sÄ respecte legea, iar în caz de încÄlcare a acesteia, sÄ poarte rÄspunderea pentru fapta lor.

Reglementarea responsabilitÄĹŁii funcĹŁionarilor presupune efecte juridice complexe, deoarece sancĹŁionarea acelora care încalcÄ legalitatea Ĺźi disciplina, asigurÄ legalitatea Ĺźi disciplina în administraĹŁia, pedepsindu-se funcĹŁionarii culpabili Ĺźi reparându-se prejudiciile cauzate, dar în acelaĹźi timp se înfÄptuieĹźte îmbunÄtÄĹŁirea activitÄĹŁii funcĹŁionarilor respectivi, precum Ĺźi a celorlalĹŁi prin avertizare de a nu sÄvârĹźi abateri pentru care sunt sancĹŁionaĹŁi, ceea ce constituie un rezultat notabil.

În Capitolul VIII - „SancĹŁiunile disciplinare Ĺźi rÄspunderea funcĹŁionarilor publici” din Legea nr. 188/1999, republicatÄ în anul 2007, regÄsim cadrul legal cu privire la formele rÄspunderii funcĹŁionarilor publici, art. 75 din Statut stabilind cÄ: „încÄlcarea de cÄtre funcĹŁionarii publici, cu vinovÄĹŁie, a îndatoririlor de serviciu atrage rÄspunderea disciplinarÄ, contravenĹŁionalÄ, civilÄ sau penalÄ, dupÄ caz”.

FaĹŁÄ de modul de reglementare, în literatura juridicÄ de specialitate s-a spus cÄ ar fi fost mai riguros dacÄ titlul ar fi avut drept conĹŁinut „RÄspunderea Ĺźi sancĹŁiunile disciplinare aplicabile funcĹŁionarilor publici” sau pur si simplu „RÄspunderea funcĹŁionarilor publici” deoarece se considerÄ cÄ nu se impune ca în titlul unui Capitol (din Legea nr. 188/1999) sÄ se regÄseascÄ sancĹŁiunile specifice uneia din formele de rÄspundere aplicabile.

RÄspunderea juridicÄ administrativÄ este explicatÄ în doctrina juridicÄ pornind de la conceptul de constrângere.

Astfel, constrângerea administrativÄ reprezintÄ ansamblul de mÄsuri (acte juridice, operaĹŁiuni administrative, fapte materiale), luate de cÄtre autoritÄĹŁile administraĹŁiei publice în temeiul legii, cu folosirea puterii de stat Ĺźi, dacÄ este cazul, împotriva voinĹŁei unor persoane, pentru a preveni sÄvârĹźirea unor fapte antisociale, a apÄra drepturile cetÄĹŁenilor, precum Ĺźi pentru a sancĹŁiona încÄlcarea normelor de drept administrativ.

DacÄ prin constrângerea administraĹŁiei se urmÄreĹźte autoreglarea sistemului social, rÄspunderea urmÄreĹźte restabilirea ordinii normative încÄlcate, precum Ĺźi condamnarea faptei negative Ĺźi a autorului acesteia. Astfel, ca o componentÄ a rÄspunderii juridice, rÄspunderea administrativÄ cuprinde urmÄtoarele forme: rÄspunderea administrativ-disciplinarÄ Ĺźi rÄspunderea administrativ-contravenĹŁionalÄ.

Potrivit art. 77 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcĹŁionarilor public, încÄlcarea cu vinovÄĹŁie de cÄtre funcĹŁionarii publici a îndatoririlor corespunzÄtoare funcĹŁiei publice pe care o deĹŁin Ĺźi a normelor de conduitÄ profesionalÄ Ĺźi civicÄ prevÄzute de lege constituie abatere disciplinarÄ Ĺźi atrage rÄspunderea disciplinarÄ a acestora.

NoĹŁiunea de „disciplinÄ” reprezintÄ un sistem de norme juridice care reglementeazÄ comportamentul salariaĹŁilor Ĺźi funcĹŁionarilor publici în desfÄĹźurarea procesului muncii. FuncĹŁionarul public, la fel ca Ĺźi salariaĹŁii, îĹźi desfÄĹźoarÄ activitatea într-un cadrul organizat Ĺźi disciplinat. AĹźa cum s-a subliniat în doctrina juridicÄ, disciplina muncii, indiferent la care tip de muncÄ ne raportÄm, concretizeazÄ starea de ordine inerentÄ îndeplinirii atribuĹŁiilor care rezultÄ dintr-un raport de muncÄ sau dintr-un raport de serviciu. Cât priveĹźte ordinea, aceasta vizeazÄ norme de conduitÄ profesionalÄ ce au în vedere relaĹŁiile din cadrul colectivului în care îĹźi desfÄĹźoarÄ activitatea funcĹŁionarul public, de relaĹŁiile cu alte colective ale aceleiaĹźi instituĹŁii publice Ĺźi nu în ultimul rând cu terĹŁii.

RÄspunderea disciplinarÄ a funcĹŁionarilor publici este acea instituĹŁie juridicÄ, acel ansamblu de norme, conform cÄrora un funcĹŁionar public rÄspunde de actele Ĺźi faptele sale prin care încalcÄ regulile de disciplinÄ prevÄzute pentru exercitarea sau în legÄturÄ cu exercitarea funcĹŁiilor publice în cadrul unor raporturi de subordonare, raporturi de drept administrativ, din domeniul organizÄrii executÄrii Ĺźi executÄrii legii.

RÄspunderea disciplinarÄ este atrasÄ în primul rând pentru nerespectarea disciplinei profesionale a funcĹŁionarilor publici în cadrul raportului de subordonare ierarhicÄ, raport de drept administrativ, ce poate coexista cu un raport de drept penal, (scoaterea de sub urmÄrire penalÄ pentru o faptÄ, poate totuĹźi atrage rÄspunderea disciplinarÄ). Pe de altÄ parte, rÄspunderea disciplinarÄ poate interveni Ĺźi pentru fapte sÄvârĹźite în afara serviciului dacÄ acestea sunt de naturÄ sÄ aducÄ atingere prestigiului funcĹŁiei publice. Aceasta este de altfel Ĺźi ceea ce o deosebeĹźte, în principal, de rÄspunderea disciplinarÄ din dreptul muncii.

 

BIBLIOGRAFIE

 

- Verginia VedinaĹź, Statutul funcĹŁionarilor publici (Legea nr. 188/1999, cu modificÄrile Ĺźi completÄrile ulterioare, republicatÄ). Comentarii. LegislaĹŁie. DoctrinÄ. JurisprudenĹŁÄ, Editura Universul Juridic, BucureĹźti, 2009;

- Verginia VedinaĹź, Drept administrativ, EdiĹŁia a IV-a, revÄzutÄ Ĺźi adÄugitÄ, Editura Universul Juridic, BucureĹźti, 2009;

- V. VedinaĹź, Deontologia vieĹŁii publice, Editura Universul Juridic, BucureĹźti, 2007;

- D. Apostol Tofan, Drept administrativ. Curs universitar, Vol. I, EdiĹŁia 2, Editura G.H. Beck, BucureĹźti, 2008

- L. Barac, RÄspunderea Ĺźi sancĹŁiunea juridicÄ, Editura Lumina Lex, BucureĹźti, 1997.

- E. BÄlan, InstituĹŁii administrative, Editura C.H. Beck, BucureĹźti, 2008

- C. CÄlinoiu, RÄspunderea administrativ-disciplinarÄ a funcĹŁionarilor publici, în Revista RomânÄ de Dreptul muncii nr. 1/2002

- L. Coman-Kund, Deontologia Ĺźi statutul funcĹŁionarilor din administraĹŁia publicÄ, Editura DidacticÄ Ĺźi PedagogicÄ, BucureĹźti, 2005

- ValericÄ Dabu, RÄspunderea juridicÄ a funcĹŁionarului public. Curs universitar, Editura Global Lex, BucureĹźti, 2000

- Corneliu Manda, Drept administrativ. Tratat elementar, EdiĹŁia a V-a, revÄzutÄ Ĺźi adÄugitÄ, Editura Universul Juridic, BucureĹźti, 2008

- R. P. Petrescu, Statutul funcĹŁionarului public, Editura UniversitarÄ „Carol Davila” BucureĹźti, 2006

- I. Popescu-SlÄniceanu, FuncĹŁia publicÄ, Infodial, BucureĹźti, 2000

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcĹŁionarilor publici, publicatÄ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, republicatÄ în anul 2007, modificatÄ Ĺźi completatÄ prin:

- O.U.G. 229/2008 privind mÄsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraĹŁiei publice, publicatÄ în Monitorul Oficial nr. 3 din data de 5 ianuarie 2009;

- O.U.G. nr. 3/2009 pentru modificarea Ĺźi completarea unor acte normative referitoare la organizarea Ĺźi funcĹŁionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, publicatÄ în Monitorul Oficial nr. 84 din data de 11 februarie 2009;

- O.U.G. nr. 37/2009 privind unele mÄsuri de îmbunÄtÄĹŁire a activitÄĹŁii administraĹŁiei publice, publicatÄ în Monitorul Oficial nr. 264 din data de 22 aprilie 2009;

- O.U.G. nr. 105/2009 privind unele mÄsuri în domeniul funcĹŁiei publice, precum Ĺźi pentru întÄrirea capacitÄĹŁii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor Ĺźi ale celorlalte organe ale administraĹŁiei publice centrale din unitÄĹŁile administrativ-teritoriale Ĺźi ale altor servicii publice, precum Ĺźi pentru reglementarea unor mÄsuri privind cabinetul demnitarului din administraĹŁia publicÄ centralÄ Ĺźi localÄ, cancelaria prefectului Ĺźi cabinetul alesului local, publicatÄ în Monitorul Oficial nr. 668 din 6 octombrie 2009;

- Lege-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitarÄ a personalului plÄtit din fonduri publice, publicatÄ în Monitorul Oficial nr. 769 din 9 noiembrie 2009.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Vrei mai multe informaĹŁii despre acest subiect? CumpÄrÄ acum STUDIUL IN INTREGIME

CLICK AICI PENTRU A CUMPÄ‚RA ACUM!

--------------------------------------------------------------------------------

PREŢ - 6 EURO cu plata rapidÄ prin SMS!

NUMAI în reĹŁelele ORANGE si VODAFONE

-------------------------------------------------------------------------------

Studiul se livreazÄ în format electronic, prin email, în termen de maxim 24 de ore de la efectuarea plÄĹŁii!

--------------------------------------------------------------------------------

 

Detalii tehnice ale studiului:

Autor redactia www.studiijuridice.ro 
Anul elaborarii 2010
Pagini: 14
Detalii tehnice: Formatul paginii: A4; Font: Times New Roman; Dimensiune caractere - 12 pt.; Distanta intre randuri: 1 rand
Note de subsol: DA
Diacritice-Ä,â,ĹŁ,Ĺź: DA
Note de subsol: DA
Bibliografie: DA
Printabil: DA
Se distribuie in format: *.PDF sau *.doc
Optiune de copiere COPY/PASTE Activa  [puteĹŁi copia parti din conĹŁinut în vederea realizÄrii unor referate, studii, articole etc. personalizate dupÄ obiectivele dvs.]

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

drept administrativ, administratie publica, referate administratie publica, referate drept administrativ

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor