Home | Carti juridice | Admitere Barou 2011 | Organizarea si exercitarea profesiei de avocat

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat (Autori: Av. Eduard Dragomir, Av. Roxana PaliČ›Ä), editia a III-a - revizuita si adaugita conform Legii nr. 270/2010, Editura Nomina Lex, 2011.

 CUMPÄ‚RÄ‚ CARTEA ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

CUPRINS

 

PARTEA I - ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

 

CAPITOLUL 1. Despre avocaturÄ Ĺźi avocaĹŁi din perspectivÄ istoricÄ

 

CAPITOLUL 2. Principiile Ĺźi regulile fundamentale ale exercitÄrii profesiei de avocat

§ 1. Principiul legalitÄĹŁii

§ 2. Principiul libertÄĹŁii

§ 3. Principiul independenĹŁei

§ 4. Principiul autonomiei Ĺźi descentralizÄrii

§ 5. Principiul pÄstrÄrii secretului profesional

  CUMPÄ‚RÄ‚ CARTEA ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

CAPITOLUL 3. Primirea în profesia de avocat

§ 1. CondiĹŁiile generale de înscriere în avocaturÄ

§ 2. Procedura de primire în profesia de avocat

2.1. Aspecte generale privind primirea în profesia de avocat. Cererile de primire în profesie

2.2. ModalitÄĹŁile de primire în profesia de avocat. Examenul de primire în profesie

§ 3. CondiĹŁiile dobândirii calitÄĹŁii de avocat defi nitiv

§ 4. Primirea în profesie a persoanelor provenind dintr-un stat membru al U.E. sau al S.E.E. care sunt autorizate sÄ-Ĺźi desfÄĹźoare activitÄĹŁile profesionale sub titlul profesional corespunzÄtor obĹŁinut într-un stat membru

  CUMPÄ‚RÄ‚ CARTEA ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

CAPITOLUL 4. IncompatibilitÄĹŁi, interdicĹŁii Ĺźi nedemnitÄĹŁi privind profesia de avocat

§ 1. IncompatibilitÄĹŁi privind exercitarea profesiei de avocat

§ 2. InterdicĹŁii privind exercitarea profesiei de avocat

§ 3. NedemnitÄĹŁi privind exercitarea profesiei de avocat

 

CAPITOLUL 5. Activitatea profesionalÄ a avocatului

 

CAPITOLUL 6. AsistenĹŁa judiciarÄ

  CUMPÄ‚RÄ‚ CARTEA ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

CAPITOLUL 7. RelaĹŁiile dintre avocat Ĺźi client

§ 1. Aspecte generale

§ 2. Principiile Ĺźi regulile de bazÄ ale relaĹŁiei dintre avocat Ĺźi client. Confl ictul de interese

§ 3. Contractul de asistenĹŁÄ juridicÄ

3.1. NoĹŁiunea Ĺźi natura juridicÄ

3.2. Caractere Ĺźi condiĹŁii de validitate

3.3. Efectele contractului de asistenĹŁÄ juridicÄ

3.4. Încetarea contractul de asistenĹŁÄ juridicÄ

§ 4. RelaĹŁiile avocatului cu clienĹŁii cu privire la fondurile acestora din urmÄ

 

CAPITOLUL 8. RelaĹŁiile dintre avocaĹŁi

§ 1. Confraternitatea Ĺźi respectul reciproc

§ 2. ConcurenĹŁa profesionalÄ

 

CAPITOLUL 9. SoluĹŁionarea litigiilor dintre avocaĹŁi

§ 1. Aspecte generale

§ 2. Procedura de mediere

§ 3. Procedura arbitrajului

 

CAPITOLUL 10. Formele de exercitare a profesiei de avocat

§ 1. Aspecte generale

§ 2. Cabinetele individuale

§ 3. Cabinetele asociate

§ 4. SocietÄĹŁile civile profesionale

§ 5. SocietÄĹŁile profesionale cu rÄspundere limitatÄ

 

CAPITOLUL 11. ModalitÄĹŁi de exercitare a profesiei de avocat

§ 1. Aspecte generale

§ 2. Avocatul titular al cabinetului individual

§ 3. Avocatul asociat

§ 4. Avocatul colaborator

§ 5. Avocatul salarizat în interiorul profesiei

 

CAPITOLUL 12. Drepturile Ĺźi îndatoririle avocaĹŁilor

§ 1. Drepturile avocaĹŁilor

§ 2. Îndatoririle avocaĹŁilor

 

 CUMPÄ‚RÄ‚ CARTEA ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

CAPITOLUL 13. Regulile de deontologie profesionalÄ ale exercitÄrii profesiei de avocat

§ 1. Aspecte introductive

§ 2. Principii generale

2.1. IndependenĹŁa

2.2. Încrederea Ĺźi integritatea moralÄ

2.3. Secretul profesional

2.4. Respectarea deontologiei altor barouri

2.5. IncompatibilitÄĹŁi

2.6. Publicitatea personalÄ

2.7. Interesul clientului

2.8. Limitarea rÄspunderii avocatului faĹŁÄ de client

§ 3. Reguli deontologice în relaĹŁiile cu clienĹŁii

3.1. IniĹŁierea Ĺźi încetarea relaĹŁiilor cu clienĹŁii

3.2. Confl ictul de interese

§ 4. Reguli deontologice între avocaĹŁi

4.1. Cooperarea dintre avocaĹŁii din State-membre diferite

4.2. CorespondenĹŁa transmisÄ între avocaĹŁi

§ 5. Pactul de quota litis

§ 6. Stabilirea onorariilor

§ 7. RelaĹŁiile cu magistraĹŁii

 

CAPITOLUL 14. Tabloul anual al avocaĹŁilor

 

CAPITOLUL 15. Transferul, suspendarea Ĺźi încetarea calitÄĹŁii de avocat

§ 1. Transferul avocatului

§ 2. Suspendarea calitÄĹŁii de avocat

§ 3. Încetarea calitÄĹŁii de avocat

 

CAPITOLUL 16. RÄspunderea disciplinarÄ a avocaĹŁilor

§ 1. NoĹŁiuni generale

§ 2. Organizarea Ĺźi funcĹŁionarea instanĹŁelor disciplinare

§ 3. Reguli de procedurÄ în acĹŁiunea disciplinarÄ

§ 4. Judecarea acĹŁiunii disciplinare. CÄi de atac

 

CAPITOLUL 17. PregÄtirea Ĺźi perfecĹŁionarea profesionalÄ a avocaĹŁilor

§ 1. Stagiul profesional

1.1. NoĹŁiuni generale

1.2. Contractul de formare profesionalÄ iniĹŁialÄ

1.3. Durata stagiului

1.4. Suspendarea stagiului

1.5. Obligativitatea susĹŁinerii examenului de defi nitivat

§ 2. Institutul NaĹŁional pentru PregÄtirea Ĺźi PerfecĹŁionarea AvocaĹŁilor (I.N.P.P.A.)

§ 3. PregÄtirea profesionalÄ continuÄ

 

CAPITOLUL 18. Sistemul de asigurÄri sociale al avocaĹŁilor

 

CAPITOLUL 19. Exercitarea profesiei de avocat în România de cÄtre avocaĹŁii care au obĹŁinut califi carea profesionalÄ în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene Ĺźi ale SpaĹŁiului Economic European

§ 1. Aspecte generale

§ 2. Exercitarea cu caracter permanent a profesiei în România de cÄtre avocaĹŁii care au obĹŁinut califi carea profesionalÄ în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene Ĺźi ale SpaĹŁiului Economic European

§ 3. Exercitarea în România, prin prestarea de servicii, a profesiei de cÄtre avocaĹŁii provenind din statele membre ale Uniunii Europene Ĺźi ale SpaĹŁiului Economic European

 

Capitolul 20. Organele profesiei de avocat

§ 1. Baroul

§ 2. Uniunea NaĹŁionalÄ a Barourilor din România - U.N.B.R.

 

CAPITOLUL 21. Avocatul român Č™i Curtea EuropeanÄ a Drepturilor Omului 

  CUMPÄ‚RÄ‚ CARTEA ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

PARTEA A II-A POSIBILE SUBIECTE DE EXAMEN

 

Subiect nr. 1. Activitatea avocatului. ActivitÄĹŁi fi duciare

Subiect nr. 2. Adunarea generalÄ a baroului. ComponenĹŁÄ. CondiĹŁii de întrunire

Subiect nr. 3. AsistenĹŁa judiciarÄ

Subiect nr. 4. Aspecte procedurale privind modalitÄĹŁile de primire în profesia de avocat

Subiect nr. 5. AtribuĹŁiile Consiliului U.N.B.R

Subiect nr. 6. AtribuĹŁiile PreĹźedintelui U.N.B.R.

Subiect nr. 7. Cabinetele individuale de avocat asociate Ĺźi grupate. DiferenĹŁieri

Subiect nr. 8. Comisia permanentÄ a U.N.B.R. ComponenĹŁÄ Ĺźi atribuĹŁii

Subiect nr. 9. CompetenĹŁele organelor profesiei în ceea ce priveĹźte anchetarea abaterilor disciplinare Ĺźi exercitarea acĹŁiunii disciplinare

Subiect nr. 10. CondiĹŁiile dobândirii calitÄĹŁii de avocat defi nitiv

Subiect nr. 11. CondiĹŁiile generale de înscriere în avocaturÄ

Subiect nr. 12. Conflictul de interese. Gestionarea acestui conflict

Subiect nr. 13. Congresul avocaĹŁilor

Subiect nr. 14. Consiliul baroului. ComponenĹŁÄ Ĺźi atribuĹŁii

Subiect nr. 15. Contractul de asistenĹŁÄ juridicÄ. Efecte. Încetare

Subiect nr. 16. Contractul de formare profesionalÄ iniĹŁialÄ

Subiect nr. 17. Decanul baroului. Alegerea Ĺźi competenĹŁele decanului. Actele emise de decan în exercitarea atribuĹŁiilor sale

Subiect nr. 18. Deontologia relaĹŁiilor avocaĹŁilor cu clienĹŁii. IniĹŁierea Ĺźi încetarea relaĹŁiilor cu clientul. Confl ictul de interese

Subiect nr. 19. Deontologia relaĹŁiilor dintre avocaĹŁi. Cooperarea dintre avocaĹŁii din state-membre diferite. CorespondenĹŁa dintre avocaĹŁi din state membre ale Uniunii Europene diferite

Subiect nr. 20. Exercitarea dreptului de a pune concluzii în instanĹŁa de judecatÄ. CondiĹŁii generale Ĺźi speciale

Subiect nr. 21. Exercitarea profesiei de avocat în România de cÄtre membrul unui barou din altÄ ĹŁarÄ

Subiect nr. 22. Formele de exercitare a profesiei de avocat

Subiect nr. 23. Formele de exercitare a profesiei de avocat. Cabinetul individual de avocat

Subiect nr. 24. IndependenĹŁa, autonomia Ĺźi libertatea avocatului

Subiect nr. 25. InterdicĹŁii privind exercitarea profesiei de avocat

Subiect nr. 26. Încetarea calitÄĹŁii de avocat. Cazurile de încetare. Aspecte procedurale. Posibilitatea continuÄrii exercitÄrii profesiei

Subiect nr. 27. Îndatoririle avocaĹŁilor. Fapte ce constituie cazuri de concurenĹŁÄ profesionalÄ neloialÄ

Subiect nr. 28. Judecarea acĹŁiunii disciplinare. CÄi de atac

Subiect nr. 29. Libertatea contractualÄ a avocatului. Stabilirea relaĹŁiilor de colaborare cu alĹŁi profesioniĹźti

Subiect nr. 30. ModalitÄĹŁi de exercitare a profesiei de avocat. Avocatul colaborator Ĺźi avocatul salarizat în interiorul profesiei. Regim juridic aplicabil

Subiect nr. 31. ModalitÄĹŁi de exercitare a profesiei de avocat. Avocatul titular al cabinetului individual Ĺźi avocatul asociat

Subiect nr. 32. ModalitÄĹŁi de realizare a activitÄĹŁii avocatului

Subiect nr. 33. ModalitÄĹŁi de rezolvare a neînĹŁelegerilor dintre avocaĹŁi. Arbitrajul

Subiect nr. 34. ModalitÄĹŁi de rezolvare a neînĹŁelegerilor dintre avocaĹŁi. Medierea

Subiect nr. 35. NedemnitÄĹŁi Ĺźi incompatibilitÄĹŁi privind exercitarea profesiei de avocat

Subiect nr. 36. Obligativitatea asigurÄrii de rÄspundere profesionalÄ. CondiĹŁii

Subiect nr. 37. Ocrotirea prin lege a avocatului în exercitarea profesiei. RÄspunderea avocatului pentru susĹŁinerile sale în faĹŁa organelor cu activitate jurisdicĹŁionalÄ

Subiect nr. 38. Onorarii. Stabilire. ÎmpÄrĹŁirea onorariului cu o persoanÄ care nu este avocat. Onorariile pentru recomandare

Subiect nr. 39. Onorariul. Criterii Ĺźi modalitÄĹŁi de stabilire. Procedura de soluĹŁionare a contestaĹŁiilor Ĺźi reclamaĹŁiilor privind onorariul

Subiect nr. 40. Organele de conducere ale baroului

Subiect nr. 41. Organele de conducere ale U.N.B.R.

Subiect nr. 42. Organizarea casei de asigurÄri a avocaĹŁilor din România. ContribuĹŁia avocatului la sistemul de asigurÄri sociale

Subiect nr. 43. Pactul de quota litis

Subiect nr. 44 . PregÄtirea profesionalÄ continuÄ

Subiect nr. 45. Primirea în profesie a persoanelor provenind dintr-un stat membru al U.E. sau al S.E.E. care sunt autorizate sÄ-Ĺźi desfÄĹźoare activitÄĹŁile profesionale sub titlul profesional corespunzÄtor obĹŁinut într-un stat membru

Subiect nr. 46. Principiile fundamentale care guverneazÄ exercitarea profesiei de avocat

Subiect nr. 47. Principiile Ĺźi regulile fundamentaleale exercitÄrii profesiei de avocat

Subiect nr. 48. ProtecĹŁia legalÄ a profesiei de avocat. Avocatul ca subiect pasiv al infracĹŁiunii. Avocatul ca subiect activ al tragerii la rÄspundere penalÄ

Subiect nr. 49. Publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat

Subiect nr. 50. RÄspunderea disciplinarÄ a avocaĹŁilor. Organizarea Ĺźi funcĹŁionarea instanĹŁelor disciplinare

Subiect nr. 51. RÄspunderea disciplinarÄ a avocaĹŁilor. Reguli de procedurÄ în acĹŁiunea disciplinarÄ

Subiect nr. 52. Regimul juridic al secretului profesional

Subiect nr. 53. RelaĹŁiile dintre avocat Ĺźi client. Confl ictul de interese

Subiect nr. 54. RelaĹŁiile cu clienĹŁii. Fondurile clienĹŁilor

Subiect nr. 55. SancĹŁiuni disciplinare. Aplicarea Ĺźi executarea acestora

Subiect nr. 56. Secretul profesional. Confi denĹŁialitatea. DiferenĹŁieri

Subiect nr. 57. Societatea civilÄ de avocaĹŁi. Constituire. FuncĹŁionare

Subiect nr. 58. Societatea profesionalÄ cu rÄspundere limitatÄ. Constituire. Dobândirea personalitÄĹŁii juridice. FuncĹŁionare

Subiect nr. 59. Stagiul profesional. Durata stagiului. Suspendarea stagiului. Obligativitatea susĹŁinerii examenului de defi nitivat

Subiect nr. 60. Structura organizatoricÄ a profesiei de avocat. Organele profesiei

Subiect nr. 61. Suspendarea calitÄĹŁii de avocat. Cazurile de suspendare. Procedura incidentÄ în cazul suspendÄrii exerciĹŁiului dreptului de a profesa avocatura

Subiect nr. 62. Tabloul avocaĹŁilor. Criterii de întocmire. ConĹŁinut. CondiĹŁiile înscrierii, reînscrierii, menĹŁinerii Ĺźi radierii în tabloul anual

Subiect nr. 63. Transferul într-un alt barou. CondiĹŁii Ĺźi aspecte procedurale

 

Bibliografie selectivÄ

  CUMPÄ‚RÄ‚ CARTEA ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

BIBLIOGRAFIE SELECTIVÄ‚

 

 

1. Corneliu Bîrsan, ConvenĹŁia EuropeanÄ a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole, Vol. II – Procedura în faĹŁa CurĹŁii. Executarea hotÄrârilor, Editura C.H. Beck, BucureĹźti, 2006;
2. Buergenthal Thomas, Weber Renate, Dreptul internaĹŁional al drepturilor omului, Editura All Beck, BucureĹźti, 1996;
3. Ciobanu Viorel Mihai, Tratat teoretic Ĺźi practic de procedurÄ civilÄ, vol. I Ĺźi II, BucureĹźti, 1996 (Vol. I), 1997 (vol. II);
4. ChiriĹŁÄ Radu, ConvenĹŁia europeanÄ a drepturilor omului. Comentarii Ĺźi explicaĹŁii, Vol. II, Editura C.H. Beck, BucureĹźti, 2007;
5. DÄnilÄ Ligia, Organizarea Ĺźi exercitarea profesiei de avocat, Editura C.H. Beck, BucureĹźti, 2007;
6. LeĹź Ioan, Organizarea sistemului judiciar, a avocaturii Ĺźi a activitÄĹŁii notariale, Editura Lumina Lex, BucureĹźti, 1997;
7. Moroianu ZlÄtescu Irina, Drepturile omului un sistem în evoluĹŁie”, Editura IRDO, BucureĹźti, 2007;
8. Popescu Dan A., Contractul de societate, Editura Lumina Lex, BucureĹźti, 1996;
9. Savu Tiberiu, Naubauer Ĺžtefan, Comentariile noului cadru legal privind profesia de avocat, Editura Universul Juridic, BucureĹźti, 2004;
10. Stoica Cristiana I., Webster Janice H., Avocatul roman în sistemul de drept European. Profesia de avocat în România, realitÄĹŁi Ĺźi perspective în cadrul procesului de integrare europeanÄ, Editura All, BucureĹźti, 1997;
11. TÄbârcÄ Mihaela, Drept procesual civil, Vol. I-II, Editura Universul Juridic, BucureĹźti, 2005, 2008;
12. TÄbârcÄ Mihaela, Buta Gheorghe, Codul de procedurÄ civilÄ comentat Ĺźi adnotat cu legislaĹŁie, jurisprudenĹŁÄ Ĺźi doctrinÄ, Editura Universul Juridic, BucureĹźti, 2007 Ĺźi ediĹŁia a II-a, revÄzutÄ Ĺźi adÄugitÄ, 2008;
13. Codul de procedurÄ civilÄ, Editura Nomina Lex, BucureĹźti, 2009;
14. Codul penal român, Editura Nomina Lex, BucureĹźti, 2009;
15. Codul de procedurÄ penalÄ, Editura Nomina Lex, BucureĹźti, 2009;
16. Legea nr. 280 din 23 iunie 2004, pentru aprobarea OrdonanĹŁei de UrgenĹŁÄ a Guvernului nr. 77/2003, privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea Ĺźi exercitarea profesiei de avocat, publicatÄ în Monitorul Oficial nr. 574 din 29 iunie 2004;
17. Legea nr. 255 din 16 iunie 2004 privind modificarea Ĺźi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea Ĺźi exercitarea profesiei de avocat, publicatÄ în Monitorul Ofi cial nr. 559 din 23 iunie 2004;
18. Statutul profesiei de avocat din 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005 cu modificÄrile aduse prin HotÄrârile UNBR nr. 10/2007, 6/2008, 418/2008, 449/2009 Ĺźi 519/2009;
19. Codul deontologic al avocaĹŁilor din Uniunea EuropeanÄ.
20. Programul de pregÄtirea profesionalÄ continuÄ a avocaĹŁilor pe perioada 1 ianuarie 2008-1 ianuarie 2011, publicat pe site-ul www.unbr.ro.
21. Legea 270/2010 privind modifi carea Ĺźi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea Ĺźi exercitarea profesiei de avocat, publicatÄ în Monitorul Oficial nr. 872 din 28 decembrie 2010.
 CUMPÄ‚RÄ‚ CARTEA ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT
 
 
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

organizarea si exercitarea profesiei de avocat, admitere barou, admitere avocatura, carti juridice, carti de drept, carti Nomina Lex, carti admitere barou 2011, carti admitere avocatura 2011, carti de Eduard Dragomir, Carti de Roxana Palita, admitere barou 2011

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor