Home | Carti juridice | Drept european | Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

By
Font size: Decrease font Enlarge font

CumpÄrÄ cartea de pe Lucrari.ro

AĹźa cum se va putea conchide din întregul parcurs al lucrÄrii de faĹŁÄ, în primul rând conceptul general de „cetÄĹŁenie” are o laturÄ politicÄ prin faptul cÄ modalitÄĹŁile de stabilire Ĺźi cadrul legal de instituire nu reprezintÄ altceva decât expresia voinĹŁei suverane a unui popor. Mai mult decât atât, orice om dintr-o societate îĹźi poate singur da seama cÄ participÄ, în calitatea sa de cetÄĹŁean, la exercitarea puterii, astfel încât se poate spune cÄ oricÄruia dintre noi îi revine o foarte micÄ parte din puterea suveranÄ a poporului. Ca exemplu elocvent în acest sens, poate fi dat dreptul cetÄĹŁenilor de a alege Ĺźi de a fi aleĹźi în instituĹŁiile parlamentare. O altÄ laturÄ a cetÄĹŁeniei este cea civilÄ, care se referÄ, spre exemplu, la drepturile privind libertatea individualÄ. În fine, cea de-a treia laturÄ a cetÄĹŁeniei este cea socialÄ, care include, spre exemplu, drepturile cetÄĹŁenilor la un standard decent de viaĹŁÄ, dreptul la sÄnÄtate, dreptul al educaĹŁie, dreptul la locuinĹŁÄ etc.

 

CUPRINS

 

ABREVIERI

PREFAŢĂ

 

CAPITOLUL 1. Procesul integrÄrii europene Ĺźi conceptul de „CetÄĹŁenie EuropeanÄ”

§ 1. PROCESUL INTEGRÄ‚RII EUROPENE. EVOLUŢII ISTORICE ĹžI NORMATIVE

1.1. Ideea de „Europa UnitÄ”

1.2. Tratatul de la Paris. Instituirea ComunitÄĹŁii Europene a CÄrbunelui Ĺźi OĹŁelului (CECO)

1.3. Tratatele de la Roma: Comunitatea EconomicÄ EuropeanÄ (CEE) Ĺźi Comunitatea EuropeanÄ a Energiei Atomice (Euratom, CEEA)

1.4. Tratatul de fuziune de la Bruxelles. Unifi carea instituĹŁionalÄ

1.5. Actul Unic European (AUE)

1.6. Tratatul de la Maastricht

1.7. Tratatul de la Amsterdam

1.8. Tratatul de la Nisa

1.9. Tratatul instituind o ConstituĹŁie pentru Europa

1.10. Tratatul de la Lisabona (intrat în vigoare la 1 decembrie 2009)

§ 2. NOŢIUNEA DE „CETĂŢENIE”. CETĂŢENIA EUROPEANÄ‚

2.1. EvoluĹŁii istorice

2.2. Identifi carea noĹŁiunii

2.3. Natura juridicÄ

§ 3. PREZENTAREA CADRULUI LEGAL ÎN MATERIE DE CETĂŢENIE EUROPEANÄ‚

 

 

CAPITOLUL 2. CetÄĹŁenie europeanÄ Ĺźi drepturi cetÄĹŁeneĹźti

§ 1. CONSIDERAŢII GENERALE

§ 2. DREPTUL CETĂŢENILOR EUROPENI DE A CIRCULA LIBER

2.1. LucrÄtorii

2.2. Dreptul de stabilire

§ 3. DREPTURILE POLITICE CONFERITE DE CETĂŢENIA EUROPEANÄ‚. DREPTUL DE A ALEGE ĹžI DE A FI ALES

§ 4. DREPTUL CETĂŢENILOR EUROPENI DE A ÎNAINTA PETIŢII

§ 5. DREPTUL CETĂŢENILOR EUROPENI DE A SE ADRESA MEDIATORULUI EUROPEAN (OMBUDSMAN-ULUI)

5.1. ApariĹŁia instituĹŁiei în Europa

5.2. RÄspândirea instituĹŁiei în spaĹŁiul european

5.3. InstituĹŁia Mediatorului (Ombudsmanul) European

§ 6. PROTECŢIA DIPLOMATICÄ‚ A CETĂŢENILOR EUROPENI

 

CAPITOLUL 3. Drepturile cetÄĹŁeanului european potrivit Cartei Drepturilor Fundamentale

§ 1. UNIUNEA EUROPEANÄ‚ ĹžI DREPTURILE OMULUI. ASPECTE GENERALE

§ 2. CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE DIN PERSPECTIVÄ‚ ISTORICÄ‚

§ 3. CONŢINUTUL CARTEI DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE

§ 4. CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE ĹžI CONVENŢIA EUROPEANÄ‚ A DREPTURILOR OMULUI

§ 5. APLICABILITATEA CARTEI DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE

 

CAPITOLUL 4. CetÄĹŁenia EuropeanÄ conform noului Tratat de la Lisabona

§ 1. ASPECTE GENERALE

§ 2. TRATATUL DE LA LISABONA ĹžI CETĂŢENIA EUROPEANÄ‚

 

DOCUMENTE ALE UNIUNII EUROPENE ÎN MATERIE DE CETĂŢENIE TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANÄ‚ 

 

TRATATUL PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE astfel cum a fost modifi cat prin Tratatul de la Lisabona, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. Extras

CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE(2007/C 303/01)

DIRECTIVA 93/109/CE A CONSILIULUI din 6 decembrie 1993 de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege Ĺźi de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetÄĹŁenii Uniunii care au reĹźedinĹŁa într-un stat membru în care nu sunt resortisanĹŁi

DIRECTIVA 94/80/CE A CONSILIULUI din 19 decembrie 1994 de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege Ĺźi de a fi ales la alegerile locale pentru cetÄĹŁenii Uniunii care au reĹźedinĹŁa într-un stat membru a cÄrui cetÄĹŁenie nu o deĹŁin

DECIZIA REPREZENTANŢILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE, REUNIŢI ÎN CADRUL CONSILIULUI din 19 decembrie 1995 privind protecĹŁia cetÄĹŁenilor Uniunii Europene prin reprezentanĹŁele diplomatice Ĺźi consulare (95/553/CE)

DIRECTIVA 2000/43/CE A CONSILIULUI din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalitÄĹŁii de tratament între persoane, fÄrÄ deosebire de rasÄ sau origine etnicÄ

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVÄ‚

 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVÄ‚

 

I. Tratate. Cursuri. Monografii. Articole

â—Ź François Audigier, EducaĹŁia pentru cetÄĹŁenie într-o societate democraticÄ, broĹźurÄ editatÄ de Consiliul Europei, 26 iunie 2000

â—Ź Iordan Gheorghe BÄrbulescu, De la ComunitÄĹŁile Europene la Uniunea EuropeanÄ, Editura Trei, BucureĹźti, 2001

â—Ź Iordan Gheorghe BÄrbulescu, Sistemul instituĹŁional, Editura Tritonic, BucureĹźti, 2007

â—Ź Cezar Bîrzea, CetÄĹŁenia europeanÄ, Editura Politeia, BucureĹźti, 2005

â—Ź Cezar Bîrzea, Politicile Ĺźi instituĹŁiile Uniunii Europene, Editura Corint, BucureĹźti, 2001

â—Ź Radu Carp, Proiectul politic european, de la valori la acĹŁiune comunÄ, Editura UniversitÄĹŁii din BucureĹźti, 2006

â—Ź Constantin Brânzan, Avocatul Poporului - o instituĹŁie la dispoziĹŁia cetÄĹŁeanului, Editura JuridicÄ, 2001

â—Ź ConstanĹŁa CÄlinoiu, Verginia VedinaĹź, Teoria funcĹŁiei publice comunitare, Editura Lumina Lex, BucureĹźti, 1999

â—Ź Ioan Ceterchi, InstituĹŁia Ombudsman-ului în Suedia, Revista Studii de drept românesc, Editura Academiei Române, BucureĹźti, anul 3, nr. 1 – 2, 1991

â—Ź Florian Coman, Drept comunitar european, Editura Universul Juridic, BucureĹźti, 2003

â—Ź Mihai Constantinescu, Ĺžerban Nicolae, Marius Amzulescu, Parlamentele europene, Editura FundaĹŁiei România de Mâine, BucureĹźti, 2003

â—Ź Richard Corbett, Francis Jacobs, Michael Shackleton, Parlamentul European, Monitorul Ofi cial, BucureĹźti, 2007

â—Ź Felician Cotea, Drept comunitar european, Editura Wolters Kluwer, BucureĹźti, 2009

â—Ź Guillaume Courty, Guillaume Devin, ConstrucĹŁia europeanÄ, Editura C.N.I. Coresi S.A., BucureĹźti, 2002 Nicolae Darie, Uniunea EuropeanÄ. ConstrucĹŁie. InstituĹŁii. LegislaĹŁie. Politici Comune. Dezvoltare, Editura Matrix Rom, BucureĹźti, 2001

â—Ź Ion Deleanu, Drept constituĹŁional Ĺźi instituĹŁii politice, vol. 2, IaĹźi, 1992

â—Ź Ion Deleanu, Drept constituĹŁional Ĺźi instituĹŁii politice. Tratat, vol. II, Editura Europa Nova, BucureĹźti, 1996

â—Ź Sergiu Deleanu, Drept comunitar al afacerilor, Editura Servo- Sat, Arad, 2002

â—Ź Mirela Diaconescu, Economie europeanÄ, Editura Uranus, BucureĹźti, 2004

â—Ź Nicoleta Diaconu, Sistemul instituĹŁional al Uniunii Europene, Editura Lumina Lex, BucureĹźti, 2001

â—Ź Eduard Dragomir, Dan NiĹŁÄ, Curtea EuropeanÄ a Drepturilor Omului, Editura Nomina Lex, BucureĹźti, 2009.

â—Ź Eduard Dragomir, Dan NiĹŁÄ, Tratatul de la Lisabona, Editura Nomina Lex, BucureĹźti, 2009.

â—Ź Victor Duculescu, Noi elemente de integrare europeanÄ în Tratatul de la Amsterdam, în Analele Academiei de PoliĹŁie A. I. Cuza, anul VI, 1998

â—Ź Victor Duculescu, Dreptul integrÄrii europene. Tratat elementar, Editura Lumina Lex, BucureĹźti, 2003

â—Ź Felicia Dumitru, ConstrucĹŁia europeanÄ, Editura Biblioteca, TârgoviĹźte, 2004

â—Ź Gyula Fábián, Curtea de JustiĹŁie EuropeanÄ. InstanĹŁÄ de judecatÄ supranaĹŁionalÄ, Editura Rosetti, BucureĹźti, 2002

â—Ź Gyula Fábián, Drept instituĹŁional comunitar, Editura Sfera JuridicÄ, Cluj-Napoca, 2006

â—Ź Gilles Ferréol, DicĹŁionarul Uniunii Europene, Editura Polirom, IaĹźi, 2001

â—Ź Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, Drept instituĹŁional comunitar european, Editura ACTAMI, BucureĹźti, 2000

â—Ź Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Editura ACTAMI, BucureĹźti, 2001

â—Ź Augustin Fuerea, InstituĹŁiile Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, BucureĹźti, 2002 Augustin Fuerea, Drept comunitar al afacerilor, Editura Universul Juridic, BucureĹźti, 2003

â—Ź Augustin Fuerea, Dimensiunea politico-juridicÄ a cetÄĹŁeniei europene, în CetÄĹŁenie NaĹŁionalÄ – CetÄĹŁenie europeanÄ, FundaĹŁia CulturalÄ Libra, BucureĹźti, 2003

â—Ź Grigore GeamÄnu, Drept internaĹŁional contemporan, vol. 1, Editura DidacticÄ Ĺźi PedagogicÄ, BucureĹźti, 1975

â—Ź Gornig Gilbert, Rusu Ioana Eleonora, Dreptul Uniunii Europene, Editura C. H. Beck, BucureĹźti, 2006

â—Ź Anamaria Groza, Uniunea EuropeanÄ. Drept instituĹŁional, Editura C.H. Beck, BucureĹźti, 2008 â—Ź Eric Hobsbawn, Age of extremes, Abacus, St Ives, 2002

â—Ź Cristian Ionescu, Drept constituĹŁional Ĺźi instituĹŁii politice. Sistemul constituĹŁional românesc, vol. II, Editura Lumina Lex, BucureĹźti, 1997

â—Ź Ion Jinga, Uniunea EuropeanÄ, realitÄĹŁi Ĺźi perspective, Editura Lumina Lex, BucureĹźti, 1993

â—Ź Ion Jinga, Andrei Popescu, Integrarea europeanÄ. DicĹŁionar de termeni comunitari, Editura Lumina Lex, BucureĹźti, 2000

â—Ź Cornelia Lefter, Fundamente ale dreptului comunitar instituĹŁional, Editura EconomicÄ, BucureĹźti, 2003

â—Ź Dick Leonard, Ghidul Uniunii Europene, Editura Teora, BucureĹźti, 2001

â—Ź Ruxandra Luca (coord.), România Ĺźi integrarea Euro-atlanticÄ, Editura Institutului de ĹžtiinĹŁe Politice Ĺźi RelaĹŁii InternaĹŁionale, BucureĹźti, 2004

â—Ź Pierre Mathijsen, Compendiu de drept european, Editura Club Europa, BucureĹźti, 2002

â—Ź Marian MihÄilÄ, Carmen Suciu, Dan Stan, Drept instituĹŁional comunitar, Editura Lumina Lex, BucureĹźti, 2002

â—Ź Ĺžtefan Munteanu, Integrarea europeanÄ. O perspectivÄ juridicofi losofi cÄ, Editura C.H. Beck, BucureĹźti, 2006

â—Ź Ioan Muraru, Drept constituĹŁional Ĺźi instituĹŁii politice, BucureĹźti, 1991

â—Ź Octavian Manolache, Drept comunitar. InstituĹŁii comunitare, Editura All Beck, BucureĹźti, 1999

â—Ź Octavian Manolache, Tratat de drept comunitar, Editura C.H. Beck, BucureĹźti, 2006

â—Ź Viorel Marcu, Drept instituĹŁional comunitar, Editura Lumina Lex, BucureĹźti, 2001

â—Ź Dumitru Mazilu, Integrarea europeanÄ. Drept comunitar Ĺźi instituĹŁii europene, Editura Lumina Lex, BucureĹźti, 2001

â—Ź Steven P. McGiffen, Uniunea Europeana. Ghid critic, Regia Autonoma Monitorul Ofi cial, BucureĹźti, 2007

â—Ź John McCormick, SÄ înĹŁelegem Uniunea EuropeanÄ, Editura Codecs, BucureĹźti, 2006

â—Ź Gabriel Micu, Ordinea Juridica InstituĹŁionalÄ ComunitarÄ, Editura Paideia, BucureĹźti, 2007

â—Ź Raluca Miga-BeĹźteliu, Drept internaĹŁional. Introducere în dreptul internaĹŁional public, Editura ALL, BucureĹźti, 1998

â—Ź Irina Moroianu ZlÄtescu, Radu C. Demetrescu, Drept instituĹŁional european, Editura Olimp, BucureĹźti, 1999

â—Ź Irina Moroianu ZlÄtescu, Radu C. Demetrescu, Prolegomene la un drept instituĹŁional comunitar, Editura EconomicÄ, BucureĹźti, 2003

â—Ź Irina Moroianu ZlÄtescu, Radu C. Demetrescu, Drept instituĹŁional comunitar Ĺźi drepturile omului, IRDO, BucureĹźti, 2005

â—Ź Roxana Munteanu, Drept european. EvoluĹŁie, InstituĹŁii. Ordine juridicÄ, Editura Oscar Print, BucureĹźti, 1996

â—Ź Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, Drept parlamentar românesc, Editura Actami, BucureĹźti, 1999

â—Ź Dan NiĹŁÄ, Eduard Dragomir, InstituĹŁiile Uniunii Europene, Editura Nomina Lex, BucureĹźti, 2010

â—Ź Nicolae PÄun, Adrian-Ciprian PÄun, Georgiana Ciceo, Europa UnitÄ, Europa NoastrÄ, Presa UniversitarÄ ClujeanÄ, Cluj- Napoca, 2003

â—Ź Nicolae PÄun (coord.), InstituĹŁiile Uniunii Europene, Editura FundaĹŁiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2004

â—Ź Cristian Popa, JustiĹŁia europeanÄ. Dimensiuni, repere, perspective, Editura Concordia, Arad, 2007

â—Ź Ion Popescu, Aurelian Bondrea, MÄdÄlina Constantinescu, Uniunea Statelor Europene, alternativÄ la sfi dÄrile secolului al XXIlea, Editura EconomicÄ, BucureĹźti, 2005

â—Ź Roxana Mariana Popescu, Mihaela Augustina DumitraĹźcu, Augustin Fuerea, Drept comunitar european, Editura ProUniversitaria BucureĹźti, 2004

â—Ź Dumitra Popescu, Adrian NÄstase, Drept internaĹŁional public, Casa de EditurÄ Ĺźi presÄ „Ĺžansa” SRL, BucureĹźti, 1997

â—Ź Petre Prisecaru, GuvernanĹŁa Uniunii Europene, Editura EconomicÄ, BucureĹźti, 2005

â—Ź Mariana RudÄreanu, Drept comunitar. Note de curs, Editura FundaĹŁiei România de Mâine, BucureĹźti, 2007

â—Ź Stelian ScÄunaĹź, Uniunea EuropeanÄ. ConstrucĹŁie. InstituĹŁii. Drept, Editura All Beck, BucureĹźti, 2005

â—Ź David Spence, Geoffrey Edwards, Comisia EuropeanÄ, Monitorul Ofi cial R. A., BucureĹźti, 2008

â—Ź Tudorel Ĺžtefan, Introducere în dreptul comunitar, Editura C. H. Beck, BucureĹźti, 2006

â—Ź BrînduĹźa ĹžtefÄnescu, Curtea de justiĹŁie a comunitÄĹŁilor europene, Editura ĹžtiinĹŁifi cÄ Ĺźi EnciclopedicÄ, BucureĹźti, 1979

â—Ź Loukas Tsoukalis, Ce fel de EuropÄ ?, Editura All, BucureĹźti, 2005

â—Ź Ovidiu Ţinca, Drept comunitar general, Editura DidacticÄ Ĺźi Pedagogic, BucureĹźti, 1999

â—Ź Dan VÄtÄman, Drept comunitar european, Editura Universul Juridic, BucureĹźti, 2009

â—Ź Cristina Vintilescu, CetÄĹŁenia europeanÄ între trecut Ĺźi viitor, Revista Sfera Politicii nr. 116-117, www.sferapoliticii.ro.

â—Ź Marin Voicu, Drept comunitar. Teorie Ĺźi jurisprudenĹŁÄ, Editura Ex Ponto, ConstanĹŁa, 2002

â—Ź Marin Voicu, Introducere în dreptul european, Editura Universul Juridic, BucureĹźti, 2007

â—Ź Catherine Withol de Wenden, La citoyenneté européenne, Editura Presses de Sciences Po, Paris, 1997

â—Ź CÄtÄlin Zamfi r, LazÄr VlÄsceanu (coord.), DicĹŁionar de sociologie, BucureĹźti, 1993 Charles Zorgbibe, ConstrucĹŁia europeanÄ. Trecut, prezent, viitor, Editura Trei, BucureĹźti, 1998

 

II. LegislaĹŁie

â—Ź Tratatul de instituire a ComunitÄĹŁii Europene a CÄrbunelui Ĺźi OĹŁelului (1951)

â—Ź Tratatul de instituire a ComunitÄĹŁii Economice Europene (1957)

â—Ź Tratatul de instituire a ComunitÄĹŁii Europene a Energiei Atomice (1957)

â—Ź Tratatul de Fuziune - Jurnalul Ofi cial 152 din 13 iulie 1967

â—Ź Actul Unic European - Jurnalul Ofi cial L 169 din 29 iunie 1987

â—Ź Tratatul privind Uniunea EuropeanÄ (Maastricht) - Jurnalul Ofi cial C 191 din 29 iulie 1992

â—Ź Tratatul de la Amsterdam - Jurnalul Ofi cial C 340 din 10 noiembrie 1997

â—Ź Tratatul de la Nisa - Jurnalul Ofi cial C 80 din 10 martie 2001

â—Ź Tratatul de aderare a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei Ĺźi Slovaciei (2003) - Jurnalul Ofi cial L 236 din 23 septembrie 2003

â—Ź Tratatul de instituire a unei ConstituĹŁii pentru Europa - Jurnalul Ofi cial C 310 din 16 decembrie 2004

â—Ź Documente privind aderarea Republicii Bulgariei Ĺźi a României la Uniunea EuropeanÄ (2005) - Jurnalul Ofi cial L 157 din 21 iunie 2005

â—Ź Versiune consolidatÄ a Tratatului privind Uniunea EuropeanÄ Ĺźi a Tratatului privind funcĹŁionarea Uniunii Europene - Jurnalul Oficial C115 din 9 mai 2008

â—Ź Tratatul de la Lisabona de modifi care a Tratatului privind Uniunea EuropeanÄ Ĺźi a Tratatului de instituire a ComunitÄĹŁii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007 - Jurnalul Ofi cial C 306 din 17 decembrie 2007

â—Ź Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Jurnalul Ofi cial C 303 din 14 decembrie 2007

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

drept comunitar, carti juridice, librarie juridica, carti de drept, carti de drept comunitar

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor