Home | Carti juridice | Drept penal si Procedura penala | Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

By
Font size: Decrease font Enlarge font

 

CUMPÄ‚RÄ‚ ACEASTÄ‚ CARTE DE PE PORTALUL LUCRARI.RO

 

 

ÎncÄlcarea oricÄrei dispoziĹŁii incriminatoare din legea penalÄ face sÄ se nascÄ un conflict, un raport juridic de drept penal, în baza cÄruia titularul dreptului încÄlcat va beneficia de protecĹŁia legii penale. Pentru realizarea acestei protecĹŁii, titularul valorii sociale lezate va putea sesiza organele competente, în formele prevÄzute de lege, în vederea tragerii la rÄspundere penalÄ a fÄptuitorului. În felul acesta, conflictul de drept penal care face obiectul raportului juridic penal, este adus în faĹŁa organelor judiciare pentru a fi constatat Ĺźi a se stabili ordinea de drept încÄlcatÄ.

CUMPARÄ‚ ACEASTÄ‚ CARTE DE LA EDITURA NOMINA LEX

În consecinĹŁÄ, trebuie sÄ se recurgÄ la justiĹŁie, singura cale posibilÄ pentru aplicarea sancĹŁiunii prevÄzute de norma penalÄ violatÄ.

Mijlocul juridic creat de lege pentru realizarea ocrotirii penale în mod reactiv, prin aplicarea sancĹŁiunii penale, este acĹŁiunea în justiĹŁie. Pe calea acestei acĹŁiuni se valorificÄ dreptul privind valorile sociale ocrotite de norma juridicÄ.

 

 

 

CUPRINS

 

ABREVIERI

 

CAPITOLUL I. Aspecte generale privind acĹŁiunile în procesul penal

SecĹŁiunea I. AcĹŁiunea în justiĹŁie

1. NoĹŁiunea de acĹŁiune în justiĹŁie

2. Dreptul lezat Ĺźi acĹŁiunea în justiĹŁie

3. Dreptul la acĹŁiune Ĺźi cererea în justiĹŁie

4. ContraacĹŁiunea în justiĹŁie

5. Unitatea Ĺźi pluralitatea de acĹŁiuni

6. Factorii acĹŁiunii în justiĹŁie

SecĹŁiunea a II-a. AcĹŁiunea penalÄ - noĹŁiune, obiect, subiecĹŁi

1. NoĹŁiunea de acĹŁiune penalÄ

2. Obiectul Ĺźi temeiul acĹŁiunii penale

2.1. Obiectul acĹŁiunii penale

2.2. Temeiul acĹŁiunii penale

3. SubiecĹŁii acĹŁiunii penale

3.1. SubiecĹŁii procesuali

3.1.1. NoĹŁiune

3.1.2. Clasifi care

3.2. SubiecĹŁii activi ai acĹŁiunii penale

3.2.1. Statul ca titular general al acĹŁiunii penale

3.2.2. Procurorul ca subiect al acĹŁiunii penale

3.2.3. Partea vÄtÄmatÄ ca subiect activ secundar al acĹŁiunii penale

3.2.4. Alte organe Ĺźi persoane ca subiecĹŁi ai acĹŁiunii penale

3.3. SubiecĹŁii pasivi ai acĹŁiunii penale

3.3.1. NoĹŁiune

3.3.2. ParticipanĹŁii ca subiecĹŁi pasivi ai acĹŁiunii penale

3.3.3. TÄinuitorii Ĺźi favorizatorii ca subiecĹŁi pasivi ai acĹŁiunii penale

3.3.4. SubiecĹŁii pasivi ai acĹŁiunii penale în cazul mÄsurilor educative Ĺźi a mÄsurilor de siguranĹŁÄ

3.4. Unitatea Ĺźi pluralitatea de subiecĹŁi activi Ĺźi pasivi ai acĹŁiunii penale

3.4.1. AcĹŁiunea penalÄ cu subiect procesual activ unic Ĺźi acĹŁiunea penalÄ cu pluralitate de subiecĹŁi procesuali activi

3.4.2. AcĹŁiunea penalÄ cu subiect pasiv unic Ĺźi acĹŁiunea penalÄ cu pluralitate de subiecĹŁi pasivi

4. Aptitudinea funcĹŁionalÄ a acĹŁiunii penale

5. AcĹŁiunea penalÄ este specifi cÄ procesului penal

6. Raportul dintre acĹŁiunea penalÄ Ĺźi procesul penal

7. Unitatea Ĺźi pluralitatea de acĹŁiuni penale

8. AcĹŁiunea civilÄ alÄturatÄ acĹŁiunii penale

 

CAPITOLUL II. TrÄsÄturile caracteristice ale acĹŁiunii penale

 

CAPITOLUL III. Momentele desfÄĹźurÄrii acĹŁiunii penale

SecĹŁiunea I. Punerea în miĹźcare a acĹŁiunii penale

1. Momentul în care poate fi pusÄ în miĹźcare acĹŁiunea penalÄ

2. Procedura de punere în miĹźcare a acĹŁiunii penale

3. Actul prin care se pune în miĹźcare acĹŁiunea penalÄ

4. Aspectele procesuale Ĺźi procedurale ale punerii în miĹźcare a acĹŁiunii penale în faza de urmÄrire penalÄ

5. Aspectele procesuale Ĺźi procedurale ale punerii în miĹźcare a acĹŁiunii penale în faza de judecatÄ

6. Cauzele care împiedicÄ punerea în miĹźcare a acĹŁiunii penale sau care sting acĹŁiunea penalÄ

6.1. ConsideraĹŁii generale

6.2. Analiza cauzelor

6.3. Analiza cazurilor în care acĹŁiunea penalÄ se stinge

SecĹŁiunea a II-a. Exercitarea acĹŁiunii penale

SecĹŁiunea a III-a. Epuizarea acĹŁiunii penale

 

CAPITOLUL IV. AcĹŁiunea penalÄ pusÄ în miĹźcare la plângerea prealabilÄ a persoanei vÄtÄmate

SecĹŁiunea I. Plângerea prealabilÄ - noĹŁiune, naturÄ juridicÄ

1. NoĹŁiune

2. Natura juridicÄ a plângerii prealabile

SecĹŁiunea a II-a. Procedura plângerii prealabile

1. InfracĹŁiunile supuse plângerii prealabile

2. ConĹŁinutul Ĺźi condiĹŁiile de valabilitate ale plângerii prealabile 

3. Termenul de introducere a plângerii prealabile

4. Organele cÄrora li se adreseazÄ plângerea prealabilÄ

5. Cazul infracĹŁiunilor flagrante

6. Cazul infracĹŁiunilor conexe sau indivizibile

7. Cazul schimbÄrii încadrÄrii juridice Ĺźi cazul plângerii greĹźit îndreptate

8. AtribuĹŁiile procurorului în procedura plângerii prealabile

9. Epuizarea Ĺźi stingerea acĹŁiunii penale în cadrul procedurii plângerii prealabile

 

CAPITOLUL V. RÄspunderea pÄrĹŁilor în cadrul procesului penal

SecĹŁiunea I. Introducere

SecĹŁiunea a II-a. RÄspunderea civilÄ delictualÄ. CondiĹŁii de existenĹŁÄ

SecĹŁiunea a III-a. CorelaĹŁia dintre rÄspunderea civilÄ delictualÄ Ĺźi rÄspunderea penalÄ

SecĹŁiunea a IV-a. CorelaĹŁia dintre rÄspunderea civilÄ delictualÄ Ĺźi rÄspunderea materialÄ a angajaĹŁilor

SecĹŁiunea a V-a. RÄspunderea civilÄ delictualÄ Ĺźi rÄspunderea civilÄ contractualÄ

SecĹŁiunea a VI-a. Cumulul rÄspunderii civile delictuale cu rÄspunderea civilÄ contractualÄ

 

CAPITOLUL VI. AcĹŁiunea civilÄ în procesul penal

SecĹŁiunea I. NoĹŁiunea acĹŁiunii civile ca instituĹŁie a dreptului procesual penal

SecĹŁiunea a II-a. Temeiul de drept al acĹŁiunii determinÄ Ĺźi obiectul acesteia

SecĹŁiunea a III-a. Obiectul acĹŁiunii civile Ĺźi modalitÄĹŁile prin care acesta se realizeazÄ

SecĹŁiunea a IV-a. Prejudiciul

1. Caracterele prejudiciului

2. Prejudicii materiale Ĺźi prejudicii morale

SecĹŁiunea a V-a. SubiecĹŁii acĹŁiunii civile

 

CAPITOLUL VII. TrÄsÄturile acĹŁiunii civile în procesul penal

SecĹŁiunea I. Caracterul accesoriu al acĹŁiunii civile în procesul penal

SecĹŁiunea a II-a. Disponibilitatea acĹŁiunii civile

SecĹŁiunea a III-a. Divizibilitatea acĹŁiunii civile

SecĹŁiunea a IV-a. Ofi cialitatea acĹŁiunii civile

 

CAPITOLUL VIII. Momentele desfÄĹźurÄrii acĹŁiunii civile în cadrul procesului penal

SecĹŁiunea I. Dreptul de opĹŁiune în exercitarea acĹŁiunii civile

SecĹŁiunea a II-a. Pornirea acĹŁiunii civile

1. CondiĹŁii premergÄtoare obligatorii de punere în miĹźcare a acĹŁiunii civile

SecĹŁiunea a III-a. Exercitarea acĹŁiunii civile în procesul penal

1. Exercitarea acĹŁiunii civile la instanĹŁa penalÄ

1.1. Exercitarea acĹŁiunii civile de cÄtre partea civilÄ

1.2. Exercitarea acĹŁiunii civile din ofi ciu

1.3. Rolul procurorului

2. Exercitarea acĹŁiunii civile la instanĹŁa civilÄ

SecĹŁiunea a IV-a. SoluĹŁionarea acĹŁiunii civile în cadrul procesului penal

SecĹŁiunea a V-a. ModalitÄĹŁi de reparare a pagubei cauzate prin infracĹŁiune

 

CAPITOLUL IX. JurisprudenĹŁa privind acĹŁiunile în procesul penal

1. Recurs. Cazul de casare prevÄzut în art. 3859 alin. 1 pct. 12 C. proc. pen.

2. Plângere împotriva rezoluĹŁiilor sau ordonanĹŁelor procurorului de netrimitere în judecatÄ. SoluĹŁii

3. AcĹŁiune civilÄ în procesul penal. Constituirea ca parte civilÄ

4. Fals intelectual. ParticipaĹŁie improprie. Fals în declaraĹŁii. Fals privind identitatea. Elemente constitutive. AcĹŁiune civilÄ

5. Luare de mitÄ. PersoanÄ care are atribuĹŁii de constatare Ĺźi de sancĹŁionare a contravenĹŁiilor

6. Trafi c de infl uenĹŁÄ. Elemente constitutive

7. ContestaĹŁie în anulare. Inadmisibilitate

8. Folosirea documentelor vamale de transport sau comerciale care se referÄ la alte mÄrfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamÄ. ContrabandÄ califi catÄ. Nerespectarea regimului armelor Ĺźi muniĹŁiilor. Elemente constitutive

9. Recurs. Cazul de casare prevÄzut în art. 3859 alin. 1 pct. 18 C. proc. pen. Stabilirea în concret a gradului de pericol social al faptei

10. Favorizarea infractorului. Elemente constitutive. Complicitate la infracĹŁiunea de luare de mitÄ

11. CircumstanĹŁe atenuante legale. Provocare. Cazul de casare prevÄzut în art. 3859 alin. 1 pct. 10 C. proc. pen. CondiĹŁii

12. Schimbarea încadrÄrii juridice. Nulitate relativÄ

13. Trafi c de infl uenĹŁÄ. Elemente constitutive. Individualizarea pedepsei. Incompatibilitate. JudecÄtor care Ĺźi-a exprimat anterior pÄrerea cu privire la soluĹŁia ce ar putea fi datÄ în cauzÄ. Omisiunea primei instanĹŁe de a consemna verifi carea regularitÄĹŁii actului de sesizare. Nulitate relativÄ

14. Recurs. Cazul de casare prevÄzut în art. 3859 alin. 1 pct. 10 C. proc. pen. CondiĹŁii

15. Revizuire. HotÄrâri judecÄtoreĹźti defi nitive care nu se pot concilia. CondiĹŁii

16. Trafi c de droguri. Introducerea în ĹŁarÄ de droguri. Concurs de infracĹŁiuni

17. Revizuire. Sesizarea instanĹŁei direct prin cererea de revizuire. SoluĹŁii. CÄi de atac

18. Plângere împotriva mÄsurii asigurÄtorii. Inadmisibilitate

19. Plângere împotriva mÄsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori în baza dispoziĹŁiilor date de acesta, altele decât rezoluĹŁiile sau ordonanĹŁele de netrimitere în judecatÄ. Inadmisibilitate

20. StrÄmutare. Efectele strÄmutÄrii. Plângere împotriva rezoluĹŁiilor sau ordonanĹŁelor procurorului de netrimitere în judecatÄ

21. ContestaĹŁie în anulare. Cazul prevÄzut în art. 386 lit. e) C. proc. pen.

22. Revizuire. Cerere de revizuire adresatÄ direct instanĹŁei

23. ContestaĹŁie în anulare. Cazul prevÄzut în art. 386 lit. a) C. proc. pen.

24. Apel. SoluĹŁii. Admiterea apelului, desfi inĹŁarea sentinĹŁei Ĺźi dispunerea rejudecÄrii cauzei de cÄtre instanĹŁa a cÄrei hotÄrâre a fost desfi inĹŁatÄ

25. Recurs. Cazul de casare prevÄzut în art. 3859 alin. 1 pct. 9 C. proc. pen. Apel peste termen

26. Revocarea liberÄrii provizorii. Încheiere pronunĹŁatÄ de instanĹŁa de recurs. Recurs. Inadmisibilitate

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. I. Neagu, Tratat de procedurÄ penalÄ, Ed. Globalex, 2002;

2. N. Volonciu, Tratat de procedura penalÄ, Ed. PRO, BucureĹźti, 1997;

3. Th. Mrejeru, Drept procesual penal, Ed. Pro Universitaria, BucureĹźti, 2009;

4. M. Basarab, Drept procesual penal, vol. 1, Universitatea Babes Bolyai, Cluj-Napoca, 1973;

5. C. StÄtescu, C. Bârsan, Teoria generalÄ a obligaĹŁiilor, Ed. All, BucureĹźti, 1997;

6. Gr. Teodoru, L. Moldovan, Drept procesual penal, Ed. DidacticÄ Ĺźi pedagogicÄ, BucureĹźti, 1979;

7. N. Volonciu, G. Antoniu, N. Zaharia, DicĹŁionar de procedurÄ penalÄ, Ed. ĹžtiinĹŁifi cÄ EnciclopedicÄ, BucureĹźti, 1988;

8. Gr. Teodoru, Drept procesual penal român. Partea generalÄ, Vol. 1, Universitatea Al. I. Cuza, IaĹźi, 1988;

9. Tr. IonaĹźcu, Curs de drept civil, anul II, licenĹŁÄ, Teoria generalÄ a obligaĹŁiilor, BucureĹźti, 1950/1951;

10. A. Velescu, Disponibilitatea în dreptul procesual civil român, R.R.D. nr. 9/1971;

11. Gr. Theodoru, Curs de drept procesual penal, partea generalÄ, Universitatea Al.I. Cuza, IaĹźi, 1959;

12. M. Eliescu, RÄspunderea civilÄ delictualÄ, Ed. Academiei, BucureĹźti, 1972;

13. M. Popovici, Din practica judiciarÄ referitoare la condiĹŁiile de exercitarea de cÄtre unitÄĹŁile economice a acĹŁiunii civile în procesul penal, R.R.D. nr. 8/1997;

14. C. StÄtescu, RÄspunderea civilÄ delictualÄ pentru fapta altei persoane, Ed. ĹžtiinĹŁifi cÄ Ĺźi EnciclopedicÄ, BucureĹźti, 1984;

15. T. Popescu, P. Anca, Teoria generalÄ a obligaĹŁiilor, Ed. ĹžtiinĹŁifi cÄ, BucureĹźti, 1968;

16. I. Anghel, Fr. Deak, M. Popa, RÄspunderea civilÄ, Ed. ĹžtiinĹŁifi cÄ, BucureĹźti, 1970;

17. V. DumbravÄ, Valorifi carea dreptului la despÄgubiri în caz de împÄcare a pÄrĹŁilor în procesul penal (R.R.D. nr. 8/1971);

18. A. PÄtulea, ContribuĹŁii la studiul rÄspunderii civile delictuale în cazul prejudiciilor rezultate din vÄtÄmarea integritÄĹŁii corporale (R.R.D. nr. 11/1970);

19. Gr. Teodoru, T. PlÄeĹźu, Drept procedural penal, Partea generalÄ, Editura UniversitÄĹŁii Al.I Cuza, IaĹźi, 1986;

20. P. Cosmovici, ContribuĹŁii la studiul culpei civile cu privire specialÄ asupra culpei în contractele economice, Editura ĹžtiinĹŁifi cÄ, 1960;

21. Revista de drept penal, An VII nr. 1, ianuarie-martie, BucureĹźti, 2000 - AcĹŁiunea civilÄ în procesul penal. ParticularitÄĹŁi, Victor Nicolescu;

22. Practica judiciarÄ penalÄ vol. IV, Ed. Academiei, BucureĹźti, 1995;

23. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, decizia nr. 219 din 26 ianuarie 2009

24. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, decizia nr. 178 din 20 ianuarie 2010

25. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, decizia nr. 36 din 13 ianuarie 2009

26. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, decizia nr. 541 din 17 februarie 2009

27. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, decizia nr. 693 din 27 februarie 2009

28. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, decizia nr. 1083 din 25 martie 2009

29. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, decizia nr. 1331 din 9 aprilie 2009

30. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, decizia nr. 1601 din 30 aprilie 2009

31. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, decizia nr. 1455 din 17 aprilie 2009

32. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, decizia nr. 1978 din 27 mai 2009

33. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, decizia nr. 2342 din 22 iunie 2009

34. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, decizia nr. 2423 din 24 iunie 2009

35. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, decizia nr. 3363 din 21 octombrie 2009

36. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, decizia nr. 3919 din 25 noiembrie 2009

37. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, decizia nr. 4043 din 3 decembrie 2009

38. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, decizia nr. 4150 din 11 decembrie 2009

39. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, sentinĹŁa nr. 1489 din 14 septembrie 2009

40. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, sentinĹŁa nr. 522 din 16 martie 2009

41. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, sentinĹŁa nr. 1021 din 21 mai 2009

42. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, încheierea nr. 1936 din 17 noiembrie 2009

43. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, decizia nr. 190 din 21 ianuarie 2008

44. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, sentinĹŁa nr. 202 din 5 februarie 2008

45. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, decizia nr. 1045 din 21 martie 2008

46. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, decizia nr. 4016 din 4 decembrie 2008

47. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, decizia nr. 4120 din 11 decembrie 2008

48. *** Î.C.C.J., secĹŁia penalÄ, decizia nr. 2111 din 11 iunie 2008

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

actiunile in procesul penal, theodor mrejeru, bogdan mrejeru, carti de mrejeru, carti de procedura penala, editura nomina lex, carti editura nomina lex

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii sÄvârĹźite de un avocat pentru orice fapte care sunt de naturÄ sÄ prejudicieze onoarea Ĺźi prestigiul profesiei de avocat:
2. ĂŽn scopul asigurÄrii secretului profesional:
3. Contractul de asistenĹŁÄ juridicÄ:
4. UrmÄtoarele situaĹŁii sunt specifice grupÄrii cabinetelor individuale de avocaĹŁi:
5. AvocaĹŁii care profeseazÄ Ă®n România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. ĂŽn cazul Ă®nstrÄinÄrii unui cabinet individual cÄtre un alt cabinet individual, contractele Ă®ncheiate de transmiĹŁÄtor cu avocaĹŁii stagiari salarizaĹŁi Ă®n interiorul profesiei:
7. ĂŽn societÄĹŁile civile profesionale hotÄrârile adunÄrilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisÄ Ă®ncheierea unui contract de asistenĹŁÄ juridicÄ Ă®n care sÄ se prevadÄ:
10. Nu are obligaĹŁia de a pÄstra secretul profesional: